Nieuwsbrief nummer 73 statenfractie Grienlinks Fryslân april-mei 2012

Inhoud:

Berichten van het bestuur:

Beste nieuwsbrieflezer,

Het was het streven om de Friese statenvergadering van 25 april 2012 om drie uur ’s middags te sluiten. Maar – wellicht mede door de korte agenda – over sommige punten werd uren lang vergaderd. Zodoende werd het toch circa 17.00 uur werd, voor vervangend voorzitter Ynze de Boer de laatste klap met de hamer had gegeven. (CdK Jorritsma zat in het Afrikaanse Tsjaad). Het was een beetje saaie vergadering, de pers was dan ook al lang naar huis, toen de statenleden nog even een hapje en een drankje kregen.

Toch ging het wel ergens over. Neem het Waddenfonds, waar nog circa 570 miljoen euro in zit: geen kattepis! De onderlinge samenwerking tussen de noordelijke provincies was een wat minder ‘sexy’ onderwerp, maar verleidde Statenlid Retze van der Honing wel tot de term ‘intensieve menshouderij’. Dat was aanleiding tot een kleine aanvaring tussen GrienLinks en de PvdA.

De toekomst van de brug- en sluisbediening in Fryslân lijkt een stuk concreter. De financiering van de herstructurering van de woningvoorraad klinkt wat saai, maar werd modieus verpakt met een ‘aanvalsplan’. En is voor het energie-zuiniger maken van de Friese woningen heel erg belangrijk!

Veel leesplezier,

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter:
GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Irona Groeneveld: ironagroeneveld
Johanna Welfing: welfjo
Retze van der Honing: retzevdhoning

Waddenfonds bij provincies

Als de val van het kabinet Rutte geen roet in het eten gooit, komt het beheer over het Waddenfonds – nog circa 570 miljoen euro – binnenkort bij de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland. De drie betrokken colleges van Gedeputeerde Staten hebben samen bedacht dat het beheer van dit fonds het beste kan worden geregeld met een ‘Gemeenschappelijke Regeling’ (GR) van die drie provincies.

Daar was in Provinciale Staten van Fryslân op 25 april 2012 fiks wat verzet tegen, omdat de democratische zeggenschap en controle door de volksvertegenwoordigers (hier: de leden van Provinciale Staten) bij deze regelingen vaak minimaal is. Drie afgewezen amendementen (wijzigingsvoorstellen) en vijf aangenomen moties (verzoeken aan het college van Gedeputeerde Staten), na een debat van een paar uur, waren voor de meeste oppositiefracties reden om tegen de uiteindelijke gemeenschappelijke regeling te stemmen. Met 23 voor (collegepartijen PvdA, CDA, FNP én oppositiepartij SP) en 17 stemmen tegen (alle overige oppositiepartijen) werd het collegevoorstel toch aangenomen.

Zowel GrienLinks als ook VVD, D66 en Friese Koers (Jelle Hiemstra) gezamenlijk, stelden voor om het jaarprogramma van het Waddenfonds ook jaarlijks door Provinciale Staten te laten vaststellen. Dit idee kreeg de steun van de overige oppositiefracties, maar de collegepartijen (en de SP) vonden deze aanpassing niet nodig.

Dat was voor GrienLinks mede reden om tegen het uiteindelijke voorstel te stemmen. Retze van der Honing: “We waren nog wel bereid geweest uiteindelijk akkoord te gaan met een Gemeenschappelijke Regeling omdat we ook wel zien dat het niet anders kan. Maar voor ons was belangrijk dat we dan wel een aantal zaken goed regelen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Doordat Statenleden zitting krijgen in het Algemeen Bestuur wordt de verantwoordelijkheid heel verwarrend. En wij mogen 1x per 4 jaar onze zienswijze geven, die het College dan ook nog naast zich neer kan leggen. Wij nemen daar geen verantwoordelijkheid voor, dus hebben we tegen gestemd.”

GrienLinks-statenlid Retze van der Honing diende een motie in, dat er elke vier jaar – voorafgaand aan het vaststellen van het uitvoeringskader van het Waddenfonds – een “brede Waddenconferentie” moet komen, die dient als ‘input’ voor het vaststellen van het vierjarige programma. Deze motie werd met 24 stemmen voor en 16 tegen aangenomen.

Brug- en sluisbediening meer op afstand

Hoewel het laatste woord aan de Friese gemeenten is, streeft de provincie Fryslân naar minder “brêgewippers” en meer bediening van bruggen en sluizen “op afstand”, dus met behulp van digitale camera’s. Dat moet op lange termijn een half miljoen euro per jaar opleveren. Bovendien – als de gemeenten meewerken – leidt dit gratis bruggen voor de watersporters, in plaats van bij vele (met name gemeentelijke) bruggen kleingeld in een klompje te moeten doen.

Provinciale Staten van Fryslân waren 25 april 2012 in grote meerderheid voor deze vorm van automatisering. “Wy kinne kieze tusken: of de brêgewippers en de klompkes behâlde, of mei de tiid meigean. Wy kieze foar it lêste”, vatte GrienLinks-statenlid Retze van der Honing zowel het fractiestandpunt als het standpunt van de grote meerderheid van PS samen.

