Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

U kunt ons helpen.

Gedeputeerde Johannes Kramer heeft een nieuwe nota natuur uitgebracht. Daarin schetst hij hoe hij verder wil gaan met de uitkomsten van het Onderhandelingsakkoord Natuur. We zijn erg benieuwd wat u van deze nota vindt. Laat het ons vooral weten! Graag vóór 8 juni, omdat de behandeling van de nota in de commissievergadering van 13 juni 2012 plaatsvindt. (zie voor de agenda op www.fryslan.nl)
U kunt uw reactie mailen naar grienlinks@fryslan.nl of telefonisch doorgeven via 058 2925805.

Hieronder vindt u het belangrijkste nieuws – voor GrienLinks – uit de statenvergadering van woensdag 23 mei 2012. Veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter:
GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Irona Groeneveld: ironagroeneveld
Johanna Welfing: welfjo
Retze van der Honing: retzevdhoning

PS blijven hameren op belang De Sionsberg

Het kostte enige moeite en zelfs een korte schorsing op verzoek van de VVD-fractie, maar toen kwam er toch – 23 mei 2012 – een unanieme oproep van Provinciale Staten van Fryslân ten gunste van “adequate zorg en geboortezorg” in ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum (en in heel Fryslân). In zekere zin was het een herhaling van een soortgelijke oproep van 25 januari, maar met een toevoeging. Gedeputeerde Staten kregen namelijk ook een verzoek “as provinsjaal bestjoer stipe te jaan” aan en te komen met een provinciale regiovisie of plan voor Fryslân over ziekenhuizen en gezondheidszorg, “dat droegen wurdt troch alle belutsen partijen, yn it bysûnder de befolking dy’t it oangiet.”

Aanleiding was het nieuws dat de klinische geboortezorg in het kleinste ziekenhuis van Nederland om puur financiële redenen moet sluiten. Retze van der Honing had namens de GrienLinks-fractie de oproep (aan GS en de Tweede Kamer) mede ondertekend. De VVD-fractie aarzelde eerst, maar stemde uiteindelijk toch in. Veel hielp het niet. De oproep ging naar de Tweede Kamer (via e-mail), waar dezelfde avond een spoeddebat zou worden gehouden over de dreigende sluiting van de ‘Geboortezorg’. Maar de minister gaf geen krimp, zij vond dat “de marktwerking” (lees: het krachtenspel tussen zorginstellingen en ziekenfonds) hier zijn werk moet doen.

Streekaginda’s: goed foarstel

Mei yngong fan 1 jannewaris 2013 hâldt de provinsje Fryslân op mei ‘Plattelânsprojekten’, omdat der dan minder Europeeske subsydzje foar beskikber komt. Foar dizze foarm fan wurkjen komt in nije foarm yn’t plak: ‘Streekaginda’s’. Doel is dat yn op te setten ‘streekhuzen’ de provinsje Fryslân, de oanbelangjende Fryske gemeenten en eventueel tredde ‘partijen’ (maatskiplike organisaasjes) mei elkoar oparbeidzje, sa mooglik sels – yn sa’n regio – yn ‘streekhuzen’, dus (foar in part) ûnder ien dak.

In goed foarstel, seit GrienLinks-fraksjewurdfierder Irona Groeneveld. De diskusje spitste him ta op de fraach: komt der wol of net minder amtlike drokte, troch dizze oanpak? It antwurd fan deputearre Johannes Kramer, diplomatyk: “Troch de lytsere ryksbydrage sil der minder jild beskikber komme. Dat liedt hast automatysk ta minder amtlike en bestjoerlike drokte, want de omfang fan it gehiel wurdt lytser, yn ferliking mei ‘Plattelânsprojekten’ no.” Hy relativearre fuort ek it belang fan minder amtlike drokte, sa as ferwurde yn de doelstelling fan it kolleezje: “It hinget der fan ôf wat jo der mei berikke.”

Jaarstukken 2012: “Sa earlik mooglik…”

Het “stoplichtsysteem”, heet het in (slordig) jargon: met groene, gele en rode vakjes bij vele honderden onderwerpen geeft het college van GS in de Jaarrekening en in de eerste en tweede Bestuursrapportage (Berap) aan, hoe het staat met de verschillende beleidsonderdelen van de provincie Fryslân. ‘Groen’ = op schema en financieel ook in orde, ‘geel’ = het kan wat langer duren, c.q. wat meer kosten, maar komt waarschijnlijk wel voor elkaar en ‘rood’: het gaat niet goed, komt niet klaar, het kost teveel, en dergelijke.

