Nieuwsbrief nummer 59 statenfractie Grienlinks Fryslân Juni 2010

Inhoud:

Berichten van het bestuur:

Beste nieuwsbrieflezer,

In deze nieuwsbrief berichten over de twee statenvergaderingen op 23 en 30 juni. Hoofdpunten: de Centrale As en de kaderbrief voor de begroting. We zijn niet tevreden over het resultaat (wat hebben we toch weinig macht), maar wel over onze inbreng. Wat vindt u ervan?

Ook zijn het bestuur en een hoop vrijwilligers bezig met de voorbereidingen van de verkiezingen. Dat is echt heel erg inspirerend. Wil je dat ook een keer meemaken? Zie hieronder – bij ‘berichten van het bestuur’ – voor meer informatie.

En verder, een fijne zomer! (waarin hopelijk een zo groen en links mogelijk kabinet wordt gevormd…..)

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Nu ook te volgen op twitter:
@GrienLinksFrysl (GrienLinks Fryslan)
@ironagroeneveld (Irona Groeneveld)
@WelfJo (Johanna Welfing)
@RetzevdHoning (Retze van der Honing)

Centrale As inpassingsplan: redden wat er te redden valt

De GrienLinks fractie bepleitte tijdens de bespreking op 30 juni uitstel van het inpasssingsplan (niet gelukt), aandacht compensatie weidevogels (niet gelukt) en aandacht veiligheid fietsers de Tike en Nijega (wel gelukt).

Het gehele Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Centrale As tussen Dokkum en Nijega kon de GrienLinks-statenfractie niet meer tegenhouden, 23 juni 2010. Ook voor uitstel, om te zoeken naar een compromis met de ‘Groene As’ van natuur- en milieu-organisaties, was geen meerderheid te vinden. Dit bleek een week eerder al in de statencommissie Lân, Loft en Wetter. De collegefracties CDA, PvdA en ChristenUnie én de oppositiepartij VVD stemden zowel in met het plan, als met de 17 miljoen euro extra voor allerlei aanpassingen, zo zeiden hun woordvoerders.

Lees meer: Centrale As inpassingsplan redden wat er te redden valt

“Het college verhult de keuzes in vaagheden”

Fractievoorzitter Irona Groeneveld van GrienLinks uitte deze kritiek op Gedeputeerde Staten, woensdag 30 juni 2010, bij de bespreking van de Kaderbrief 2011. In haar bijdrage stelde Groeneveld dat het college in deze Kaderbrief echte keuzes uitstelt, kennelijk met het oog op de statenverkiezingen van 2011. Wel gaf ze het college de kaders van GrienLinks mee voor de begroting van 2011:

GrienLinks wil meer geld voor natuur (Ecologische Hoofdstructuur) en voor aankoop van natuurterreinen; duurzame energieprojecten onverkort uitvoeren; het milieu- en het duurzaamheidsplan op het afgesproken (hoge) niveau uitvoeren; investeren in jeugdzorg en infrastructuur voor het openbaar vervoer en het financiële niveau van cultuur, taal en onderwijs (programma 8 van de provinciale begroting) op peil houden, zo lang de nog te voeren takendiscussie niet gevoerd is.

De gelden hiervoor haalt de fractie uit bezuinigingen op het Friese Merenproject, op het Regionaal Specifiek Pakket (“te veel grote wegenprojecten”), bijstelling van andere wegenprojecten en door Falcon-gelden in te zetten voor duurzame projecten en openbaar vervoer-infrastructuur.

Lees meer: “College verhult keuzes in vaagheden”

GrienLinks presenteert glossy als protest

Om duidelijk te maken dat het in de maatschappij en in de politiek teveel over de buitenkant van dingen gaat, besprak Irona Groeneveld eerst in de Algemene Beschouwingen ‘de buitenkant van de dingen en de boosheid van mensen’ over het effect daarvan. (Lees hier de hele algemene beschouwingen.)

Vervolgens besprak ze de kaderbrief en diende ze 8 moties in met de keuzes van GrienLinks (zie hierboven). En Irona eindigde met de woorden: “Geïnspireerd door het College, bieden wij u graag onze moties aan, verpakt in een nieuwe glossy, die vandaag zijn primeur beleeft: De Trendbrekker. (..) Geniet er van en bedenk: van jezelf relativeren heeft nog nooit iemand schade opgelopen.”

Lees hier de hele bijdrage over de kaderbrief: Kaderbrief 2011 geen duidelijke keuzes

Geen van de moties werd aangenomen.

Paalrot: GrienLinks voelt niks voor halve maatregelen

Zeker 400 en op termijn wellicht 3200 woningen in Fryslân hebben, c.q. krijgen te maken met ‘paalrot’. Dat is het verrotten vanaf de onderkant van houten funderingen, als gevolg van peilverlagingen van het grondwater.

