Nieuwsbrief nummer 69 statenfractie Grienlinks Fryslân December 2011

Inhoud:

Berichten van het bestuur:

Beste nieuwsbrieflezer,

We wensen iedereen goede feestdagen en een heel verfrissend groen en links nieuw jaar!

Wij zijn er als GrienLinks statenfractie gelukkig mee dat het hele noorden, (Groningen, Drenthe en Fryslân) naast Brabant tegen het natuurakkoord heeft gestemd. We hopen in het nieuwe jaar inderdaad op een verfrissende wending op het punt van de natuur. Zie verderop in deze nieuwsbrief.

Ook kunt u in deze nieuwsbrief lezen over ons standpunt wat betreft de Kulturele Haadstêd. Eerst waren we voor, maar we hebben uiteindelijk toch tegen gestemd. En tenslotte staat er ook beschreven hoe Fryslân, tot onze grote frustratie, deemoedig achter de schaalvergroting in de melkveehouderij gaat staan.

We hebben onze standpunten vol vuur en energie uit proberen te dragen. We weten ons gesteund door onze achterban en willen jullie daar dan ook hartelijk voor bedanken. We wensen iedereen veel licht en warmte in deze donkere tijd en hopen veel van jullie te ontmoeten op de nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari.

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Natuurakkoord in Fryslân weggestemd!

Bloedspannend vond woordvoerder Irona Groeneveld de stemming in Provinciale Staten over het natuurakkoord; met 22 tegen en 21 voor werd het akkoord woensdag verworpen.

De coalitie van PvdA, CDA en FNP bleek verdeeld: de fracties van CDA, (op de valreep) FNP voor, PvdA tegen ondertekenen. Ook de oppositie was verdeeld: GrienLinks was (uiteraard) tegen, maar ook ChristenUnie, SP, D66 en Friese Koers (Jelle Hiemstra). VVD en PVV stemden voor het akkoord.

GrienLinks stemde uiteraard tegen, want wil geen bezuiniging van circa zeventig procent op natuurontwikkeling op zijn conto krijgen. (Afhankelijk van wat wel of niet wordt meegeteld, schiet Fryslân er 22 tot 43 miljoen euro bij in). Irona Groeneveld gaf het actie-shirt “Wij zijn gekke Henkie niet” – dat zij voor de gelegenheid droeg – aan Kramer, omdat die aangaf eigenlijk ook niet blij te zijn met het akkoord.

Irona Groeneveld probeerde gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) ook nog over te halen, zijn Drentse collega Rein Munniksma te volgen. Lees meer van: Natuurakkoord in Fryslân weggestemd!

Kulturele Haadstêd gaat (een beetje) door

GrienLinks is voor cultuur, maar tegen de kandidaatstelling als Kulturele Haadstêd. Dat was de conclusie van Retze van der Honing na het debat over de kandidaatstelling van Leeuwarden als culturele hoofdstad op woensdag 21 december 2011 in de Staten. En het ging van dik hout. In de voorbereidende commissievergadering op 14 december leek het nog of het CDA nee zou zeggen tegen de kandidaatstelling. Redenen: omdat de plannen die voorlagen van de stichting Kulturele Haadstêd niet inspirerend en duidelijk genoeg waren. Omdat pas in een heel laat stadium (september 2011) aan de Staten werd gemeld dat toch Leeuwarden trekker moest worden in plaats van de hele provincie. Omdat de tijd om genoeg draagvlak te creëren er niet meer is. Precies de redenen waarom de GrienLinks statenfractie, die anderhalf jaar geleden voor het plan voor de kandidaatstelling stemden, aan het twijfelen was geslagen. Had het plan nu nog wel een kans? Hoofdreden voor GrienLinks om voor te stemmen was, dat de cultuur in Fryslân gestimuleerd zou worden. Maar uiteindelijk stemden de beide GrienLinks-statenleden tegen de kandidaatstelling voor Kulturele Haadstêd en dienden een amendement in met het voorstel het gereserveerde geld in de basisinfrastructuur van cultuur te steken. Retze van der Honing: “ Nu nog mee gaan doen aan de Kulturele Haadstêd lijkt op muziek spelen op het achterdek van de Titanic” En het CDA? Lees meer van: Kulturele Haadstêd gaat (een beetje) door .

