Natuurlijk nee tegen het natuurakkoord

PERSBERICHT GrienLinks

Natuurlijk nee tegen het natuurakkoord
GrienLinks Fryslân roept gedeputeerde Johannes Kramer op zijn collega in Drenthe te steunen bij het verzet tegen Bleker

GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld roept gedeputeerde Johannes Kramer op zich zij aan zij op te stellen met zijn collega gedeputeerde Munniksma van de provincie Drenthe. “ Kom op, gedeputeerde, dat kan beter! Spreek je ook uit tegen het natuurakkoord. Wij hebben hier een groene provincie, juist wij moeten ons sterk maken voor het behoud van de natuur. We laten ons niet langer gek maken door staatssecretaris Bleker!”

Groeneveld verwijst met deze oproep naar gedeputeerde Munniksma van Drenthe (onderhandelaar over het natuurakkoord van de provincies met Bleker) die de Provinciale Staten van Drenthe gevraagd heeft tegen het natuurakkoord te stemmen. Drie provincies hebben zich nu tegen het natuurakkoord uitgesproken. Zes provincies (waarvan twee onder voorwaarden) zijn voor.
Staatssecretaris Bleker heeft gezegd dat alle provincies voor moesten zijn, wilde het akkoord uitgevoerd worden. Daar komt hij nu van terug. Wat er nu gaat gebeuren, nu de provincies verdeeld zijn, is niet duidelijk. Munniksma: “Ik ben niet langer bereid dat geschuif en gedraai goed te praten.”

PARSEBERJOCHT

Fansels nee tsjin it natoerakkoart

GrienLinks-fraksjefoarsitter Irona Groeneveld ropt deputearre Johannes Kramer op neist syn kollega deputearre Rein Munniksma fan de provinsje Drinte stean te gean. “ Kom op, deputearre, dat kin better! Sprek jo ek út tsjin it natoerakkoart. Wy hhawwe hjir in griene provinsje, krekt wy moatte ús sterk meitsje foar it behâld fan de natoer. Wy litte ús de kop net langer gek meitsje troch steatssiktaris Bleker!”

Groeneveld wiist mei dizze oprop nei deputearre Munniksma fan Drinte (dy’t út namme fan de provinsjes ûnderhannele hat mei Bleker). Munniksma hat Provinsjale Steaten fan Drinte frege woansdei 21 desimber tsjin it natoerakkoart te stimmen. Trije provinsjes hawwe harren yn Provinsjale Steaten tsjin it akkoart útsprutsen. Seis provinsjes (wêrfan twa ûnder betingst) binne foar it akkoart.
Steatssiktaris Bleker hie sein dat alle provinsjes mei it akkoart ynstimme moasten, om dit akkoart útfiere te kinnen. Dêr is hy letter op werom kommen. Fan dat draaien hat Munniksma syn nocht: “Ik wol dat skowen en draaien net langer goedprate!”
Wat der barre sil, no’t de provinsjes ferdield binne, is ûndúdlik. Provinsjale Steaten fan Fryslân sille der woansdeitemoarn 21 desimber oer te set.