Waar ligt de grens van de REC.?

In de interpellatie van 10 februari 2010 heeft GrienLinks gevraagd of GS konden aangeven wat GS als grens van de inrichting van de REC beschouwden. Na de uitspraak van de Raad van State in januari 2010 bleek er onduidelijkheid te zijn over waar die grens van de inrichting precies lag: hoorden de hele hogedrukleidingen en de WKC bij de REC of niet. Gedeputeerde Adema kon op die vraag tijdens de interpellatie geen antwoord geven en beloofde daar later schriftelijk op terug te komen. Via zijn woordvoerder hebben we een week – later – 17 februari 2010 antwoord op deze vraag gekregen. Uit dit antwoord blijkt dat GS in haar (vorige) vergunning van een andere inrichtingsgrens uitging dan de Raad van State. Een onverklaarbare onduidelijkheid.
Volgens de kaart van de inrichting die nu te downloaden is bij de stukken over de ontwerpmilieuvergunning op de website van de provincie, is de huidige ontwerpvergunning voor de inrichting inclusief de hogedrukleidingen. Volgens een artikel in de LC 31 juli 2010 zou ingenieur Bosch van Omrin uitspraken hebben gedaan die aanleiding geven te twijfelen over de grens van de inrichting die Omrin hanteert.

Deze onduidelijkheid kan, gezien de maatschappelijke betekenis en impact van de afvalverwerking en het REC, naar het oordeel van GrienLinks, niet onweersproken blijven door GS .

Schriftelijk vragen hierover van de fractie van GrienLinks aan GS

Eén antwoord op “Waar ligt de grens van de REC.?”

 1. Ik heb de volgende vragen gesteld aan het DB wetterskip:
  Hieronder de vragen en antwoorden ( 13-7-20100

  Beste Sjerp,
  Hierbij de antwoorden op de door jou gestelde vragen m.b.t. de hogedrukleiding.
  Met vr. gr.,
  Jan Heeres

  —————————————————

  1. Welk zwaarwegend maatschappellijk belang wordt gediend met de hogedrukleiding?

  Omrin draagt in bijna geheel Friesland zorg voor de inzameling, bewerking, recycling en verwijdering van huishoudelijk en bedrijfsafval. De aandeelhouders zijn, op een enkele gemeente na, de Friese gemeenten. De reststoffenenergiecentrale, waar het in deze zaak om gaat, draagt voor een substantieel deel bij aan de besparing van de CO2 doelstelling in de provincie Fryslan. In casu wordt de door Omrin gewonnen energie, in de vorm van stoom, benut door Frisia Zout BV, dat eveneens op het industrieterrein is gevestigd. Om de stoom te transporteren is het nodig dit via een bovengrondse hoge drukleidingsysteem te realiseren die langs de Lange Lijnbaan komt te liggen.
  Wij zijn van opvatting dat met het benutten van uit afval verkregen energie, waarbij deze wordt aangewend voor het productieproces van een ander bedrijf, een zwaarwegend maatschappelijk belang is gemoeid bij het verlenen van de ontheffing van de Keur in deze zaak. Dit om reden dat als gevolg daarvan een bijdrage wordt verleend aan de CO2 reductie.

  2. Welke risico’s zijn er?

  Bij het beoordelen van de aanvraag voor een keurontheffing wordt deze getoetst aan het ontheffingenbeleid en het ‘Beheerplan Waterkeringen’ en zijn alle risicofactoren uitputtend doorgerekend en beoordeeld. Vanwege de complexiteit van de materie en de maatschappelijke gevoeligheid van de onderhavige Keurontheffing hebben wij, om tot een zorgvuldige afweging te komen bij het behandelen van de aanvraag voor de Keurontheffing, ons laten adviseren door Deltares, een gerenommeerd, onafhankelijk kennisinstituut voor deltatechnologie. Het advies luidde in essentie dat het werk op veilige wijze kan worden uitgevoerd en dat de veiligheid van de kering niet in het geding komt.

  3. Moet er een millieuvergunning en/of een milieu-effectrapportage komen voor deze leiding?

  De provincie is het bevoegde gezag voor de milieuvergunning. Deze is dan ook in procedure bij de provincie. Ook wordt t.b.v. het verlenen van een milieuvergunning een milieueffectrapport gemaakt.

  4. Is er een precedentwerking voor deze beslissing?

  Iedere aanvraag voor een keurontheffing wordt getoetst aan dezelfde criteria; zoals verwoord in de Keur Wetterskip Fryslan en de hiervan afgeleide beleidsregels. In casu is daaraan voldaan. Precedentwerking is dan ook niet aan de orde.

  ————————————–

  Ik kom binnenkort met aanvullende vragen, want ik ben niet erg gerust over deze leidingen..

Reacties zijn gesloten.