Nieuwsbrief nummer 66 statenfractie Grienlinks Fryslân Juli 2011

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

Het zit er (bijna) op: het politieke jaar 2010-2011. Woensdag 13 juli was nog een drukke dag, met zowel een statenvergadering als een commissievergadering, over belangrijke onderwerpen – het Bestuursakkoord met de regering-Rutte en het Uitvoeringsprogramma van het nieuwe college van Gedeputeerde State van Fryslân. Dat het weer eens heel anders liep dan menigeen had verwacht, kunt u hieronder lezen.

We – de statenfractie van GrienLinks – gaan binnenkort lekker even met vakantie, maar we maken ook gebruik van het zomerreces om veel oude stukken bij het oud papier te gooien. Voor zover dat nog nodig is, want er wordt in de Friese Staten tegenwoordig met heel weinig papier gewerkt, dankzij nieuwe, handzame computers voor de statenleden.

Begin november verhuizen de Statenfracties en de statengriffie “terug” naar het “oude” (en grotendeels nieuwe) Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt. Het streven is uiteraard, dat vóór die verhuizing de papieren archieven nagenoeg weggeruimd zijn.

Voor wie het betreft, een fijne vakantie toegewenst,

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Uitvoeringsprogramma GS “niet beslisrijp”, vindt oppositie

Bij het aantreden van het nieuwe College presenteerden PvdA, CDA en FNP een college-akkoord. Het concreet maken van de plannen en de financiële onderbouwing daarvan, is gepresenteerd in het uitvoeringsakkoord. Dat uitvoeringsakkoord is op 13 juli in de statencommissie Bestjoer en Mienskip besproken. Er bleek een opvallend eensluidende stemming te bestaan onder de oppositiepartijen in Provinciale Staten (PS) van Fryslân. Deze zes fracties (D66, SP, VVD, PVV, CU en GL) vonden unaniem dat het ‘uitvoeringsprogramma’ van Gedeputeerde Staten “niet beslisrijp” is. Dat kan er toe leiden, dat het op 21 september niet wordt behandeld in Provinciale Staten, ook al hebben de oppositiepartijen in PS samen een minderheid (20 van de 43 zetels). In het Presidium (de commissie van fractievoorzitters) wordt namelijk hoofdelijk gestemd over de agenda voor Provinciale Staten.

GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld heeft als voorwaarde gesteld dat het uitvoeringsprogramma in elk geval moet worden voorzien van een goed onderbouwd en actueel financieel overzicht. Groeneveld had berekend dat er in totaal ongeveer 40 miljoen euro aan bezuinigingen moet worden doorgevoerd in de nieuwe statenperiode (2011-2015).

“Zonder een degelijk financieel kader kunnen we geen goede besluiten nemen” stelt Groeneveld. Andere punten waar GrienLinks zich druk over maakte waren het sociaal beleid, de takendiscussie, het hap-snap-beleid zonder visie, de kortingen op natuurgelden en het buitensluiten van Provinciale Staten.

“De financiële ruimte in de meerjarenraming is opgesoupeerd zonder dat Provinciale Staten er aan te pas kwamen, de takendiscussie is afgerond zonder Provinciale Staten. Dat maakt de oproep van het college om samen de schouders er onder te zetten, wel erg hol”, meent Groeneveld. En over het sociaal beleid: “Wat bent u van plan met belangenbehartigende koepelinstellingen zoals Tûmba, COC, Zorgbelang en Sport Fryslân? Bestaan die over drie jaar nog?” Daar wilde het college geen antwoord op geven: alles staat open. GrienLinks zal haar eigen keuzes maken.

De GrienLinks-statenfractie buigt zich op 7 september gedurende een dag over het komende politieke jaar. Of de financiële onderbouwing voor het uitvoeringsprogramma er dan ligt, zal nog moeten blijken. “We zijn van plan moties in te dienen over natuur, fietsbeleid, het financieel kader en de verdeling van gelden. Ook zullen we alternatieve bezuinigingen voorleggen”, zegt Groeneveld.

Groeneveld: “College moet zich schamen!”

Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân hebben woensdagochtend 13 juli 2011 tijdens de statenvergadering het onderwerp ‘Bestuursakkoord’ (met het Rijk) van de agenda gehaald. Dat ontnam Provinciale Staten de mogelijkheid om er uitgebreid en indringend over te discussiëren. Het punt was op verzoek van GS op de agenda geplaatst. Een week eerder was in het Presidium (overleg met de fractievoorzitters) afgesproken, dat GS de actuele stand van zaken over het (nog niet definitieve) akkoord aan PS zouden toelichten in de statenvergadering van 13 juli. Daarna zouden de Staten eventueel kunnen schorsen voor intern fractieberaad, om het akkoord vervolgens te bespreken.

GS zeiden woensdag bij monde van gedeputeerde Tineke Schokker, dat er nog verder wordt onderhandeld over onderdelen van het akkoord. Dat betreft met name geld voor natuurbeleid, jeugdzorg, voor het openbaar streekvervoer van bus en trein en voor het Fries.

“Wy wolle dêr stevich oer ûnderhannelje kinne en tinke dat it ús ûnderhannelingsposysje oantaaste kin, as wy der no wiidweidich oer diskusjearje”, aldus de gedeputeerde.

GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld werd er chagrijnig van: “Ze moeten zich schamen!” was haar reactie na de statenvergadering. Tijdens de vergadering reageerde ze al geërgerd: “Dit is de zoveelste keer dat PS de mogelijkheid tot kaderstelling wordt ontnomen!” (= Het aangeven van de grote lijnen). “Wij kunnen alleen nog raden wat het college zal doen. Gaat er bijvoorbeeld vijf miljoen euro naar het Fries, ten koste van natuur? Ik weet het niet!”

(Op voorstel van VVD-er Tom van Mourik mochten de Staten nog kort reageren op de toelichting van gedeputeerde Schokker).

Gemeentlike weryndieling en tydlike boargemasters yn kommisje B & M

Yn in relatyf koart tal jierren beneamt Kommissaris fan de Keninginne John Jorritsma meikoarten de achtste tydlike boargemaster fan Fryslân: dy fan Menameradiel. De gemeentlike weryndieling yn Súdwest-Fryslân, de komst fan de fúzjegemeente ‘Friese Meren’ én de mooglike weryndielingen yn Noardwest- en Noardeast-Fryslân spylje mei by de tydlike beneamingen, joech Jorritsma woansdei 13 july ta, yn antwurd op mûnlinge fragen fan GrienLinks-steatelid Retze van der Honing.

Jorritsma en deputearre Tineke Schokker seine ta, dat de kwestje fan de takomstige gemeentlike yndieling fan Fryslân noch dit jier mei de steatekommisje Bestjoer en Mienskip besprutsen wurde sil. It kolleezje sil nei de simmerfakânsje yn petear mei de gemeenten yn Noardwest- en Noardeast-Fryslân oer de takomst fan de gemeenten dêr. Beide kolleezjeleden neamden Súdeast-Fryslân nèt. Dêr is wol diskusje geande: benammen de gemeenten It Hearrenfean en Smellingerlân wolle graach grutter wurde, mar de omlizzende, lytsere gemeenten wolle dêr net oan meiwurkje

Van der Honing: “Ynformaasje moat korrekt wêze!”

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de statencommissie Bestjoer en Mienskip verkeerd geïnformeerd over het zogeheten Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB). GS verwezen wel naar de CAO tussen ambtenarenbonden en werkgevers (provincies) over dit soort opleidings- en cursusgelden voor provinciale ambtenaren, maar financieel op een verkeerde manier. In de CAO staat dat twee procent van de loonkosten bestemd moet zijn voor het opleiden van ambtenaren. In de CAO is ook afgesproken dat een kwart van deze twee procent bestemd moet worden voor persoonlijke ontwikkeling van de ambtenaren. GS stelden dat het ging om een kwart erbij, wat neer komt op een eenmalige extra uitgave van 1,2 miljoen euro. Ondanks dat GS moesten toegeven dat de financiële voorstelling van zaken niet juist was, ging een meerderheid van de Staten toch akkoord met het collegevoorstel, omdat er anders te weinig geld zou zijn voor het ‘persoonlijk ontwikkelbudget’. “Unfoarstelber dat de Steaten op grûn fan twa sinnen sprutsen tekst 1,2 miljoen euro beskikber stelle sûnder de needsaak foar dizze útjefte beoardielje te kinnen”, reageerde Van der Honing.

Bij N381 natuur- en milieumetingen nu én later

GrienLinks heeft donderdag 14 juli 2011 een bezoek gebracht aan het provinciaal Projectbureau voor de N381, om kennis te nemen van de actuele stand van zaken. Onlangs is de inspraak voor het ontwerp-inpassingsplan afgerond. Die inspraak leverde 37 “zienswijzen” op, die volgens projectbureau-medewerker Anne Meijer vooral een herhaling zijn van eerdere bezwaren tegen het tracé: “Ze gaan over het tracé, over de milieu-effectrapportage, over volgens de indieners te verwachten zicht- en geluidhinder.”

En soms gaan ze ook over de wijze waarop de provincie Fryslân het deels nieuwe tracé – helaas dwars door landgoed Ontwijk en het rustieke gehucht Tjabbekamp – denkt te gaan inpassen in het landschap.

Ter plekke bedacht de GrienLinks-delegatie – raadslid Gerda Koopman van Ooststellingwerf, statenlid Irona Groeneveld en haar fractiemedewerker Gerrit van der Meer – dat het goed zou zijn dat er na realisering van de aangepaste N381 een natuur- en milieumonitoring volgt. Dat betekent dat de toekomstige natuur- en milieusituatie wordt vergeleken met die van voor de start van de werkzaamheden, zeg maar de huidige. De projectmedewerkers Anne Meijer en Peter Kroeze hadden wel oren naar dit idee. “Het monitoren vooraf is al wel wettelijk en feitelijk geregeld, maar het monitoren en evalueren achteraf blijft er vaak bij”, erkende Kroeze.

GrienLinks buigt zich nog over hoe dit het beste kan worden gerealiseerd. Het punt komt nog terug als Provinciale Staten het inpassingsplan voor de N381 moeten vaststellen. Dat wordt waarschijnlijk eind dit jaar of begin 2012.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.