Nieuwsbrief nummer 62 statenfractie Grienlinks Fryslân December 2010

Inhoud:

Berichten van het bestuur:

Beste nieuwsbrieflezer,

Prettige kerstdagen en een goed 2011!

We nodigen jullie uit om op de nieuwjaarsbijeenkomst van GrienLinks op 15 januari (definitieve uitnodiging volgt nog) langs te komen en mee te gaan doen aan de campagne voor de provinciale verkiezingen. Deze verkiezingen kunnen het verschil maken voor het kabinet!

Op de laatste statenvergadering van 2010, op 15 december, was er discussie over het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan, over geld voor het opknappen van havenfronten in Wymbritseradiel en over de Centrale As. Zie hieronder onze standpunten

Verder is op 11 december 2010 de kandidatenlijst definitief vastgesteld. Op de foto de eerste vier van de lijst. (Kandidatenlijst (DOC))

De eerste vier van de lijst: v.l.n.r. Nico Oegema (4), Irona Groeneveld (1), Johanna Welfing (3), Retze van der Honing (2)

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Staten houden controle over geld voor grote projecten

GrienLinks-statenlid Retze van der Honing blijkt niet alleen te staan, als het gaat om zijn kritische houding over het beschikbaar stellen van geld voor grote projecten in de provincie Fryslân. Mede dankzij een soort ‘monsterverbond’ van VVD, GrienLinks, SP en Feriene Lofts/Verenigd Links werd woensdag 15 december in Provinciale Staten (PS) een wijzigingsvoorstel (amendement) aangenomen, waarmee PS greep pogen te houden op het uitgeven van miljoenen euro’s aan het ‘Friese Merenproject fase 2’ en andere, grote economische projecten, die (kunnen) vallen onder het Regionaal Economisch Programma (REP). (Lees meer in het artikel)

Centrale As splijt collegefracties

Hoe om te gaan met de “schorsende werking” van de uitspraak van de Raad van State over de aanleg van de Centrale As? Daarover waren Provinciale Staten van Fryslân (het algemeen bestuur van de provincie) woensdag 15 september 2010 nogal verdeeld. Het college van Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie) hield zodoende de handen vrij om met bepaalde “voorbereidende werkzaamheden” door te gaan, mits niet onomkeerbaar. Dan gaat het echter niet alleen om “papierwerk”, maar bij uitzondering óók om de sloop van twee aangekochte boerderijen, zei gedeputeerde Piet Adema (ChristenUnie).

De statenfracties van FNP en GrienLinks – beide altijd fel tégen de Centrale As als vierbaansweg – wilden in eerste instantie via schriftelijke vragen helderheid krijgen over deze kwestie. Maar omdat de antwoorden naar hun smaak niet snel genoeg binnen kwamen, trokken ze de schriftelijke vragen in, om ze als mondelinge vragen weer in te brengen via een zogeheten interpellatie in Provinciale Staten. Dan wordt er een apart agendapunt van gemaakt en kunnen statenleden ook moties indienen over zo’n kwestie.
FNP en GrienLinks dienden ook zo’n motie in, met de volgende tekst:

“De Steaten, yn gearkomste byinoar op de15 desimber 2010; heard hawwende de rieplachting; oerwaagjend dat

  • op de 25ste fan novimber 2010 de Rie fan Steat it Provinsjale Ynpassingsplan (PYP) skorst hat;
  • de Rie fan Steat ûndersyk dwaan litte wol nei de needsaak fan de Sintrale As en nei de gefolgen foar de greidefûgels troch de oanlis fan de rûnwei Garyp,
  • oarkommen wurde moat dat mei it trochgean fan de tariedende wurksumheden mienskipsjild ferlern giet en natuer fernield wurdt,

fersykje it Kolleezje fan DS fierdere tariedende wurksumheden oan de Sintrale As stil te lizzen oant de útspraak yn de boaiemproseduere ditoangeande bekend is en gean oer ta de oarder fan de dei. Lees meer: statenvergadering 15-02-2010

