Provincie moet zich beter laten adviseren over REC in Harlingen

LEEUWARDEN – De provincie Fryslân heeft een aantal malen fouten gemaakt bij de handhaving van de vergunning van de Reststoffen-Energie-Centrale (REC) in Harlingen, erkent de kersverse milieugedeputeerde Sietske Poepjes (CDA). Daarom nam zij woensdag 26 oktober 2011 in Provinciale Staten een motie over van de fractie van GrienLinks, “een commissie van deskundigen in te stellen die tot taak heeft het college te adviseren over een optimale vergunninghandhaving en informatievoorziening aan PS en burgers”.

Groeneveld wees in een interpellatie (verzoek om nadere informatie) in de Staten op tegenstrijdigheden in de informatievoorziening en de opstelling van Gedeputeerde Staten. Zo heeft de provincie afgelopen zomer gesteld dat bij de REC sprake was van 61 storingsuren en verklaarde Omrin (eigenaar van de REC) onlangs dat sprake was van 49 storingsuren.
“De provinsje hie sizze moatten dat it om “ruwe” sifers gie”, aldus Poepjes. “Dat hawwe wy ferkeard dien, ús ekskuses dêrfoar.”
De provincie verstrekte zelf tegenstrijdige informatie over de opstartfase van de REC. In eerste instantie werd gesteld dat het ‘Besluit Verbranding Afvalstoffen’ (BVA) meteen vanaf de ingebruikname van de REC geldig was. Maar toen het op handhaving aankwam, naar aanleiding van de storingen, meldde de provincie dat in de opstartfase dat BVA níet van toepassing was.
“Waar kan een burger dan nog op vertrouwen?” vroeg Groeneveld. “de provincie moet eenduidige informatie verstrekken. De provincie kan wel deskundig advies gebruiken bij de handhaving en informatievoorziening.”
Groeneveld is tevreden dat Poepjes de motie heeft overgenomen. “Een teken dat ze erkent dat het een moeilijk, ingewikkeld dossier is.” Het college rapporteert binnenkort aan Provinciale Staten hoe ze vorm gaat geven aan de klankbordgroep. “Prima, we volgens het met belangstelling”, aldus Groeneveld.

Omrop Frylân biedt een geluidsfragment aan waarop Irona Groeneveld hierover aan het woord is op deze pagina.


op de foto viertal op de voorgrond: Hetty Jansen (PvdA), Joh. Kramer (Gedeputeerde FNP), Irona, Retze.