Schaalvergroting melkveehouderij gaat door in Fryslân

Irona Groeneveld was boos op de PvdA-gedeputeerde en de PvdA-fractie: “Waarom wilt u zo graag de melkveehouders van dienst zijn die grote aantallen koeien willen houden? Zowel de LTO (land- en tuinbouworganisatie) zelf, als staatssecretaris Bleker, maar ook de VN rapporteur over voedsel pleiten voor verduurzaming van de melkveehouderij. En daar past schaalvergroting niet in. GrienLinks wil graag dat wij in Fryslân een keus maken vóór grond- en plaatsgebonden melkveehouderij, vóór een beperking in aantal hectares voor stalbebebouwing (namelijk maximaal 2 ha en geen onbeperkt aantal!) en vóór een beperking van het aantal koeien, dus tot 300 nge (=250 koeien). Laten we hier in ons groene Fryslân een goed voorbeeld geven!” Lees meer van: Schaalvergroting melkveehouderij gaat door in Fryslân.

“Deal van het jaar” over de kanalen gaat (nog) niet door

Gedeputeerde Sietske Poepjes en de betrokken ambtenaren glommen van trots: zij hadden als het ware de deal van het jaar gesloten met minister Schultz van Haegen over het beheer van de hoofdvaarwegen in Fryslân. Met 58 miljoen euro nog vóór 1 januari overgemaakt, kon Fryslân het eeuwigdurend (!) onderhoud van het Van Harinxmakanaal op zich nemen, dankzij de rente van (gemiddeld) 4,5 procent.

Wiebo de Vries (ChristenUnie) vroeg echter een “second opinion” van dat “eeuwigdurend”, door daar de externe accountant op los te laten.

Poepjes beloofde de Statencommissie Lân, Loft en Wetter om dit een paar dagen voor de statenvergadering in orde te hebben. Maar de vaste externe accountant had te weinig tijd, zodat de “second opinion” uiteindelijk als niet afdoende werd beoordeeld in Provinciale Staten. Op voorstel van PvdA-statenlid Jouke van der Zee werd erover gestemd, of het punt nog in de statenvergadering van 21 december 2011 besproken moest worden. Daar werd meteen over gestemd, met handopsteken. De GrienLinks-fractie steunde dit, omdat de beloofde financiële “second opinion” te wensen overliet en zo niet duidelijk werd wat dit op de lange termijn voor de provincie betekent.

Volgens Poepjes is bij Rijkswaterstaat alleen dit jaar dat bedrag van 58 miljoen voor het Van Harinxmakanaal beschikbaar en volgend jaar niet meer.

Commissaris van de Koningin John Jorritsma vergiste zich een paar keer, dus dat handopsteken werd nog twee keer herhaald. Zijn conclusie: een krappe meerderheid was voor het van de agenda halen van deze “deal van het jaar”.

Poepjes had het contract dinsdag al getekend, “onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten van Fryslân.” Die laat nog even op zich wachten. Wordt hopelijk vervolgd.

GrienLinks vraagt stand van zaken investeringen Waddenfonds

Tijdens de commissievergadering van B&M op 14 december werd de overheveling van het Waddenfonds van het Rijk naar de provincie behandeld. De vraag van het college was of de Staten een WGR (een orgaan volgens de Wet Gemeenschappelijke Regeling) met de provincies Groningen en Noord-Holland wilden om de subsidies toe te kennen, of dat Fryslân als trekker moest optreden. Er wordt nog een voorstel aan de Staten voorgelegd in maart 2011. Retze van der Honing had een wedervraag: hoe het staat met de toestand van het Wad na de gedane investeringen in de afgelopen jaren door de subsidies in het Waddenfonds. Ooit werd het Waddenfonds ingesteld na het rapport van de commissie Meijer. In dat rapport werd achterstallig onderhoud geconstateerd aan de natuur op het Wad. Op deze vraag komt ook antwoord in het voorstel dat in maart wordt voorgelegd, aldus gedeputeerde Schokker

Fryske Steaten unanym achter duorsume Ofslútdyk

De nije Ofslútdyk moat sa folle mooglik duorsum wurde en net allinne in keale, “griene” dyk. Dat fine alle 43 steateleden fan Fryslân, sa die woansdei 21 desimber 2011 bliken. Allnne de VVD-fraksje makke it foarbehâld, dat de twa ton ekstra foar tarieding fan duorsumensplannen allinne foar 2011 brûkt wurde mei.