Bij ‘Bodembeheer’ waren alle vakjes in de Jaarrekening over 2011 groen, ook al wist de betreffende afdeling, dat er veel mis is met de zogeheten humane spoedlocaties, waar kans is op risico’s voor de volksgezondheid. De afdeling wist dat, omdat de Noordelijke Rekenkamer vorig jaar werkte aan onderzoek over hoe de provincie omgaat met die ‘humane spoedlocaties’ en nogal wat omissies ontdekte.

Irona Groeneveld wees in Provinciale Staten nog eens op die ‘groene vakjes’ bij Bodembeheer en merkte daarover op: “Wij weten niet wat wij niet weten.” Met andere woorden: als PS onjuiste informatie krijgen, is dat lastig te achterhalen, zonder dat er extra onderzoek naar wordt gedaan. Oftewel: de Jaarstukken horen de juiste informatie te bevatten. Gedeputeerde Poepjes zei in de commissie: “Het zal niet weer gebeuren”. Maar in de 1e Bestuursrapportage (over eerste deel van 2012) zijn alle hokjes bij bodembeheer wéér groen, i.p.v. rood of oranje (= geel). Gedeputeerde Jannewietske de Vries (PvdA) erkende de fouten en beloofde dat GS in het vervolg “sa earlik mooglik” zullen rapporteren in Jaarstukken en bestuursrapportages.

Burgerinitiatief ‘BetterAs’ van de kaart

GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld heeft zich de blaren bijna op de tong gepraat, in de statenvergadering van 23 mei 2012, om het burgerinitiatief ‘BetterAs’ erkend te krijgen door PS. Maar het mocht uiteindelijk niet baten. Zij kreeg de indruk, dat het de meeste fracties inhoudelijk niet goed uitkomt om dit Burgerinitiatief te honoreren en dat het daarom vooral werd afgewezen. PVV-er Otto van der Galiën erkende dat zelfs ruiterlijk. Hij vindt wel dat PS nog eens kritisch naar de exacte tekst van verordening over het Burgerinitiatief moeten kijken.

Irona Groeneveld (GL), Aukje de Vries (VVD) en Jos van der Horst (SP) beoordeelden in PS het juridisch advies van Trip Advocaten over deze kwestie als niet waterdicht. Zij vinden dat het verzoek van ‘BetterAs’ best op de PS-agenda van 20 juni kan. Groeneveld: “Het gaat er juist om, dat burgers onderwerpen op de agenda van PS kunnen zetten”, zei ze richting Henk van der Veen (CDA). Die antwoordde dat de Centrale As de laatste tien, vijftien jaar volop op de agenda heeft gestaan. “Dat soarte fan dingen moat net frustrearre wurde, wy moatte no troch”, vindt Van der Veen. Het was spoedig duidelijk dat de meerderheid het Burgerinitiatief afwees. Bij het stemmen bleek dat des te duidelijker: 29 stemmen voor afwijzing van het Burgerinitiatief (in overeenstemming met het collegevoorstel), twaalf tegen (twee van de 43 statenleden waren inmiddels vertrokken).

Vijf oud-Statenleden – Hannah Ludwig (PvdA), Douwe Bijlsma (FNP), Frans Kuipers (CDA), Jelle Arjaans (D66) en Willem Verf (GrienLinks) – kwamen een tijdje geleden met het ‘Burgerinitiatief’ om de Centrale As versoberd aan te leggen. ‘BetterAs’ noemt deze groep het versoberingsvoorstel, dat bovendien bijna honderd miljoen euro goedkoper is dan het officiële tracé. Dit hield in dat ze minimaal 1500 handtekeningen nodig hadden ter ondersteuning van dit initiatief. Dat lukte. Maar in het Presidium (de gezamenlijke fractievoorzitters) koos de meerderheid al voor afwijzing, omdat een juridisch advies van Trip Advocaten stelde dat het Burgerinitiatief niet binnen de regels viel van de provinciale verordening.

Communicatie tussen College en Staten

Af en toe – vaker dan GrienLinks lief is – probeert een gedeputeerde informatie te “slijten” aan een besloten, informele bijeenkomst van woordvoerders van statenfracties. Dat deed gedeputeerde Hans Konst onlangs ook, over vertraging bij de vernieuwing van het Thialf-stadion. Het wekte in de statenvergadering van 23 mei enige irritatie. Irona Groeneveld: “Dit soort procedures (over verzoeken tot besloten vergaderingen) zijn er juist om te voorkomen dat dingen ontsporen. En een besloten bijeenkomst kan alleen als het om gevoelige financiële zaken gaat, of als het personen betreft. Informatie kan in bijvoorbeeld een informerende commissie worden gegeven, daar zijn die commissies voor.” De Commissaris van de Koningin stelde vervolgens dat hij het “nog wel eens wilde hebben” over “een derde grond” voor besloten bijeenkomsten. Wordt vervolgd.

