Nieuwsbrief nummer 65 statenfractie Grienlinks Fryslân Juni 2011

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

Na de nogal enerverende coalitie-onderhandelingen en ons afscheid daarvan, zijn we nu weer ‘gewoon’ aan het werk. We hopen dat jullie ons blijven voorzien van tips en suggesties, want dat is de basis van ons werk.

Ons team bestaat nu uit: Irona Groeneveld, fractievoorzitter, Retze van der Honing, statenlid, Johanna Welfing, commissielid, Nico Oegema, eerste opvolger. Plus de twee fractiemedewerkers: Gerrit van der Meer en Sanne van Wees.

We zijn ook blij met de ondersteuning van verschillende mensen op onderwerpen. Ook bij de ‘Verordening Ruimte’ hebben mensen mee helpen denken over onze standpunten. Hartelijk dank! Als u zin heeft om ook op een onderwerp mee te denken, bel of mail vooral naar de fractie om erover te praten hoe of wat.

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

‘Verordening Ruimte’ is gemiste kans

De woensdag 15 juni 2011 door de Friese Staten vastgestelde ‘Feroardening Romte’ is volgens GrienLinks een gemiste kans voor Fryslân op diverse terreinen. Daarom heeft GrienLinks tegen de nieuwe verordening gestemd, “met pijn in het hart”, aldus GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld.

Want de fractie is op zich sterk voor het vastleggen van het provinciaal ruimtelijk beleid in een verordening. Dat geeft duidelijkheid voor burgers, bedrijven en gemeenten in de provincie over wat het provinciaal bestuur wel en niet wenst op ruimtelijk gebied.

GrienLinks had echter gehoopt dat de nieuwe verordening zou kunnen leiden tot een stop van uitbreiding van intensieve veehouderij en verruiming van het aantal lokaties voor windenergie. Lees meer: ‘Feroardening Romte’ is gemiste kans

“Gehannes mei oandielen moat út wêze!”

Steatelid Retze van der Honing fan GrienLinks is der foar dat nutsbedriuwen yn hannen binne, bliuwe of komme fan de oerheid. Dit fanwege it maatskiplik belang en de demokratyske kontôle. Dochs hat er woansdei 15 juny 2011 yn Provinsjale Steaten pleite tsjin it keapjen fan oandielen Vitens (it wetterliedingbedriuw) troch de provinsje Fryslân.

Hy ferwyt it kolleezje fan Deputearre Steaten “gehannes mei oandielen”, omdat der gjin langrinnend, dúdlik belied foar útstippele is. “It gehannes mei oandielen moat út wêze!” seit Van der Honing. Dêrby wiist er op it ferkeapjen fan de NUON-oandielen fan de provinsje, dêr’t de GrienLinks-fraksje har dan ek tsjin fersetten hat. Lees meer: “Gehannes mei oandielen moat út wêze!”

De afvalverbrander, de storingsuren en de waarheid

Al sinds 2006 houdt de GrienLinks fractie in de Staten de acties van Omrin rond de afvalverbrander (de REC) in Harlingen in de gaten. Je kunt het dossier over Omrin op onze website bekijken: Omrin-dossier

Onze laatste acties rond de REC staan daar ook. We hebben vervolgvragen gesteld over de juridische status van de tekst waar Gedeputeerde Staten hun bewering op baseren dat de storingsuren niet gelden in de ‘inregelperiode’. Volgens onze informatie gelden de regels uit de milieuvergunning over de uitstoot vanaf het eerste moment. Volgens de gedeputeerde dus niet. Op de statenvergadering op 15 juni meldde de gedeputeerde dat er 61,5 storingsuur in totaal was gemeld, waarvan 60 in de inregelperiode tot 29 april. In de milieuvergunning is een maximum van 60 storingsuren per jaar opgenomen.

GrienLinks heeft samen met de SP en PVV een motie ingediend om te vragen of – tot dat allemaal duidelijk was – de afvalverbrander stilgelegd kon worden. De motie is niet aangenomen.

