Waar was GrienLinks deze week? 28 november – 9 december 2011

Johanna lag in het ziekenhuis en is thuis weer aan het opknappen. Wij wensen Johanna van harte beterschap en hopen haar snel weer bij de commissievergaderingen te zien!

Woensdag 30 november Was de eerste vergadering in de nieuwe Statenzaal aan de Tweebaksmarkt. Retze en Irona hebben hun bijdrage geleverd in Provinciale Staten. Irona sleepte een aantal toezeggingen binnen van Gedeputeerde Poepjes over het Inpassingsplan van de N381, met name op het terrein van geluidwerende maatregelen voor de Cuynder en controle of het ook helpt. Retze heeft bij Friese Meren aandacht gevraagd voor de ecologische maatregelen en het geld dat daarvoor vrijgemaakt moet worden.

Donderdag 1 december heeft Irona de fractie vertegenwoordigd bij het afscheid van Germain van Sandbergen, hoofd protocol. Van Sandbergen werkte 32 jaar op het kabinet van de Commissaris van de Koningin.Meer info op Ridderorde bij afscheid hoofd protocol Germain Sandberg. Daar kunt u ook het gratis boekje downloaden “zeg het eens, Commissaris”, over de belevenissen van Van Sandbergen met 5 Commissarissen.

Maandag 5 december heeft Retze de GrienLinks-visie op een energieneutraal Thialf gepresenteerd. Met slimme innovaties moet Thialf zelf energieopwekken om topijs te maken. Daarmee kan 1,2miljoen per jaar bespaard worden op energiekosten.Het College van Gedeputeerde Staten komt in januari met de plannen rond Thialf naar buiten. GrienLinks zal die plannen beoordelen met haar visie in de hand.

Woensdag 7 december heeft Retze in de commissie Boarger en Mienskip kritische vragen gesteld over Kulturele Haadstêd 2018. Het project moet een duidelijke meerwaarde en opbrengst hebben, wil GrienLinks haar steun geven.Daarna heeft Retze zijn steun betuigd aan de Ontwikkel Agenda Noord oost Fryslân. Daar is door gemeenten, ondernemers en bevolking een plan gemaakt om de regio vooruit te helpen. GrienLinks steekt graag geld in die ontwikkeling. Irona heeft het College en de PvdA aangesproken op een gebrek aan visie op de melkveehouderij, bij de behandeling van de nota “schaalvergroting melkveehouderij”. Alle onderwerpen worden op 21 december in Provinciale Staten verder besproken.

Tenslotte is er informatie verstrekt aan de Statenleden over de bestuursakkoorden die de provincies met de regering hebben gesloten. Het natuurakkoord pakt desastreus uit voor de natuur, de EHS en de plattelandsprojecten. GrienLinks is niet van plan met deze akkoorden in te stemmen. Behandeling in de commissie op 14 december, in Provinciale Staten op 21 december.