Al jaren wordt tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Fryslân gebakkeleid over (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor herstel van de schade als gevolg van peilverlagingen. En het laatste woord is er ook nog niet over gezegd, ook al is er woensdag 30 juni een “initiatiefvoorstel” van de PvdA-fractie aangenomen, met steun van CDA, VVD en ChristenUnie.

GrienLinks, FNP en SP stemden hier tegen, omdat deze fracties vinden dat de gedupeerden te weinig hebben aan waar de PvdA mee aankomt. Fractievoorzitter Irona Groeneveld van GrienLinks: “Er lag een goed, concreet voorstel van SP en FNP dat wij van ganser harte steunden. Dat voorzag in een snel uitvoerbare regeling. Het voorstel dat er nu ligt, is een schoolvoorbeeld van iets waar mensen niet op zitten te wachten.” Lees meer: Paalrot in de Zuid-West hoek

Motie van GrienLinks om alternatieven voor het strooien van zout te zoeken aangenomen

Op de statenvergadering van 30 juni werd ook de zg. “Berap” besproken, een bestuurlijke stand van zaken. Daarin werd extra geld gevraagd voor gladheidsbestrijding in verband met de strenge winter die we gehad hebben. Irona Groeneveld diende een motie in om milieuvriendelijkere en goedkopere alternatieven te zoeken voor zout strooien bij gladheid. De gedeputeerde nam de motie over.

OV-korting MBO-ers helaas afgeschaft

De provincie Fryslân had twee schooljaren een OV-kortingsregeling voor 16- en 17-jarige MBO-scholieren. Op grond van een volgens diverse statenleden ondeugdelijk onderzoek hebben Provinciale Staten op 23 juni besloten om deze korting weer af te schaffen. GrienLinks was tegen die afschaffing, net als de fractie van de SP. Lees hier het hele bericht: OV korting MBO’ers helaas afgeschaft

Landbouwcampus is welkom

De proefboerderij Nij Bosma Zathe bij Leeuwarden, onderdeel van Wageningen Universiteit en Research (WUR), dreigde verplaatst te worden naar midden-Nederland. Dankzij een (concept-)overeenkomst met onder andere de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden, de Aeres groep (waar proefboerderij PTC+ in Oentsjerk deel van uitmaakt) en Van Hall Larenstein (HBO) in Leeuwarden lijkt Nij Bosma Zathe nu behouden te kunnen blijven en zelfs te worden uitgebreid tot de opleidings- en onderzoeksorganisatie op het gebied van de melkveehouderij in Nederland. Lees hier het hele bericht: Landbouwcampus is welkom

“Neitinke oer takomst fan De Marrekrite”

‘De Marrekrite’ is de organisaasje dy’t soarget dat boatsjefarders yn Fryslân in gaadlik (en fergees!) lisplak fine kinne en dy’t ek it ôffal fan farrende rekreanten kreas ophellet. De (lytse) organisaasje hat lykwols foar neamde wurksumheden wol aardich wat sinten nedich en net al te folle eigen ynkomsten. 21 (fan de no noch 31) Fryske gemeenten én de provinsje Fryslân soargje – omdat se it wurk fan de Marrekrite wichtich fine – dêrom foar in grut part foar de finansiering fan it wurk.

Om mear finansjele earmslach te krijen, wurdt besjoen oft de Marrekrite ek in organisaasje wurde kin foar it hiele fêste lân fan Fryslân. Soks ropt ek diskusje op oer nut en needsaak en in eventueel oare organisaasjefoarm. GrienLinks-steatelid Retze van der Honing fynt dat it de Fryske gemeenten harren eigen ferantwurdlikens is om al of net lid te wêzen fan de Marrekrite. Mar as der gemeenten opstappe…. Lees hier het hele bericht: “Neitinke oer takomst fan De Marrekrite”

BERICHTEN VAN HET BESTUUR

Kandidaten voor de Staten gezocht: iets voor jou?

De kandidatencommissie is van start gegaan. Er valt binnenkort een brief op de deurmat met daarin een uitnodiging om na te denken over het Statenlidmaatschap. Grijp die kans! ( Ook voor geschikte kandidaten in jouw beleving) . Meer hierover – ook binnenkort – op de site: www.grienlinks.nl

Leuke eenmalige schrijfklus aangeboden

De ‘schrijfgroep’ voor de verkiezingen heeft nog plaats voor mensen die zin hebben om mee te schrijven aan een nieuw provinciaal verkiezingsprogramma. Een eenmalige, kortdurende hartstikke leuke klus! Bel/mail naar Nico Smits (voorzitter provinciaal bestuur) Tel. 0513 629 222 of per email: n.smits@gensnet.nl of naar onze fractiekamer: grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805

Plek in de campagnecommissie

Heb je ideeën voor leuke acties en wil je meedraaien in de campagne voor de Statenverkiezingen in 2011? Meld je dan aan bij Frank Petersen (campagneleider) fpetersen@orange.nl of Nico Smits n.smits@gensnet.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.