Nieuwsbrief nummer 72 statenfractie Grienlinks Fryslân maart 2012

Inhoud:

Berichten van het bestuur:

Beste nieuwsbrieflezer,

De Provinciale Statenvergadering werd op 21 maart gehouden, een mooie eerste lentedag. Door de glas in loodramen van de oude Statenzaal aan de Tweebaksmarkt scheen dan ook de hele dag de zon. Binnen werd gediscussieerd over een Energie Coöperatie en wat dat dan precies inhield, over de Kulturele Haadstêd, wat daar precies over afgesproken was en over het Openbaar Vervoer en de vaarwegen. Hieronder kunt u lezen wat de inbreng van GrienLinks hierbij was. Ook hebben we dit voorjaar een duidelijke boodschap de wereld in gestuurd over het rapen van kievitseieren: Laat liggen dat ei!

En EXTRA: Vijf oud-Statenleden zijn een burgerinitiatief gestart om de Centrale As soberder aan te leggen. Wij sturen u hun verzoek om het burgerinitiatief te steunen door. Zie de bijlage (PDF) voor meer informatie! (begeleidend formulier (MS DOC)).

We wensen iedereen een mooie, groene en sociale lente en hopen dat u daaraan wilt bijdragen door uw opmerkingen over de politiek aan ons te laten weten!

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter:
GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Irona Groeneveld: ironagroeneveld
Johanna Welfing: welfjo
Retze van der Honing: retzevdhoning

Wel of geen Energie Coöperatie Fryslân?

Voor GrienLinks was het onderwerp ‘Enerzjy Koöperaasje Fryslân’ veruit het belangrijkste onderwerp in de Statenvergadering op 21 maart 2012. In november 2011 had het college van GS nog een voorstel van GrienLinks overgenomen, om te komen tot uitwerking van zo’n energiecoöperatie. Maar wat die dag voorlag was het voorstel om een financieel fonds op te zetten, ter stimulering van de ‘energietransitie’: zo spoedig mogelijk overstappen van fossiele energie naar duurzame energie.

Gedurende het debat bleek dat gedeputeerde Hans Konst nog niet helemaal had afgezien van zo’n echte energiecoöperatie. Maar hoe de provincie daarin al dan niet gaat deelnemen, bleef ongewis. Om niet met lege handen achter te blijven, steunde de GrienLinks-fractie wel het financiële stimuleringsfonds, maar drong ook aan op het alsnog tot stand brengen van een duurzame energiecoöperatie, waar de provincie Fryslân deel van uit moet maken, zonder daarbinnen te overheersen. Wordt vervolgd, want Konst beloofde vóór de zomer met een notitie te komen over dit onderwerp. Hij wil bovendien binnenkort (donderdagmiddag 29 maart) met de woordvoerders van de Statenfracties in overleg over dit onderwerp.

Discussie over Kulturele Haadstêd wordt vervolgd in mei

In december 2011 is de discussie over wel of niet meedoen als kandidaat voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 uitgesteld. Er was gebleken dat de provincie geen trekker van het project kon zijn, maar een stad dat moest doen. In maart 2012 zou de gemeenteraad van Leeuwarden een definitieve beslissing nemen over deze kandidatuur. Door vertraging in de voorbereidingen (door de wissel) werd de beslissing uitgesteld naar de raad van april en in juli in de Staten. In de Staten werd op 21 maart tijdens een interpellatie van de VVD besloten dat de Staten in mei weer gaan praten over de kandidatuur (en het bijbehorende geld dat daarvoor nodig is). Wordt dus vervolgd. Ondertussen is er een nieuwe groep mensen aan het werk gegaan om een ‘bidbook’ in elkaar te zetten. Dit ‘bidbook’ wordt beoordeeld door de commissie die bepaalt wie kandidaat mag zijn voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. We zijn benieuwd hoe dit zich allemaal ontwikkelt. Dat Leeuwarden en Fryslân bruisen op cultureel terrein is zeker!

PS van 21 maart 2012: álle voorstellen, moties en amendementen aangenomen!

Vijftien stuks waren het, woensdag 21 maart 2012, een min of meer historische dag: alle wijzigingsvoorstellen (amendementen), moties en collegevoorstellen (maar dan eventueel in gewijzigde vorm) werden deze dag door Provinciale Staten van Fryslân aangenomen. Misschien wel vaker gebeurd, maar toch een zeldzaamheid.

GrienLinks steunt initiatiefvoorstel SP over de sociale betekenis van OV op het platteland.

De GrienLinks statenfractie ondersteunde op 21 maart in de PS vergadering het SP-initiatiefvoorstel over het Openbaar Vervoer (OV). De SP stelde voor om in de aanbestedingen voor het OV zwaarder te laten wegen hoe de invulling van OV op het platteland plaats vindt. Ook wilde de fractie de wenselijkheid onderzoeken van de mogelijkheid om als provincie een eigen OV-bedrijf op te zetten en bij pilots op het platteland kijken in hoeverre de provincie (deels) eigenaar kan worden.
Irona Groeneveld heeft in de vergadering de sociale betekenis van OV op het platteland onderstreept en de criteria voor het beoordelen van aanbestedingen ondersteund.: “We maken ons zorgen over de voortgang van projecten op het platteland, omdat intussen het OV daar verder wordt uitgehold.”
In de commissie van 11 april wordt verder gesproken over de actuele ontwikkelingen op het gebied van OV, en over de recente aanbesteding van Noord- en Zuidwest Fryslân, die is toegekend aan Arriva.

