Nieuwsbrief nummer 60 statenfractie Grienlinks Fryslân September 2010

Inhoud:

Berichten van het bestuur:

Beste nieuwsbrieflezer,

We zijn er weer! De eerste statenvergadering van het nieuwe politieke jaar zit er op. In deze vergadering hebben we gesproken over de positie van de provincie bij eventuele nieuwe herindelingen van gemeenten. Altijd spannend! Ook zijn de lijnen uitgezet voor het financieren van grote projecten (waar halen we geld vandaan, welke criteria hanteren we als provincie, zulke dingen).

En het bestuur en een flink aantal vrijwilligers zijn bezig met de voorbereidingen van de verkiezingen. De kandidatencommissie is bijna klaar, de programmacommissie schrijft nog en de campagnecommissie is aan het brainstormen. Wie het leuk vindt, kan nog insteken bij de campagnecommissie. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd….

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Heerenveen, stad van sport: Thialf

Tijdens de Statenvergadering op 22 september 2010 bleek dat alle partijen het belangrijk vinden dat de Thialf ijsbaan in Heerenveen behouden blijft voor de top- én de brede (vrijetijds)sport. Maar, om Thialf geschikt te laten blijven voor deze beide soorten van sport is geld nodig. Veel geld. De keuze lijkt te gaan tussen een nieuw stadion aan het ‘Noordplot’ in Heerenveen of een renovatie van Thialf op de huidige plek. De gemeente Heerenveen heeft de provincie om geld gevraagd. De provincie heeft, na een motie van Retze van der Honing van GrienLinks, een startnotitie geschreven over de rol van de provincie in dit project en de criteria waaronder geld zou kunnen worden gestoken door de provincie aan dit project. Retze van der Honing diende een motie in waarin de Staten uitspreken dat het niet wenselijk is dat de provincie meewerkt aan het deelnemen van de gemeente Heerenveen in een private en commerciële onderneming. (Lees meer…)

Geen geld provincie voor WK 2018 voetbal

Tijdens hetzelfde punt in de Statenvergadering diende Retze van der Honing ook een amendement in om de inspanningen van de provincie te beperken om het WK voetbal 2018 naar Heerenveen te halen. In de commissievergadering over dit onderwerp zei Retze: “Mijn fractie wil niet aan die flauwekul mee doen. Ik vind het echt van de idioterij dat er gigantisch geïnvesteerd wordt in een stadion voor het WK, dit gaat echt vijf bruggen te ver.” Ook andere partijen vonden investeren en/of meewerken aan het WK voetbal 2018 te ver gaan. Een motie van de Christenunie, VVD en SP waarin uitgesproken werd niet mee te betalen aan het WK voetbal 2018 werd door gedeputeerde Galema overgenomen. Het amendement van GrienLinks werd vervolgens niet aangenomen.

100% subsidie voor maatschappelijke organisaties in 2011

GrienLinks-statenlid Retze van der Honing stelde in Provinciale Staten van 22 september 2010 het met een zeker genoegen vast: het amendement van de collegepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie van 12 december 2007 is van tafel. In dit amendement werd aangedrongen op een onderzoek naar een fusie (of vergaande samenwerking) van zeven maatschappelijke organisaties in Fryslân. Gevolg van de fusie zou zijn, aldus het amendement in 2007, dat er 40 % gekort zou kunnen worden op de budgetten voor de organisaties. Het onderzoek heeft inmiddels plaats gevonden. De conclusie: fusie van de organisaties is ongewenst (de organisaties verschillen teveel) en 40% korting op de budgetten is absoluut niet haalbaar. Wel is meer samenwerking tot stand gekomen tussen de organisaties. Omdat de indieners van dit amendement zich op 22 september stil hielden, concludeerde Van der Honing: “It amendemint is útfierd. It ûndersyk hat der west. It ferfolch heart thús yn de takendiskusje.” (Lees meer…)

Versterking economische structuur: hoe doe je dat?

