GrienLinks en College botsen

GrienLinks en College botsen: “Vlees noch vis”, “mierenhoop”, “shit”
Meestal kabbelen debatten in de Friese statencommissies en komen de échte debatten pas in Provinciale Staten aan bod. Maar woensdagmiddag 26 januari ging het tussen GrienLinks-statenlid Retze van der Honing en CDA-gedeputeerde Sjoerd Galema even wat steviger dan gebruikelijk. Van der Honing verweet het college in een notitie over de (toekomstige) taken van de provincie Fryslân: “vlees noch vis”, “gjin dúdlike keuzes” en vroeg: “Is de koöperaasje Fryslân in soarte fan mierehoop?” Dit vanwege het ‘emergente’ karakter van die coöperatie. Galema noemde de inbreng van Van der Honing “in hoop shit oer dizze notysje” en ook “vlees noch vis”.

Hij hechtte er aan, dat de notitie in Provinciale Staten van 16 februari wordt besproken, dus nog vóór de statenverkiezingen van 2 maart, maar voegde er aan toe, dat de échte takendiscussie zal moeten plaats vinden in de coalitie-onderhandelingen ná de verkiezingen.
Retze van der Honing had de indruk dat Galema “by in oare fergadering siet”. Ook FNP-er Johannes Kramer nam afstand van het woord “shit”, dat Galema in de mond had genomen.
Van der Honing, Jacob van der Hoek (SP) en Ad van de Kolk (FL) stelden aan het eind van het debat dat zij er geen behoefte aan hebben, de notitie nog in de Staten te bespreken. De meeste (grotere) fracties willen dat wel. Of er 16 februari een soort
herhaling volgt van de stevige discussie van 26 januari, valt nog te bezien. Galema merkte wel op, dat het debat in PS voor hem belangrijker is dan de notitie zelf. “It debat moat rjochting jaan. Dêrnei moatte de koalysjepartijen (na de verkiezingen dus) yn in koalysje-akkoart de taken en rollen fan de provinsje yn in optimale sfear beskriuwe”, aldus Galema.

Bij wijze van spreken aansluitend op die laatste woorden werd afgesproken, dat – vanwege tijdnood – er geen openbare commissiebehandeling meer komt van twee notities over het economisch beleid van de provincie. Die komen wel aan bod in een meer
informele sfeer in de kamer van de gedeputeerde (al weer: Galema), waar “polityk-technyske fragen” gesteld kunnen worden. In de politieke wandelgangen van het Provinsjehûs wordt gesproken over de “massagesalon Galema”.