Behear fan farwegen: ferdield tusken wetterskip en provinsje

Sûnt 2009 is yn Nederlân de Waterwet fan krêft, in bondeling fan in tal âldere wetten, mar tagelyk ek mei in tal nije regels. Sa mei de provinsje no oanwize, hokker oerheid it behear ha moat oer hokker farwei. Doel is eins, dat der sa folle mooglik farwegen ûnder behear komme fan ien oerheid. Dat kin yn Fryslân betsjutte: it provinsjaal bestjoer of it bestjoer fan Wetterskip Fryslân. Mar dy koene it oant no ta mar min iens wurde. Wetterskip Fryslân hat nammentlik oare belangen as dat it provinsjaal bestjoer hat. By it wetterskip giet it foaral om de trochstreaming fan it wetter, dus it sa fluch mooglik wer ôffiere kinnen fan “te folle” wetter, sadat de ynwenners fan Fryslân droege fuotten hâlde. De provinsje wol dêr foaroer it wetterpeil graach wat heger hawwe, om safolle mooglik skipfearterkear – sawol frachtskippen as rekreaasjeboaten – skewiele te kinnen (bewegingsromte te jaan).

Dat sadwaande waard der woansdei 21 maart 2012 in wat yngewikkeld foarstel fan de PvdA-fraksje oannommen, dêr ’t sekuer yn oanjûn wurdt, hokker farwei meikoarten ûnder behear komt by hokker oerheid. Dêrby jout it tal farbewegings yn’t jier en it ekonomysk belang dat dêr mei anneks is, de trochslach. Sa sil nei alle gedachten it ferneamde ‘Polderhoofdkanaal’ ûnder provinsjaal behear komme, ek al binne dêr no noch hast gjin farbewegings. Der sit nammentlik in daam tusken de Nije Feart en it Polderhaadkanaal, súdwestlik fan Nij Beets.

Tagelyk waard ek in oar foarstel oannommen, fan de SP, dat eins neat oars wie as in oprop oan it kolleezje fan Deputearre Steaten, om in moasje fan de SP fan 16 febrewaris 2011 écht út te fieren. Dy waard doe oannommen mei de stimmen fan de fraksjes fan de SP, PvdA, FNP, ChristenUnie, Feriene Lofts en GrienLinks foar, dat wie dus noch foar de steateferkiezings fan maart 2011.

Dy moasje ropt op om te kommen ta it opnimmen fan Wetterskip Fryslân yn it provinsje-bestjoer. Dan kin it behear fan alle wichtige farwegen fan Fryslân yndie yn hannen fan ien oerheid komme. Mar oft Deputearre Steaten dy moasje útfiere, falt noch te besjen. It kolleezje – yn de persoan fan deputearre Sietske Poepjes – ferwiist nei lanlike wetjouwing en beskôget dit as in kwestje dy’t troch de lanlike polityk regele wurde moat. Op 21 maart 2012 waard it foarstel mei 28 stimmen foar en 14 stimmen tsjin oannommen.

GrienLinks: laat liggen dat ei!

Fryslân heeft voor een aantal jaren ontheffing aangevraagd voor het rapen van kievitseieren. In Nederland is het rapen van kievitseieren verboden, behalve in Fryslân vanwege de culturele historie. Faunabeheer vecht de ontheffing ieder jaar aan, vanuit het argument dat de kievitstand gestaag achteruit loopt en het rapen van eieren de soort niet beschermt. De Raad van State heeft uitspraak gedaan en het beroep van Faunabeheer afgewezen. Dit jaar mogen er maximaal 6.000 eieren worden geraapt. De ontheffing loopt dit jaar echter af. Mogelijk zal de RvS het komende jaar de provincie adviseren een beperking aan te brengen in het aantal te rapen eieren of in de raapperiode. GrienLinks Fryslân stelt voor alle eieren te laten liggen. Irona Groeneveld: “De traditie van het eieren zoeken willen we respecteren, maar met het idee dat alle kleine beetjes helpen, stellen we voor om de kievitseieren gewoon te laten liggen. Bewijs dat het ei gevonden is kan ook op een andere, creatieve wijze worden gegeven.

Wij dagen GS uit – en daarmee ook de eierzoekers – om naast het ‘eerste bewijs van een ei’ ook het ‘leukste bewijs van een ei’ te belonen met een prijs. Zet het ei op de foto van zijn meest voordelige kant, bijvoorbeeld. Zo dragen we – met behoud van een oude traditie – op een creatieve manier bij aan de bescherming van de kieviten. We besteden tenslotte ook heel veel geld aan het weidevogelbeheer.” Luister hier naar Irona haar reactie op Omrop Fryslân: GrienLinks: Laat liggen dat ei.

Waar was GrienLinks deze week?

Waar was GrienLinks deze week: 23 februari 17 maart.

BERICHTEN VAN HET BESTUUR

Overleg tussen besturen van afdelingen en provinciaal bestuur

Bijeenkomst voor afdelingsbesturen met het provinciaal bestuur op woensdag 28 maart in ‘De Daaldersplaats’ in Sneek. Aanvang 20.00 uur. Meer informatie: n.smits@gensnet.nl.

Nieuwe bestuursmedewerker

Bernard Holtrop neemt per 1 april afscheid als bestuursmedewerker en wordt opgevolgd door Andries Bergsma.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.