Sjoerd Galema stapt op, Sietske Poepjes wordt nieuwe CDA gedeputeerde

Sjoerd Galema deelde tijdens de statenvergadering van 15 juni 2011 opeens mee dat hij opstapt (per 21 september) als gedeputeerde. We hebben, ondanks de verschillen van mening over bijvoorbeeld duurzaamheid en bestuursstijl, altijd genoten van de rechttoe rechtaan houding van de gedeputeerde. Sietske Poepjes is de nieuwe gedeputeerde.

Strippenkaart versus OV-chipkaart: gebed zonder end?

Fryslân maakt zich op voor de afschaffing van de strippenkaart. Roerige tijden. In het land is er nog veel ophef. Zowel in Den Haag als in de provincie is men nog niet overtuigd of de afschaffing verantwoord is.

Wat is de stand in zaken van Fryslân? Zoals het nu lijkt wordt de strippenkaart 30 juni dit jaar definitief afgeschaft. Vanaf dat moment is alleen de OV-chipkaart nog geldig in het busvervoer in Fryslân. Op de Waddeneilanden geldt een ander systeem.

Dit betekent dat gebruikers van strippenkaarten er verstandig aan doen, voor 30 juni hun laatste strippen te gebruiken. Want vanaf 30 juni zijn de strippen ongeldig en niets meer waard. Reizigers die regelmatig gebruik maken van het openbaar vervoer, zijn aangewezen op de OV-chipkaart. Wat als u voor die tijd nog geen OV-chipkaart heeft? Dan bent u aangewezen op de kaartverkoop in de bus. Echter de tarieven daarvan zijn hoger, en met deze vervoersbewijzen kunt u niet overstappen. Lees hier meer: Strippenkaart versus OV chipkaart: gebed zonder end

Standpunt over duurzame melkveehouderij

In het Friesch Dagblad van woensdag 25 mei 2011 staat een artikel van Irona Groeneveld over landbouw. Ze reageert daarin op de nieuwe visie van LTO Nederland over duurzame melkveehouderij. Lees hier de visie van de LTO en ons artikel: LTO en GrienLinks over duurzame landbouw

Motie behoud Tryater naar Tweede Kamer

Tryater dreigt te worden ‘wegbezuinigd’ door het kabinet. De Staten hebben op 23 mei een motie aangenomen waarin ze er bij het kabinet en in de Kamer op aandringen dat vooral niet te doen. Ook wij zetten ons in voor het behoud van subsidie aan Tryater. Zie hier voor de motie: Subsidie voor Tryater

GrienLinks vindt asfalteren afsluitdijk geen goed idee

De adviescommissie afsluitdijk adviseert de dijk te asfalteren en met name in te zetten op veiligheid. GrienLinks vindt dit niet zo’n goed idee. Wij willen graag, dat als de dijk wordt aangepakt, dat we dan ook projecten realiseren bij de dijk, zoals elektriciteitsopwekking uit zout/zoet water, of een infocentrum duurzaamheid, of zonne-energie, of windenergie. Daar willen wij de ruimte in houden. Na de zomer komt er een voorstel van het College.

Samenwerking provinciale GroenLinksfracties

De provinciale statenfracties van GroenLinks zijn in mei bij elkaar geweest. Ze hebben gekeken op welke onderwerpen samengewerkt kan worden. En dat zijn: de afsluitdijk, krimp (21 juni is er al een netwerkbijeenkomst), OV op het platteland, natuur/EHS, jeugdzorg (oktober), duurzame landbouw. Voor een groener en linkser Nederland!

BERICHTEN VAN HET BESTUUR

Nieuwe bestuursmedewerker

In april heeft het bestuur een bestuursmedewerker aangesteld. Deze medewerker, Bernard Holtrop, heeft als opdracht om meer interactie op gang te brengen tussen Groen/GrienLinks afdelingen in Fryslân. Met als doel GrienLinks meer zichtbaar en herkenbaar te maken bij leden en potentiële leden/kiezers.

Politiek podium voor leden

Op 8 juni hebben we een ledenvergadering georganiseerd in Drachten. Op deze avond hebben we een eerste aanzet gedaan om een politiek podium te bieden om GroenLinks leden meer in debat te laten gaan. Begin september komt hier een vervolg op.

Willen meer afdelingen een politiek podium organiseren, laat dit ons weten, via: het bestuurssecretariaat: email: j.w.a.de.jong@hotmail.com of 058 2133 869.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.