Ooit was het de bedoeling dat er een spoor aangelegd zou worden van de Randstad naar het Noorden, weet u nog? Ja, inderdaad, de Zuiderzeelijn, de zweeftrein. Die ging niet door. Wat na een sterke lobby van het Noorden wél doorging, was dat een deel van het geld van de Zuiderzeelijn beschikbaar kwam voor versterking van de economische structuur in het Noorden: de Regionale Economische Projecten (de REP). Provinciale Staten discussiëren al een tijdje waar dat geld in geïnvesteerd moet worden en onder welke voorwaarden. Vast staat wel, dat het geld onder andere zal worden gestoken in infrastructuur, maar ook in versterking van veelbelovende economische activiteiten, zoals de kenniseconomie op gebieden van water en schone(re) energie .

Woensdag 22 september 2010 was het weer raak in de Friese Staten. GrienLinks-statenlid Retze van der Honing ergerde zich aan de gang van zaken. “De foarige kear dat we dit besprutsen, leine der allinne projekten foar en wiene der gjin kritearia. No giet it oer kritearia, mar is der alhiel gjin dúdlikens oer hokker projekten it giet. Want elkenien kin projekten yntsjinje!” (Lees meer…)

Draagvlak bij herindeling is een punt voor GrienLinks

Op 22 september stond ook de notitie “regierol van de provincie inzake versterking lokaal bestuur” op de agenda. De provincie wil nu meer de regie nemen en met gemeenten daarover gesprekken voeren. Dit vindt GrienLinks een goed idee. Zie ook ons artikel over ‘Grenzenloos herindelen’ [MS-Word doc]

Irona Groeneveld benadrukte nog een keer dat ook samenwerking van gemeenten kan leiden tot meer bestuurskracht van die gemeenten. Daar zijn inmiddels alle partijen van overtuigd, zelfs het CDA: “Herindeling is geen middel, maar een doel.” Maar als hoofdpunt bracht Irona de kwestie rond het draagvlak voor herindeling in. “Het toetsen van draagvlak moet beter onderbouwd worden. De voors en tegens moeten in gelijke mate aanwezig zijn in de informatie én de burgers moeten een volwaardige mogelijkheid hebben gekregen om hun zegje te doen over de herindeling.” Hiervoor diende Irona Groeneveld een motie in, die al snel de ‘draagvlakmotie’ werd genoemd. De motie werd niet aangenomen, deels ook omdat de gedeputeerde hem als ‘overbodig’ bestempelde.

Kolleezje DS: mear as 22 miljoen besunigje

De provinsje Fryslân besuniget yn in pear jier mear as 22 miljoen euro it jier, as it kolleezje fan Deputearre Steaten syn sin kriget. Dizze besuniging is neffens it kolleezje nedich fanwege de ryksbesunigingen. De grutste klap falt by it ‘lanlik gebiet’. Dêr wurdt sân miljoen euro besunige troch gjin lân mear oan te keapjen foar nije natoer. Dêrnêst besparret de provinsje seis miljoen euro op de eigen organisaasje, bygelyks mei in (tydlike) fakatuerestop en troch minder eksterne adviseurs oan te lûken. Ek wurdt gjin ynflaasjeferheging tapast.

Boppedat hâldt de provinsje op mei it ekstra jild dat de jeugdsoarch no noch krijt boppe-op it jild dat it ryk jout. In soad tydlike subsydzjes wurde stopset en yn 2012 moatte njoggentich organisaasjes it mei tsien prosint minder jild dwaan. Neffens Deputearre Steaten is dat nedich om foar te kommen dat de provinsje aanst te min jild hat. Boppedat moat in nij kolleezje de hannen frij hawwe om sels nij belied te meitsjen. (Lees meer…)

Meelezen?

GrienLinksers dy’t de steatefraksje helpe wolle om de begrutting mei goeie arguminten te ferbetterjen yn – sis mar – de GrienLinks-rjochting, noegje wy by dizze fan herte út om te reagearjen. De begrutting sels is te finen op de webside fan de provinsje Fryslân: Solide begroting houdt Fryslân op koers [www.fryslan.nl]

Evaluaasje fan it PVVP: ûnôfhinklik?

