Nieuwsbrief nummer 68 statenfractie Grienlinks Fryslân December 2011

Inhoud:

Statenvergadering 2 november 2011

Statenvergadering 30 november 2011

Beste nieuwsbrieflezer,

Een verlate nieuwsbrief over de Statenvergaderingen van 2 en 30 november en een vooruitblik op de spannende – dat weten we nu al! – Statenvergadering van 21 december 2011. De agenda belooft een interessante discussie. Over de megastallen, de bezuinigingen op de natuur en het besluit over de Kulturele Haadsted 2018. En nog veel meer…….

Wat vindt u van het plan om mee te dingen naar de titel Kulturele Haadstêd 2018?

GrienLinks heeft anderhalf jaar geleden in eerste instantie het idee het voordeel van de twijfel gegeven, op voorwaarde dat er een goed plan zou liggen. Nu blijkt echter dat niet de provincie Fryslân als geheel kan meedingen naar de titel, maar alleen (via) de stad Leeuwarden. Ook ligt er een – naar ons idee – niet duidelijk uitgewerkt plan. Wat vindt u? Laat het ons weten! We nemen in de Statenvergadering van 21 december een beslissing, dus graag vóór zondagavond 18 december reageren. Mail: grienlinks@fryslan.nl of bel 058 2925805. Via deze link vindt u meer informatie over het plan: Fryslan 2018.

Ook opmerkingen over andere onderwerpen zijn van harte welkom. Ook is het mogelijk om op de publieke tribune een Statenvergadering mee te maken. Meer informatie bij de fractiekamer: grienlinks@fryslan.nl of 058 2925805.

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Actueel

Duurzaam Thialf

Gedeputeerde Staten (GS) zou in december met een voorstel komen voor Thialf. Dit is uitgesteld naar januari. GrienLinks pleit voor een energieneutraal Thialf. Hiermee kan Thialf 1,2 miljoen euro bezuinigen op energiekosten. Dit kan o.a. door het hele dak van Thialf vol te leggen met zonnepanelen en een ‘ energieslimme’ hal te maken. GrienLinks heeft op 5 december 2011 een visie gepresenteerd. Lees hier de visie: GrienLinks visie op een duurzaam Thialf

Centrale As

De Raad van State heeft in november uitgesproken dat de Centrale As aangelegd mag worden. Helaas, vindt de GrienLinks Statenfractie. Lees hier: Better let as net over de centrale as.

Schaalvergroting landbouw

De discussie over de megastallen en de schaalvergroting in de landbouw duurt voort. Staatssecretaris Bleker heeft de provincies gevraagd vooralsnog de motie (van GL) om aanvragen van bedrijven boven de 300 nge (staat gelijk aan ongeveer 250 koeien) en boven de 1,5 ha grond, niet te behandelen. En wat doet Fryslân? Het college legt een voorstel aan de Staten voor om in te stemmen met het toestaan van bedrijven tot 500 koeien en 3 ha grond. Alleen met de ‘ echte’ intensieve veehouderij (varkens en pluimvee) wil GS nog even wachten. Dit punt komt terug op de Statenvergadering van 21 december. Lees hier de reactie van Irona Groeneveld (gepubliceerd in het Friesch Dagblad op 3 december 2011): Fryslân ruimste normen schaalvergroting melkveehouderij dat kan niet.

Statenvergadering 2 november 2011

Alle resultaten van GrienLinks bij de begrotingsbehandeling PS 2 november 2011 op een rij

Toezegingen:

 • In commissie: toezegging dat er in 2012 een plan van aanpak op het gebied van fietsbeleid, zodat we in 2013 met vaart van start kunnen met fietsmaatregelen
 • n commissie: toezegging dat PS in december kunnen praten over de keuzes voor Thialf, aan de hand van een notitie van GS
 • n provinciale staten: toezegging dat GS komt met een plan van aanpak hoe ze het Fairtradebeleid en de Millenniumprovincnie gaan uitvoeren, in 1e helft 2012.

Moties/amendementen:

 • Amendement geen extra geld voor bestuurskwaliteit: is in meerderheid aangenomen.
 • Motie voorstel energie-koöperaasje: is overgenomen door het college
 • Motie koöperaasje Fryslân: is overgenomen door het college
 • Motie takendiscussie in PS voeren aan de hand van een notitie van het College: is met algemene stemmen aangenomen.

Lees hier de moties: PS van 2 november.

En lees hier de inhoudelijke inbreng van Irona Groeneveld bij de begrotingsbehandeling: De eikeltjes van GrienLinks.

Motie van afkeuring nodig om alsnog motie GL over takendiscussie van de provincie aan te nemen

Ook als een ingediende motie van afkeuring uiteindelijk weer wordt ingetrokken, kan die toch effect sorteren. Dat bleek woensdag 2 november in een heftig debat tussen gedeputeerde Jannewietske de Vries (financiën, PvdA) en onder andere Retze van der Honing (GrienLinks). Het werd duidelijk dat het college geen begrip had voor de boosheid van de oppositie over het niet afronden van de takendiscussie.

Landelijk is deze takendiscussie gestart wegens de ‘bestuurlijke drukte’: vaak bemoeien meerdere overheden zich met een probleem. Daarom heeft de commissie ‘Lodders’ een advies uitgebracht. De provincies zouden zich moeten beperken tot verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, economie en het culturele domein. Ook moet er flink bezuinigd worden.

Tijd voor een takendiscussie in Friesland. Want wat we wel of niet gaan doen, dat bepalen wij als Friezen nog altijd zelf. Dat was de overtuiging in de Staten. Lees hier meer over de motie van Retze van der Honing en de reactie van het college: Motie van afkeuring zet coalitie en college van GS onder druk.

Statenvergadering 30 november 2011

Worsteling met de N381

Voor het eerst in de gerestaureerde statenzaal van het vernieuwde Provinsjehûs, vergaderden Provinciale Staten van Fryslân woensdag 30 november 2011 meteen over een pittig onderwerp: het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N381 (Drachten-Drentse grens). GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld sprak tijdens het debat over “dat kreng”. Lees hier meer: Worsteling met de N381.

Statenvergadering op 21 december 2011 – leuk om mee te maken!

 • Bestuursakkoord: bezuinigingen op natuur en watermaatregelen
 • Grootschalige landbouw
 • Waddenfonds
 • Kulturele Haadsted 2018
 • Afsluitdijk

En: waar was GrienLinks deze week?

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.