Waar was GrienLinks deze week? 24 – 28 oktober

Maandag 24 oktober was er landelijk overleg tussen GL-statenfracties over het natuurakkoord van Bleker. Irona kon er niet lijfelijk aanwezig zijn, maar heeft haar bijdrage schriftelijk geleverd.

Dinsdag 25 oktober voerden Gerrit en Irona overleg met Stichting Landschapsbeheer Fryslân, ook al over de Bleker-gelden die wegvallen. Dat betekent heel wat voor de stichting.

Woensdag 26 oktober waren Retze en Irona actief in drie vergaderingen, natuurlijk ondersteund door Sanne en Gerrit. ’s Morgens nam Gedeputeerde Poepjes een motie over de REC over,die er in voorziet dat de provincie ondersteund wordt door een klankbordgroep. ’s Middags bepleitte Retze een goede evaluatie van het sociaal beleid tijdens de commissie over de Begroting 2012. En ’s avonds sprak Irona haar zorg uit over alle gelden die doorgeschoven worden naar volgend jaar, bij de 2e Bestuursrapportage 2011.

Donderdag 27 oktober heeft Irona deelgenomen aan de werkgroep Reglement van Orde. Die heeft tot doel het de vergaderingen van Provinciale Staten aantrekkelijker, beter en doelgerichter te maken. Het Reglement kan daar een ondersteuning bij zijn, maar bijna nog belangrijker is hoe statenleden en het College er zelf mee om gaan. In november komt de werkgroep met een advies.

Vrijdag 28 oktober heeft de fractie de moties voor de begroting 2012 in hoofdlijnen besproken.