It meast resinte Provinsjaal Ferkears- en Ferfierplan, yn de Fryske provinsjale polityk neffens de Hollânsktalige titel meastal ôfkoarten as PVVP, datearret fan 2006. Sa’n plan rint meastal in jier as tsien. Dat is frij lang, dêrom is mei Provinsjale Steaten ôfpraat, dat it rûchwei op healwei hifke (evaluearre) wurde soe. Hoe’t dy hifking krekt barre moast en troch wa, dat hawwe PS fierhinne oan it kolleezje fan Deputearre Steaten oerlitten.

It evaluaasjerapport leit der no. It docht bliken dat it skreaun is troch de amtlike tsjinst fan de provinsje sels. Dus de amtners hawwe harren eigen wurk hifke. “Unôfhinklik”, neamt deputearre Piet Adema (CU, ferkear en ferfier) soks lykwols. “Dit raast oan de protters”, wie de earste reaksje fan GrienLinks-steatelid Irona Groeneveld. (Meer lezen…)

Fryslân en Qbuzz jagen passagiers de bus uit

GrienLinks vraagt uw ervaringen op: www.beter-ov-friesland.nl

Steeds meer mensen in Fryslân komen tot de ontdekking dat ze met een OV-chipkaart (nog) niet kunnen reizen in de streekbus (Qbuzz vooral) in zuidoost Fryslân. Maar ook steeds meer mensen worden letterlijk aan de kant gezet: die hebben geen of te weinig geld bij zich voor een buskaartje en kunnen bij Qbuzz nog geen OV-chipkaart gebruiken: ga maar lopen, liften, fietsen, maar vooral níet met de (Q-)buzz! De buschauffeurs hebben blijkbaar de opdracht gekregen, zulke passagiers te laten staan!

Heb je wél een OV-chipkaart, dan is het nog maar de vraag of daar voldoende saldo op staat en zo niet, of je die in de bus kunt opladen: (te) vaak lukt dat niet. Zo jagen provincie Fryslân (campagne vóór de ov-chipkaart) en busmaatschappij Qbuzz (geen goed werkende apparatuur voor de ov-chipkaart) samen de passagiers de bus uit.

Mede daarom heeft de statenfractie van GrienLinks een nieuwe website opgezet: http://www.beter-ov-friesland.nl/ Alle klachten die daarop binnen komen tot en met 31 oktober en die verband houden met de invoering van de ov-chipkaart, wil de GrienLinks-statenfractie begin november overhandigen aan gedeputeerde Piet Adema (verkeer en vervoer) van Fryslân. (Lees meer…)

Onze schriftelijke vragen en persberichten

  • De Statenfracties van VVD, FNP, SP en GrienLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten met als onderwerp: huis-aan-huiskrant GS. Gevolg van de vragen: de huis-aan-huis krant gaat niet door. (Lees meer…)
  • Berichten in de media over het onderschatten van de compensatie van weidevogels rond de Haak om Leeuwarden door de minister en GS lieten de GrienLinksers het volgende persbericht schrijven: Groene beloften van GS en ministuer ongeloofwaardig… Meer hierover na 18 oktober, dan dient de zaak van de Haak voor de rechter.
  • Schriftelijke vragen van de GrienLinksfractie over de grens en de hogedrukleidingen van de REC; Waar ligt de grens van de REC
  • De fractie heeft begin juli een brief gestuurd aan de informateurs met het verzoek een bijdrage van het Rijk aan Thialf aandacht te geven in het formatieproces: GrienLinks dagt de landelijke politiek uit over Thialf

BERICHTEN VAN HET BESTUUR

Versterking campagnecommissie

De provinciale verkiezingen van maart 2011 komen rap dichterbij. De campagnecommissie kan nog versterking gebruiken! Heb je ideeën over campagnevoeren, meld je dan bij Nico Smits tel. 0513 629 222

Algemene ledenvergadering 14 december 2010: schrijf vast in je agenda!

Op deze ledenvergadering zal het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen in maart 2011 worden vastgesteld. Het worden so wie so spannende verkiezingen. In de Griene Linkse van november meer informatie hierover. Definitieve uitnodiging volgt nog.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.