Stop zoutwinning!

saltlyts.jpgProvinciale Staten van Fryslân zijn eensluidend: stop met zoutwinning onder het vaste land van Fryslân, vanwege de onvoorspelbaarheid van de schade. GrienLinks stemde met een motie met die strekking woensdag 21 september ook in, maar voegde daar iets aan toe. Irona Groeneveld in een stemverklaring: “Wij zijn het niet eens met de opmerking van de gedeputeerde (de pas benoemde CDA-er Sietske Poepjes), dat er wel zout onder de Waddenzee gewonnen kan worden.”

GrienLinks hamert al langer op het voorzorgprincipe: zo lang de risico’s van zout (en gas-)winning onder de Waddenzee niet volledig bekend zijn, dan dit zo ongeveer belangrijkste natuurgebied van Europa niet in gevaar brengen. Er is niet alleen de kwestie van de onvoorspelbaarheid van de bodemdaling, zoals onlangs nogmaals onderstreept door ir. Adriaan Houtenbos, maar ook nog eens de onzekerheid van de zeespiegelstijging.

Sietske Poepjes vertelde dat er op ambtelijk niveau overleg is geweest met Frisia Zout. Dit bedrijf lijkt bereid te zijn de zoutwinning in winningsgebied ‘Oost’ te laten schieten, maar wil dan wel maximaal doorgaan met zoutwinning in het gebied ‘Barradeel II’.

Provinciale en Gedeputeerde Staten zullen het provinciale standpunt nogmaals onder ogen brengen van de minister van Economische Zaken (Verhagen) en van de Tweede Kamer. De minister vindt namelijk dat Frisia Zout door moet kunnen gaan met zoutwinning onder het vaste land (en uiteindelijk onder de Waddenzee).