Nieuwsbrief nummer 64 statenfractie Grienlinks Fryslân Februari 2011

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

Als eerste krijgt u – als trouwe nieuwsbrieflezer – van ons een ‘groene kus’. Zie voor het zelf geven van een ‘groene kus’ de website: www.groenekus.nl

Zie voor het laatste campagnenieuws: www.stemgrienlinks.nl

Verder op de laatste ‘echte’ statenvergadering van deze periode, werd eerst Sjoerd Galema aan de tand gevoeld over zijn uitspraken over de herindeling. GrienLinks diende een motie in om hem eraan te herinneren dat hij zich dient te houden aan de afspraken die hij daarover met de Staten heeft gemaakt. Lees hieronder hoe dat afliep….

Verder deze statenvergadering: de notitie Windstreek (over waar windmolens en hoe hoog), het plan over vergoeding voor paalrot en de takendiscussie (over de bezuinigingen).

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Retze beste redenaar in de Staten volgens collega’s, Irona tweede beste statenlid op één punt

Wat wij allang wisten, is nu bevestigd door de statenleden van andere partijen. Wij hebben een topfractie. Retze van der Honing is volgens zijn collega’s de beste redenaar van de Staten van de afgelopen vier jaar. Het Friesch Dagblad vraagt eens in de vier jaar aan het eind van de periode, alle statenleden wie zij het beste statenlid vinden, wie een aanmoedigingsprijs verdient en wie de beste redenaar is.

Irona Groeneveld werd tweede beste statenlid na Tom van Mourik van de VVD. Het scheelde één stem. Remco van Maurik (PvdA) kreeg de aanmoedigingsprijs: hij moet oefenen op korter praten. Lees verder: Retze van der Honing beste redenaar van de Staten.

Er valt wat te kiezen op 2 maart!
Voorstel voor verbod op nieuwvestiging intensieve veehouderij uitgesteld

GrienLinks wil al jaren een verbod op nieuwvestiging van intensieve veehouderij in Fryslân. Maar omdat de statenfractie dit via het Streekplan niet voor elkaar kreeg, was het wachten op het nieuwe landbouwbeleid. Na bijna drie jaar sleuren en trekken aan dat nieuwe beleid, leek woensdag 9 februari de kans aanwezig, dit verbod er (voorlopig) door te krijgen. SP en PvdA steunden het initiatiefvoorstel van GrienLinks en ook de FNP leek er positief tegenover te staan.

Er gloorde een politieke meerderheid voor dit verbod. Maar helaas, de FNP ging op het laatste moment met CDA en VVD mee, die het voorstel eerst in een commissie wilden bespreken. Dat wordt niet eerder dan na de statenverkiezingen van 2 maart. Er valt dus wat te kiezen op die dag. Lees verder: Er valt wat te kiezen

Motie GrienLinks voor geld natuur in Fries Merenproject overgenomen

De GrienLinks statenfractie diende bij de evaluatie van het Fries Merenproject (FMP) (o.a. opknappen havenfronten en waterkanten) een motie in om geld te zoeken voor de ecologische projecten. Gedeputeerde Staten (GS) hadden voor die projecten nog geen geld gereserveerd. Retze Van der Honing: “Toen in 2008 door de Rekenkamer werd vastgesteld dat het evenwicht tussen ecologie en economie in het FMP zoek was en ecologie het ondergeschoven kindje was, is door de Staten een ‘herijking’ van het programma aangenomen. Mét ecologische projecten. Voor die projecten is nu geen dekking aangegeven. Wij pleiten voor het herstellen van het evenwicht in het programma en geven GS opdracht dekking te zoeken voor de ecologische projecten.” De motie werd door gedeputeerde de Vries overgenomen.

Groeneveld tekent voor natuur!

Op donderdag 10 februari werd tijdens een campagnebijeenkomst in Groningen een ‘verklaring van verrijking’ getekend door de drie provinciale lijsttrekkers van Groningen, Fryslân en Drenthe en Jolande Sap en Ineke van Gent van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. GroenLinks pleit voor een ‘verrijking’ van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS), en tegen de aangekondigde ‘herijking’ van de EHS door dit kabinet. GroenLinks pleit voor meer natuur! Zie voor de verklaring: www.stemgrienlinks.nl.