Alleen de SP-fractie stemde tegen, vanwege het teloorgaan van de werkgelegenheid van enkele tientallen brug- en sluiswachters (met name in voorjaar, zomer en najaar). “En ek omdat by betsjinning op ôfstân de brêgen langer iepen steane. Dat is negatyf foar it autoferkear en kin dus tiid en dus jild kostje”, aldus SP-er Jacob van der Hoek.

Daar stond de redenatie van gedeputeerde Sietske Poepjes tegenover, dat opheffing van het bruggeld Fryslân aantrekkelijker maakt voor de watersporter en kan leiden tot meer omzet en werkgelenheid in de watersport- en horecasector.

Hoe de Friese watersportgemeenten er mee om zullen gaan, is overigens nog ongewis. Wordt vervolgd (of juist niet).

“Intensieve menshouderij”

GrienLinks-steatelid Retze van der Honing komt fanâlds út de fakbeweging. Dêr is men wend oan dúdlike taal. Sa ek Retze. De trije kolleezjes fan Deputearre Steaten fan Fryslân, Grinslân en Drinte hawwe betocht dat dy trije provnsjes mear mei elkoar gearwurkje moatte, om sa – is harren téory – jild te besparjen. Ien fan de wichtichste opsjes is in ‘shared service centrum (ssc)’. Yn tsjinstelling ta wat de term letterlik betsjut, wolle de trije kolleezjes lykwols amtners fan de trije provinsjes (noch) net ûnderbringe yn ien sintrum. Dochs is dat no krekt wêr’t Retze van der Honing it op útdraaien sjocht, as keazen wurdt foar sa’n ssc. “Dan wurdt it in ‘intensieve menshouderij’ en dat moat fansels net wêze”, sei Van der Honing.

Hy tocht dat er út namme spriek fan de grutte mearderheid fan Provinsjale Steaten, 25 april 2012, want yn de steatekommisje Bestjoer en Mienskip hiene hast alle wurdfierders harren tsjin sa’n sintrum útsprutsen. Doe’t Retze yn de Steaten fan deputearre Hans Konst gjin garânsje krige, dat sa’n ssc der net komt, tsjinne er in moasje yn mei de oprop om fan sa’n ssc ôf te sjen.

PvdA-wurdfierder Remco van Maurik fûn lykwols dat Van der Honing him “clownesk” gedroech. It punt wie neffens him net oan de oarder. Dêr wie Retze it folslein net mei iens.

“Ik fyn it krekt ‘clownesk’, as yn de kommisje it iene sein wurdt en yn de Steaten wat oars! En it is oan de oarder, as PS dat wolle. It giet no oer de gearwurking mei de oare provinsjes. Dêr giet it ssc ek oer”, wie it kiezzige werwurd fan de GrienLinkser.

Dat er syn moasje úteinlik dochs wer ynluts, “wie omdat der gjin stipe foar wie. De kolleezjepartijen (PvdA, CDA en FNP) woene der neat fan witte en dy hawwe de mearderheid.” Dochs is it lêste wurd oer dit ûnderwerp noch net sprutsen. “It komt wer werom. Dus is it eins in oanhâlden moasje.”

De woningmarkt herstructureren: hoe moet dat?

Jarenlang heeft de rijksoverheid ‘integrale stedelijke vernieuwing’ (ISV) financieel gesteund. Dit maakte het de gemeenten mogelijk om te investeren in verbetering van woningen (inclusief het energiezuiniger maken), dan wel vervanging van verouderde woningen (sloop en nieuwbouw dus). Dat ISV-geld verdwijnt binnenkort. Toch wil de provincie Fryslân de Friese gemeenten financieel blijven steunen met ‘herstructurering’ van de woningmarkt, zoals dat heet. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een regionale aanpak, met de provincie in feite verdeeld in vijf regio’s: noordwest, noordoost, zuidoost en zuidwest op het vaste land en de Waddengemeenten in zee als vijfde regio.

Een verstandige aanpak, vindt GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld. “De gemeenten allemaal apart hiermee bezig laten gaan is al lang achterhaald. De regionale aanpak heeft aangetoond goed te werken, laten we daarmee doorgaan”, merkte ze op in de statenvergadering van 25 april 2012.

Maar CDA-statenlid Johan Apperloo drong er op aan, meer tijd te nemen. “De woningmarkt is in beweging, zowel op economisch als politiek terrein. De vraag is of de aanpak van de afgelopen jaren nog wel werkt voor de komende jaren.”

Na een uitgebreide discussie trok Apperloo echter zowel zijn motie als zijn amendement in. Het amendement kwam er op neer, dat het ‘aanvalsplan herstructureren Friese woningvoorraad’ niet door PS zou worden goedgekeurd, maar alleen “voor kennisgeving aangenomen.” Gedeputeerde Hans Konst vond dat halfslachtig. “Stim der dat tsjin”, merkte hij op richting CDA-fractie. Die vond dat te ver gaan. Bovendien komt er wel een uitgebreide evaluatie plus beschrijving van de actuele stand van zaken, op aandringen van de VVD-fractie. Daar konden alle aanwezige statenleden, ook de twee van GrienLinks, goed mee uit de voeten. Zodoende werd het ‘aanvalsplan’ uiteindelijk unaniem aangenomen.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.

Berichten van het bestuur

Het bestuur belegt een provinciale ledenvergadering op donderdagavond 7 juni, ergens in de gemeente Boarnsterhim.
De precieze locatie, de tijd en de agenda worden nog bekend gemaakt.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.