Nieuwsbrief nummer 67 statenfractie Grienlinks Fryslân september 2011

Inhoud:

Berichten van het bestuur:

Beste nieuwsbrieflezer,

Een nieuwe periode is begonnen, zowel qua jaargetijde als in de politiek. Het college van PvdA, CDA en FNP zit. De Staten hebben op 21 september 2011 Sjoerd Galema uitgezwaaid. En GrienLinks gaat met veel energie deze periode het zo ontzettend hard nodige groene en linkse geluid laten horen. Hopelijk met veel reacties van uw kant!

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Groeneveld: “Door investeringen in grote betonprojecten komen mensen in de knel”

Dat was de conclusie die Irona Groeneveld aan het eind van haar betoog trok over het uitvoeringsprogramma 2011-2015 van het College. Dit is het algemeen politiek kader voor de komende vier jaar dat door de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP is bedacht. Juist door die grote projecten lopen de structurele kosten van de provincie na 2016 op en is er geen geld meer voor andere dingen.

De statenfracties van GrienLinks, VVD, ChristenUnie, PVV en D66 waren het opvallend eens met elkaar: zij dienden geen moties of wijzigingsvoorstellen in over het uitvoeringsprogramma. Want inmiddels ligt er al een begroting voor 2012, de financiële vertaling van de plannen van PvdA, CDA en FNP. Dan heeft het debat over het uitvoeringsprogramma eigenlijk nauwelijks nog nut, was de redenering van vijf oppositiepartijen.

Met als uiteindelijk gevolg dat het uitvoeringsprogramma met slechts 21 stemmen voor en 19 stemmen tegen werd goedgekeurd. “Dat is geen brede steun”, vindt GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld.

Zij wees in haar betoog op het proces dat aan het debat vooraf ging. “Provinciale Staten zijn gepasseerd. De coalitiepartijen hebben bezuinigingen van achttien miljoen euro weggewerkt met meevallers, zonder dat Provinciale Staten (PS) er aan te pas kwamen! Die zijn gepasseerd Dat kán toch niet?!”

Groeneveld wees ook op de coalitievorming: “De pijn zit niet in het feit dat GrienLinks niet in het college is gekomen – wat wil je met maar 2 zeteltjes? De pijn zit in de afspraak van PvdA en CDA, nog voordat er een formateur aangesteld was, dat zij tot in de eeuwigheid samen regeren in Fryslân. Dat is niet democratisch.” Lees verder het volledige artikel

Stop zoutwinning!

Provinciale Staten van Fryslân zijn eensluidend: stop met zoutwinning onder het vaste land van Fryslân, vanwege de onvoorspelbaarheid van de schade. GrienLinks stemde met een motie met die strekking woensdag 21 september ook in, maar voegde daar iets aan toe. Irona Groeneveld in een stemverklaring: “Wij zijn het niet eens met de opmerking van de gedeputeerde (de pas benoemde CDA-er Sietske Poepjes), dat er wel zout onder de Waddenzee gewonnen kan worden.” Lees het volledige artikel

Evaluatie over vergunningverlening REC komt ter inzage

De REC en haar vergunningen zijn nog steeds onderwerp van debat. Op 21 september 2011 ondervroeg GrienLinks het college van GS over het niet verstrekken van een natuurbeschermingswetvergunning (nb-wetvergunning) aan Omrin voor de REC in Harlingen. Het college vond dat Omrin zo’n vergunning niet aan hoefde te vragen. De Raad van State heeft in augustus geoordeeld dat het college dit niet goed onderbouwd had. Er is niet gekeken naar de invloed van dioxinen op de Waddenzee en de aantasting van de weidsheid van het gebied. Omrin moet alsnog een nb-wetvergunning aanvragen en het college moet dan – beter onderbouwd – beoordelen of die nodig is.

Irona Groeneveld: “De uitspraak van de Raad van State bewijst dat de zorgen van de burgers en de natuurorganisaties terecht waren. Het college heeft ons keer op keer verzekerd dat de vergunningverlening zeer zorgvuldig tot stand is gekomen. Hoe kan dit dan? Lees het volledige artikel

Wat hebben de statenleden de laatste tijd gedaan?

De avonturen van Gerrit bij het Frysk diktee

  » Artikel: Fan ‘wizânsje’ oant ‘fokabulêre’

BERICHTEN VAN DE AFDELINGEN EN HET BESTUUR

Ineke van Gent komt op 30 september 2011 naar Noordoost Fryslan

  » Ineke van Gent komt naar Noord-Oost Friesland

Jesse Klaver komt op 18 oktober 2011 in Heerenveen praten over de sociale werkvoorziening

  » Artikel en uitnodiging

Voorbereiding partijraad woensdag 5 oktober 20.00 uur in café Wouters in Leeuwarden.

Onderwerp:”kerntaken gemeente”. Zie voor meer informatie: organisatie.groenlinks.nl/. Vergaderstukken U kunt uw mening kenbaar maken door te komen naar café Wouters, maar u kunt ook mailen naar John de Jong (partijraadslid): j.w.a.de.jong@hotmail.com

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.