Iepenbier ferfier fan grut belang yn provinsjale polityk

Yn ferhâlding meitsje mar in bytsje minsken yn Fryslân gebrûk fan it iepenbier ferfier. Mar dyjingen dy’t gauris yn bus of trein sitte, kinne dêr meastentiids min sûnder. It giet foaral om skoalbern, studinten en folwoeksenen sûnder auto, yn it bysûnder as se frij fier fan skoalle of wurk ôf wenje. Gjin wûnder dat GrienLinks en ek de rest fan Provinsjale Steaten har drok ynsette foar in goed en betelber iepenbier ferfier. Sa ek op woansdei 15 desimber 2010. Doe is praat oer de evaluaasje en sanedich bystelling fan it provinsjaal ferkears- en ferfierplan fan 2006, wêrby’t it iepenbier ferfier in soad omtinken krige.

GrienLinks kaam mei ferskate foarstellen yn it belang fan it oerein hâlden en sa mooglik ferbetterjen fan it iepenbier ferfier. Mei dêrtroch sei deputearre Piet Adema (ChristenUnie) ta, dat er yn 2011 in aparte notysje oer dat iepenbier ferfier útbringt. Dat is fan belang omdat der fikse ryksbesunigingen driigje foar it iepenbier ferfier. Adema hopet in keppeling meitsje te kinnen tusken it reguliere (fia de provinsje betelle) iepenbier ferfier en bygelyks it ferfier foar handikapten (it saneamde WMO-ferfier, troch de gemeenten betelle). GrienLinks-fraksjefoarsitter Irona Groeneveld trúnde der by it kolleezje op oan, dat dizze wurkwize net ten koste gean mei fan de kwaliteit en der ek net ta liede mei dat reizgers ekstra op kosten jage wurde. Lees meer: statenvergadeing 15-02-2010

Landbouwagenda van de provincie in januari in de Staten

GrienLinks is niet tevreden over de landbouwagenda van de provincie. Er spreekt geen visie uit en de landbouwagenda ondersteunt volop de schaalvergroting en de gangbare landbouw. Zonder één kritische noot. En dat in een provincie die zegt de duurzaamste provincie van Nederland te willen zijn. Irona Groeneveld hield op 8 december in de commissievergadering van de Staten een sterk pleidooi vóór biologische landbouw, tegen intensieve veehouderij en vroeg om een standpunt over genetisch gemodificeerde organismen (ggo) . Haar voorstellen om de landbouwagenda aan te passen:

  • Een aanpassing van de agenda met een tekst die de positie van biologische landbouw erkent
  • Een voorstel om 10% van het budget uit de landbouwagenda te besteden aan projecten in de biologische landbouw. Met name gericht op kennisoverdracht en innovatieve projecten.
  • Een uitspraak van PS tegen nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij
  • Een uitspraak in de landbouwagenda over ggo: “Totdat er een standpunt ten aanzien van ggo is bepaald, zal de provincie niet meewerken aan proeven op haar grondgebied.”

Zie ook het weblog van Irona hierover: Landbouwagenda: te weinig erkenning voor biologische landbouw

Oproep: weet je of er in je gemeente een megastal staat of komt? Laat het ons weten!

grienlinks@sis.fryslan.nl of
GrienLinks
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

BERICHTEN VAN HET BESTUUR

Huidige fractie herkozen op ledenvergadering

Op de ledenvergadering op 11 december 2010 kozen de leden huidig fractievoorzitter Irona Groeneveld uit Burgum unaniem als lijsttrekker. Statenlid Retze van der Honing uit Heerenveen is nummer 2, commissielid Johanna Welfing uit Leeuwarden nummer 3, Nico Oegema, ook uit Leeuwarden, werd op nummer 4 gekozen. Oud-raadslid Louis Bakker uit Ryptsjerk ‘klom’ naar nummer 5. In totaal beschikt GrienLinks over veertig kandidaten. Oud-wethouder van Menaldumadeel Ineke Verdoner is gekozen als ‘lijstduwer’ op nummer 40.