GrienLinks over gedeputeerde Galema: ‘Het lijkt simpel, en dat is het ook’

Dit gezegde is zeker van toepassing op de discussie rond de uitspraken van gedeputeerde Galema over de herindeling. Galema deed die uitspraken ná een al eerdere discussie op 26 januari over tegenstrijdige uitspraken over de herindeling. De Staten hebben toen een motie aangenomen met de uitspraak dat een gedeputeerde dat 24 uur, 7 dagen per week is. Dus dat uitspraken van een gedeputeerde als lijsttrekker niet tegenstrijdig kunnen zijn met het door de Staten vastgestelde beleid. Ook werd afgesproken geen uitspraken meer te doen over de herindeling tot de – in december ingestelde – commissie van wijzen klaar was met haar advies over de herindelingsproblematiek. Toch deed Galema – vlak voor zijn uitstapje naar Nieuw-Zeeland – weer een uitspraak over de herindeling van Skarsterlan en Heerenveen. De commissie van wijzen legde haar taken neer. Het college was boos en riep Galema terug uit Nieuw-Zeeland. Galema bood op emotionele wijze zijn excuses aan en de meeste partijen vonden dat voldoende. Zij vonden dat hij ‘diep door het stof was gegaan’. Dat vonden GrienLinks, SP en Feriene Lofts ook, maar deze partijen vroegen zich wel af, ieder op eigen wijze verwoord, of in het vervolg gedeputeerde Galema niet wéér gewoon uitspraken zou doen die in strijd zouden zijn met kaders gegeven door Provinciale Staten. GrienLinks diende een motie in die ‘afstand nam van deze bestuursstijl’. Gedeputeerde Galema leek dit persoonlijk op te vatten. Irona Groeneveld: “Hier is sprake van een misverstand. Wij hebben kritiek op het feit dat u met uw uitspraken de kaders van de Staten negeert. Het is geen persoonlijke aanval.” De motie werd verworpen. Irona Groeneveld: “Het lijkt simpel, en dat is het ook. Wij stellen als volksvertegenwoordiging de kaders, en de gedeputeerden hebben binnen die kaders te blijven met hun uitspraken. Oók als ze zelf iets heel anders vinden.”

Paalrot: een ‘oplossing’ waar gedupeerden niet om vroegen

Woningen die in het Friese veengebied staan en gestut worden met houten palen, hebben nu al of krijgen binnen afzienbare tijd een probleem: ze verzakken. Dat is het gevolg van het verlagen van het waterpeil, in het (korte termijn-)belang van de landbouw. De houten palen komen dan op zeker moment droog te staan en gaan rotten. Verzakking van deze woningen is het uiteindelijke effect. De Friese Provinciale Staten vinden dat hier sprake is van een morele verantwoordelijkheid van het provinciaal bestuur, want peilaanpassingen worden goedgekeurd door de provincie.

De BVFP, Belangenvereniging Funderingsproblematiek Fryslân, dringt al jaren aan op échte hulp voor de getroffenen, maar “it keallet swier”. De statenfracties van FNP, SP, ChristenUnie en GrienLinks hebben al eens geprobeerd om een échte schadereling van de grond te krijgen, maar de overige fracties wilden daar niet aan: het zou te duur worden, vonden ze en vinden ze nog steeds.

Dat die net genoemde fracties, plus Feriene Lofts (afsplitsing van de SP), 19 februari 2011 tegen een GS-voorstel stemden om een zachte lening te verstrekken aan de gedupeerden, een lening met strikte voorwaarden, is dan ook geen wonder. Met de voorgestelde lening kunnen – en mogen – maximaal zo’n 220 woningeigenaren ietwat worden geholpen. De overige paarduizend (is de schatting) hebben het nakijken. Met steun van de collegefracties CDA, PvdA én oppositiepartij VVD is de leningsregeling toch aangenomen. Tégen het advies van de BVFP, die zegt: “Beter géén regeling, dan een slechte regeling.”

Flexibele aanpak windenergie

De Friese Provinciale Staten zijn sterk verdeeld over windenergie. Over één ding zijn ze het overigens wél eens: het aantal windturbines op het vasteland moet omlaag. Dat kan ook, omdat de nieuwste types windturbines per stuk veel meer vermogen hebben dan de oudste. Op initiatief van GrienLinks is woensdag 16 februari 2011 in Provinciale Staten van Fryslân besloten dat in het nieuwe plan ‘Windstreek’ geen strikte methode wordt gehanteerd, als het gaat om de verhouding tussen het plaatsen van nieuwe windturbines en het saneren van oude. Er wordt gestreefd naar de verhouding 3 staat tot 1: bij elke 3 MW nieuwe windenergie 1 MW te saneren windenergievermogen. Hoe dat precies wordt geregeld is echter nog ongewis. Op voorstel van GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld zal hier flexibel mee worden omgegaan. Lees verder: Flexibele aanpak windenergie.

