Landbouwcampus is welkom

wageningen De proefboerderij Nij Bosma Zathe bij Leeuwarden, onderdeel van Wageningen Universiteit en Research (WUR), dreigde verplaatst te worden naar midden-Nederland. Dankzij een (concept-)overeenkomst met onder andere de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden, de Aeres groep (waar proefboerderij PTC+ in Oentsjerk deel van uitmaakt) en Van Hall Larenstein (HBO) in Leeuwarden lijkt Nij Bosma Zathe nu behouden te kunnen blijven en zelfs te worden uitgebreid tot de opleidings- en onderzoeksorganisatie op het gebied van de melkveehouderij in Nederland.
Het vergt de nodige miljoenen subsidie, maar dat leidt uiteindelijk wel tot een forse toename van hoogwaardige arbeidsplaatsen bij Nij Bosma Zathe. Het kost overigens ook wat anders: de naam wordt wellicht ‘Nieuw Waiboerhoeve’.
Provinciale Staten waren 23 juni enthousiast over het bereikte conceptakkoord, zo ook GrienLinks-statenlid Retze van der Honing. “Hooplik wurde we noch mear in duorsume provinsje en hjirmei foaroprinners yn ‘e wrâld. Sjoch nei de mooglikheden, net allinne nei beheiningen”
Wel vroeg hij naar de stand van zaken met de ruimtelijke inpassing en naar de gevolgen voor weidevogels. Gedeputeerde Hans Konst erkende dat nog niet alles geregeld is. “De Aeres-groep (maakt PTC+ in Oentsjerk deel van uit) hat de oerienkomst noch net tekene. Mar ik haw alle fertrouwen dat wy der út komme”, zei Konst, “yn it belang fan ûnderwiis, ûndersyk en ûndernimmers.”
Met VROM en de gemeente Leeuwarden wordt geijverd voor een goede ruimtelijke inpassing. “Yn it kader fan ‘Mooi Nederland’ hawwe wy in heech ambysjenivo”, aldus Konst. Van compensatie van weidevogelgebieden is volgens hem in dit geval alleen in die zin sprake, dat hieraan wordt gewerkt in het kader van de Haak om Leeuwarden. Hij beijvert zich ervoor, dat de nieuwe organisatie “maatschappelijk verantwoord ondernemen” vooropstelt.