Groeneveld ging na haar verkiezing tot lijsttrekker in haar speech in op de discussie over de koers van GroenLinks en GrienLinks: “Ik word altijd erg verdrietig van de discussies die in het openbaar gevoerd worden over of we links zijn, of liberaal, of libertair. Ik wil het daar helemaal niet over hebben. Ik hoor bij GroenLinks omdat het een partij is die staat voor mensen, dieren, natuur. Pal voor wat kwetsbaar is en geen eigen stem heeft. Die verder denkt dan de eigen grens. Een partij die zich verbonden voelt met de rest van de wereld. Een partij die houdt van het debat. Een partij waar je mag zijn wie je bent, met je eigen mening. Een partij die erkent dat de wereld verandert en dat oplossingen voor problemen mee moeten veranderen. Daar wil ik me op focussen, voor zo’n partij wil ik lijsttrekker zijn. Laten we dat in Fryslân in ieder geval vasthouden. Vanuit onze eigen kracht en visie handelen. Dus hier in Fryslân gaan we geen andere partijen afkraken, maar kijken met wie we op inhoud kunnen samenwerken.”

Door de vergadering, zaterdag in wijkcentrum De As in Heerenveen, werd ook de lijstverbinding met de PvdA goedgekeurd. De PvdA-ledenvergadering stemde daar een week eerder mee in.

Volledige kandidatenlijst

Kandidatenlijst:

1.Irona Groeneveld
2.Retze van der Honing
3.Johanna Welfing
4.Nico Oegema
5.Louis Bakker
6.Frans van der Mossel
7.Joop van der Heide
8.Wietze Lap
9.Hester Huiïnk
10.Henk Brandsma
11.Albertina Soepboer
12.Kiki Schrier
13.Nico Smits
14.Marcia Dijkstra
15.Gerard Floor
16.Trudy Labuschagne
17.Aggie van der Meer
18.Sybren Deuzeman
19.Nienke Zijlstra
20.Marleen Zorgdrager
21.Elmar Otter
22.Kamal Dridi
23.Jaap Schaafsma
24.Oebele Ypenga
25.Myrthe van Gelder
26.Marita Kruiswijk
27.Grieke Land
28.Andries Bergsma
29.Leo Kamperveen
30.Auke Wouda
31.Sarah Hofman
32.Hotske Tolsma
33.Ate de Jong
34.Pyt Jon Sikkema
35.Willem Verf
36.Ebe Kuik
37.Jasper Jongman
38.Jan Doede Niemeijer
39.Frank van den Haak
40.Ineke Verdoner

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Kiki Schrier is afgetreden als secretaris. Er is dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Het is campagnetijd, dus een hele inspirerende tijd om in te stappen in het bestuur! Meer informatie: mailto:n.smits@gensnet.nl of 0627369634

Campagne nu los!

We zoeken nog mensen die het leuk vinden om grote of kleine klusjes te doen in deze extra spannende verkiezingstijd. Wie wil? Mail: fpetersen@orange.nl of grienlinks@sis.fryslan.nl

Aftrap campagne PS2011 en nieuwjaarsbijeenkomst 15 januari 2011 (vooraankondiging)

Op 15 januari 2011 wordt de campagne voor de provinciale statenverkiezingen in Fryslân gelanceerd. Tegelijkertijd vieren we het begin van het nieuwe jaar. Meer nieuws in de definitieve uitnodiging.

Discussie over de richting van de partij op de partijraad: kom meepraten!

Op 12 januari wordt de partijraadsbijeenkomst op 15 januari voorbereid in Fryslan. Onderwerpen:

  • hoe positioneren we onze partij binnen het politieke centrum (nadruk op samenwerking)?
  • wat is het antwoord vanuit onze partij op het populisme (ook lokaal)?

12 januari 2011 20.00 uur café Wouters, Leeuwarden. Iedereen van harte welkom. Meer informatie: John de Jong: j.w.a.de.jong@hotmail.com

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.