Waar was GrienLinks deze week? 23 februari – 17 maart

21 februari organiseerde Retze een extra expertmeeting over Thialf. Ijsmeester Bertus Butter deelde zijn visie op waar een snelle moderne ijsbaan aan moet voldoen. Retzes initiatief werd op prijs gesteld: er waren veel statenleden van andere partijen aanwezig en ook raadsleden van Heerenveen.

23 februari Presenteerde de Noordelijke Rekenkamer een rapport over locaties met bodemvervuiling die mogelijk gevaarlijk zijn voor mens en milieu. De conclusies waren schokkend: de provincie heeft het niet in de hand. Irona gaf meteen een reactie. Luister op Omrop Fryslân: Boaiemfersmoarging net oprêden.

23 februari ging Nico Oegema naar het Groen-congres in WTC-expo. Daar waren veel mooie groene en duurzame initiatieven te zien.

24 februari bezocht Irona met Gedeputeerde Sietske Poepjes Borgesius Convenience: broodfabrikant Borgesius verteld over het duurzamer maken van het productieproces en het verminderen van afval. Wat je niet produceert hoef je ook niet op te ruimen!

2 maart is Irona met tweede kamerlid Linda Voortman en raadslid Gerda Koopman op bezoek geweest bij Fier. Een organisatie die baanbrekend werk doet, broodnodig voor meiden en vrouwen in allerlei situaties. Van loverboy problematiek tot vrouwenhandel en geweld in huiselijke relaties. Ook hebben we het nieuwe gebouw “de veilige veste” bekeken.

’s middags was er een meet-and-greet in café Wouters, waar Friese GL-leden hun vragen en opmerkingen bij Linda kwijt konden. Linda: “Erg geslaagd. Leuk om GroenLinksers te ontmoeten en te horen wat er in Friesland speelt.

7 maart hebben Retze, Irona en Johanna de hele dag vergaderd. ER waren drie commissies: B&M, een gezamenlijke commissie en cie LLW. Aan de orde kwamen onder andere: de takendiscussie, energie koöperaasje fryslân, kader voor externe samenwerking, de notitie internationale contacten, een initiatiefvoorstel van de SP over de aanbesteding van het OV en de herstructurering van de woningvoorraad tot 2022. De meeste onderwerpen komen terug in Provinciale Staten op 21 maart a.s.

Je kunt de vergaderingen terug kijken via www.fryslan.nl – doorklikken naar “vergaderingen”.

9 maart heeft de Statenfractie overleg met de stadsfractie van PAL/GL. De fractie werd rondgeleid in het provinciehuis en daarna is gesproken over o.a. culturele hoofdstad 2018, streekbussen in de binnenstad, motie kinderpardon, dairy campus, weidevogels en cannabisbeleid.

14 maart hebben Retze en Nico Oegema, samen met D66, met gedeputeerde Poepjes gesproken over de andere mogelijkheden voor de .frl extentie. Binnenkort hoor je daar meer over.

16 maart spraken Gerrit en Irona met Tom Vellinga van Doarpswurk over het netwerk duurzame dorpen. Erg inspirerend!