Takendiscussie over de verkiezingen heen getild

Drieënhalf jaar geleden stelde Irona Groeneveld bij de behandeling van de begroting, dat – als er op het amtenarenapparaat bezuinigd ging worden – er eerst een takendiscussie gevoerd moest worden. Want minder ambtenaren, betekent óók kritisch naar je werk kijken: wat kun je nog wel en wat kun je niet meer doen? GrienLinks was de enige (en eerste partij) die dit voorstelde. De tien miljoen bezuiniging op de organisatie ging door, zonder takendiscussie, want alle partijen waren voor de bezuiniging. We zijn nu drieënhalf jaar verder, een aantal notities over de taken van de provincie rijker en een forse bezuiniging van het Rijk erbij. Maar we hebben als provincie nog geen beslissing genomen over wat we wél en níet meer gaan doen. Wel werd in de begroting 2011 duidelijk hoe het geld verdeeld wordt. De takendiscussie is in feite voor het grootste deel al bij de begroting afgehandeld. Bij de behandeling van de laatste notitie van Gedeputeerde Staten over de takendiscussie (‘een maatpak als regisseur’) op 16 februari 2011 diende de PvdA een amendement in om de behandeling over de verkiezingen heen te tillen. GrienLinks heeft voor dit amendement gestemd.

OV-chipkaart: GrienLinks blijft kritisch

Het gedoe met de OV-chipkaart houdt maar niet op: Arriva vroeg ineens € 17,50 voor de kortingkaart op de OV-chipkaart. Bovendien werd de NS-kortingkaart ongeldig verklaard in Arriva-treinen. Na snel ingrijpen door de provincie Fryslân is dit (voorlopig) teruggedraaid. Volgens gedeputeerde Piet Adema blijft het mogelijk om met de NS-kortingkaart (€ 55 per jaar) ook in Arriva-treinen te reizen. Om het dubbele opstaptarief te vermijden, adviseert de provincie in Arriva-treinen niet met de OV-chipkaart te reizen, maar met papieren kaartjes.

Maar Arriva en gedeputeerde Piet Adema geven verschillende geluiden, als het gaat om de situatie ná 1 mei 2011. Volgens Adema zal ook dan Arriva geen extra geld vragen voor een kortingkaart. Arriva zegt dat er nog wordt onderhandeld. Dit bleek woensdagavond 9 februari 2011 in een extra vergadering van de statencommissie Lân, Loft en Wetter. Echte helderheid kwam er niet. Adema beloofde opnieuw contact te zoeken met Arriva. Lees verder: OV Chipkaart: GrienLinks blijft kritislch.

Ferdwinend fean kin wer oangroeie

De provinsje Fryslân moat net allinne sjen nei mooglikheden, it ferdwinen fan feangrûn yn it feangreidegebiet ôf te remjen troch peilferheging. Mar ek nei mooglikheden, fean wer oangroeie te litten. Dat lêste kin troch peilen sáfolle omheech te bringen, dat der wer sompe (‘moeras’) ûntstiet.

Dêr kaam in útstel fan GrienLinks-fraksjefoarsitter Irona Groeneveld yn Provinsjale Steaten fan 9 febrewaris 2011 op del. Deputearre Tineke Schokker (CDA) sei ta dat der yn de startnotysje foar de lange termyn-fisy op it Fryske feangreidegebiet yndie ‘out of te box’ tocht wurde sil. Dy startnotysje ferskynt yn it twadde kwartaal fan 2011, sei se boppedat ta

De GrienLinks-moasje waard al yn stimming brocht. Omdat net alle steateleden der wiene, wie de útslach min te foarsizzen. GrienLinks, Ferliene Lofts, PvdA, ChristenUnie en SP stimden foar; CDA, VVD en FNP stimden tsjin: de moasje waard fersmiten mei ien stim ferskil! Dus ek hjir jildt foar de takomst fan Fryslân: der falt wat te kiezen! Lees verder: Ferdwinend fean kin wer oangroeie.

Capmagne

Mensen, bedankt!

Op mijn oproep de campagne te ondersteunen, hebben we hulp aangeboden gekregen én hebben er mensen geld overgemaakt. Hartstikke fijn! Voor degene die alsnog geld willen overmaken, zodat we nog méér reclame voor onszelf kunnen maken: gironummer 3998966 t.n.v. GRIENLINKS te Heerenveen.

Hartelijke groet, Irona Groeneveld

Groene Kusbus

Deze week rijdt de groenekusbus door Fryslân.Kijk op www.groenekus.nl voor het schema en kom vooral langs. We komen ook bij jou in de buurt!

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.