Yn dat jier moat dúdlik wurde oft der in duorsumenssintrum ‘Brinker‘ op of by de Ofslútdyk komme kin, neffens de VVD.

GrienLinks stelde dat betingst net, dy fraksje wol krekt mear mei duorsumens, lykas plannen foar wynturbines der no al yn opnimme. In foarstel fan de ChristenUnie datoangeande helle it lykwols net: alve stimmen foar, 32 tsjin.

It leafst soene de provinsjes Fryslân en Noard-Hollân en de gemeenten Súdwest-Fryslân en Wieringermeer sjen, dat de ryksoerheid him ynset foar in duorsume Ofslútdyk. Mar it regear-Rutte wurdt dat te djoer. De iennichste konsesje dy’t steatssiktaris Joop Atsma (wetterbehear) dien hat is dat der gersseadden (graszoden) op de nije taluds komme, boppenop it asfalt dêr’t se mei ferstevige wurde.

Ek oan ‘blauwe enerzjy’ (minging fan sâlt en swiet wetter smyt enerzjy op) wol dit regear net meibetelje. Dat moatte de provinsjes en gemeenten en “marktpartijen” dan mar bekostigje, fine Rutte c.s.

Goede ziekenzorg moet in heel Fryslân in stand blijven

Er is veel te doen over ziekenhuis De Sionsberg in Drachten. Veel mensen vragen de Statenfractie of die niet wat kan doen. Het antwoord is eerlijk en oprecht: niet direct. Dit omdat ziekenhuiszorg het domein van de Tweede Kamerfractie is. Wel houdt de Statenfractie de Tweede Kamer fractie op de hoogte van de zorgen rondom de Sionsberg. En daarmee rond de ziekenhuiszorg in Fryslân.

GrienLinks vindt namelijk dat een ziekenhuis geen doel op zichzelf is. Wat wel doel moet zijn is het verlenen van de benodigde goede zorg, die dus ook op tijd geboden kan worden. Door lukraak te saneren, zonder naar het “totale plaatje” voor Fryslân te kijken, dreigen patiënten de dupe te worden. Zij zijn tenslotte ook deskundigen, zij het met een heel andere invalshoek dan medici en managers. Daarom is het goed dat er protesten zijn gekomen en dat de betrokken partijen, inclusief de Inspectie voor de Gezondheidszorg, bereid zijn met elkaar en met de bevolking te overleggen. “Haastige spoed is zelden goed”, dat geldt zeker voor het zomaar wegsnijden van acute zorg, om in medische termen te blijven.

Natuurlijk zal de Statenfractie acties voor goede zorg ondersteunen en bijvoorbeeld aanwezig zijn op het werkbezoek van 12 januari a.s., waarvoor we door wethouder Boorsma zijn uitgenodigd.

Wat hebben de statenleden de laatste tijd gedaan?

Waar was GrienLinks deze week: 10 -23 december 2011.

BERICHTEN VAN HET BESTUUR

Vooraankondiging ALV 14 januari met speciaal bezoek: kandidaten voor het landelijke bestuur.

AANKONDIGING: Nieuwjaarsbijeenkomst zaterdag 14 januari 2011 in de Grote Wielen bij Leeuwarden. Met bijzondere gasten! Meer informatie in de Griene Linkse, binnenkort op uw mat

Kandidaatstelling bestuur: Nico Smits en Aad Stapper zijn herkiesbaar als voorzitter en penningmeester. U kunt zich nog tot 4 januari kandidaatstellen voor deze functies. Melden bij John de Jong, secretaris bestuur: j.w.a.de.jong@hotmail.com

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.