Centrale As inpassingsplan: redden wat er te redden valt

ljip De GrienLinks fractie bepleitte tijdens de bespreking:
– uitstel inpasssingsplan (niet gelukt),
– aandacht compensatie weidevogels (niet gelukt) en
-aandacht veiligheid fietsers de Tike en Nijega (wel gelukt).
Het gehele Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Centrale As tussen Dokkum en Nijega kon de GrienLinks-statenfractie niet meer tegenhouden op 23 juni 2010.
Ook voor uitstel, om te zoeken naar een compromis met de ‘Groene As’ van natuur- en milieu-organisaties, was geen meerderheid te vinden. Dit bleek een week eerder al in de statencommissie Lân, Loft en Wetter. De collegefracties CDA, PvdA en ChristenUnie én de oppositiepartij VVD stemden zowel in met het plan, als met de 17 miljoen euro extra voor allerlei aanpassingen, zo zeiden hun woordvoerders.
Compromis zoeken
GrienLinks heeft – als enige fractie – nog wel gepoogd, het inpassingsplan uitgesteld te krijgen ten behoeve van het zoeken naar een compromis met de ‘Groene As’. Irona Groeneveld: “Ze gebruiken het argument van ‘betrouwbaar zijn’, maar als politicus moet je de moed hebben consequenties te verbinden aan veranderde omstandigheden: krimp, veranderde verkeersprognoses, verlechterde financiële situatie van zowel gemeenten als provincie.” Zo’n compromis zou uiteindelijk wellicht zowel geld als tijd hebben bespaard, was de redenatie van GrienLinks, want misschien een gang naar de Raad van State hebben kunnen voorkomen. Maar helaas…
Weidevogels
Ook als enige fractie vroeg GrienLinks meer aandacht voor compensatie van weidevogel-gebieden rond de Centrale As. In een motie vroeg GrienLinks niet eerder met aanleg van de Centrale As te beginnen dan dat de compensatiegebieden voor weidevogels concreet zijn aangewezen en er overeenkomsten over zijn getekend met boeren. Ook wil GL monitoring van de opbrengst (aantallen paartjes) van die compensatiegebieden, zodat duidelijk wordt of compensatiebeleid echt werkt en niet alleen maar een cosmetische maatregel is. Jammer genoeg steunden alleen FNP en SP dit voorstel.
De Tike en Nijega
Elke schooldag fietsen leerlingen uit Nijega die in De Tike op school zitten, twee of vier maal per dag tussen beide dorpen. Door de Centrale As dreigen ze elke keer twee kilometer te moeten omfietsen, via een tunneltje onder de vierbaans weg door. Ouders en Dorpsbelangen van De Tike en Nijega vrezen dat de kinderen “illegaal” zullen oversteken. Ze hebben via de inspraak gepleit voor verkeerslichten en een veilige oversteek-mogelijkheid. GrienLinks heeft hierover een motie ingediend, die na enige wijziging is overgenomen door gedeputeerde Piet Adema. Gepoogd wordt nu in samenwerking met de Gebiedscommissie en de gemeente Smallingerland een veilige én adequate oplossing te vinden: een korte en veilige fietsverbinding ten behoeve van kinderen uit Nijega die in De Tike naar de basisschool gaan.
Stemverklaring
Het eindvoorstel (‘Besluit’) was in vijf beslispunten opgeknipt. GrienLinks stemde vóór de punten 1, 3 en 5 en tégen de punten 2 en 4, middels een stemverklaring. Fractievoorzitter Irona Groeneveld legt uit: “Punt 3, het inpassingsplan, is de uitvoering van het tracé dat al in 2006 gekozen is. Wanneer beleid is vastgesteld bij meerderheid, kun je niet bij iedere uitvoeringskwestie tegen stemmen. Dan doe je geen recht aan het democratisch genomen besluit. Vanuit dat oogpunt is het logisch dat we voor het inpassingsplan stemmen.”

Ze vervolgt: “Maar het ging voor een groot deel, met name in de reactienota (punt 2), om de tracékeuze. Wanneer wij die nota vaststellen, maken we ons de argumenten eigen die het college aanvoert om het huidige tracé te verdedigen. Dus stemden we tegen punt 2. De 17 miljoen euro extra (punt 4) maakte geen deel uit van het tracébesluit uit 2006. Vandaar dat we tegen de onderdelen 2 en 4 hebben gestemd.”

Punt 1 gaat over een aanvullend (milieu-)effectenonderzoek naar enige verlegging van het Prinses Margrietkanaal ter hoogte van het geplande aquaduct bij Burgum. Punt 5 over het delegeren van een exploitatieplan voor verkooppunten voor motorbrandstoffen langs de Centrale As (inclusief duurzame biobrandstoffen, als gevolg van een PvdA-motie).