Het was overigens PVV-er Otto van der Galiën die de kwestie in de statenvergadering aanhangig maakte middels het ‘vragenhalfuurtje’. Hij ergerde zich er aan, dat de pers informatie van GS vaak sneller ontvangt dan Provinciale Staten. “Alle persberichten dienen ook naar de statenleden en de fractiekamers gestuurd te worden”, zei hij in de wandelgangen.

‘Fryslân-norm’ is disutabel, vindt GrienLinks

Het klinkt zo geloofwaardig: door de provincie Fryslân gesubsidieerde instellingen krijgen die subsidie alleen, als hun medewerkers niet meer verdienen dan 130 procent van het inkomen van een Friese gedeputeerde. Maar GrienLinks-statenlid Retze van der Honing rook onraad, toen hij dit idee voor “een Friese Balkenende-norm” van de CDA-fractie las. Hij rekende voor: “Het gaat om ongeveer 144.000 euro per jaar. Bij 1600 werkuren per jaar is het brutosalaris per uur tachtig euro. Organisaties die een accountant of een advocaat inschakelen, die meestal meer verdienen, kunnen dus vervolgens naar hun subsidie fluiten?”

CDA-woordvoerder Johan Tjalsma erkende dat, maar bleek er niet mee te zitten. Het was voor GrienLinks reden om tegen het CDA-voorstel te stemmen, ook al bleef dat beperkt tot die organisaties die voor hun inkomsten voor veertig of meer procent afhankelijk zijn van de subsidie van de provincie Fryslân.

Retze: “Op die manier vallen álle door de provincie gesubsidieerde instellingen onder uw formulering. En kunnen bijvoorbeeld de natuurorganisaties ook geen juristen meer inhuren om te procederen”, aldus Van der Honing. Zijn interruptie had in zoverre effect, dat de SP-fractie tijdens het debat van standpunt veranderde. SP-fractievoorzitter Jos van der Horst pleitte eerst voor een maximum van 110 procent van het inkomen van een gedeputeerde (= ruim 113.000 euro), dus nog fiks strenger dan het CDA-voorstel. Maar pal voor het stemmen gaf Van der Horst in een stemverklaring aan, dat zijn fractie door het debat dusdanig in verwarring was gebracht, dat zijn fractie tegen het CDA-voorstel zou stemmen. Dat mocht overigens niet baten, het werd aangenomen met 26 voor en 15 tegen.

Compensatie weidevogels nog haalbaar nu ‘J van Jorwert’ niet door gaat?

De statenfractie van GrienLinks twijfelt er aan of de compensatie voor weidevogels – voor De Haak, Wiarda en Stroomland – nog wel gehaald kan worden nu de ‘J van Jorwert’ niet door gaat. De fractie wil van Gedeputeerde Kramer weten wat dit besluit van de gemeenteraad van Littenseradiel betekent voor het weidevogelbeleid en de aanleg van de EHS rond Jorwert.

Irona Groeneveld, fractievoorzitter: “In het gebied rond Jorwert is een hoop geïnvesteerd ten behoeve van het weidevogelbeleid. De twee verbindingszones tussen de natuurgebieden hadden een positieve impuls kunnen hebben. Een gemiste kans voor de gemeenteraad van Littenseradiel”. Groeneveld wil weten of Kramer hierover in gesprek gaat met het college of op een andere manier actie onderneemt. Lees hier de vragen: compensatie weidevogels en de J van Jorwerd.

Waar was GrienLinks deze week?

» Waar was GrienLinks deze week: 7 april – 11 mei 2012.

Nieuws van bestuur en afdelingen:

Avond over linkse samenwerking

De GrienLinks-afdeling Tytsjerksteradiel/Achtkarspelen houdt donderdagavond 31 mei in dorpshuis De Balstien de algemene ledenvergadering. Na de pauze, vanaf ongeveer 20.45 uur, zullen twee politici van SAM Littenseradiel vertellen over linkse samenwerking op gemeentelijk niveau. Ook GrienLinksers van buiten beide gemeenten zijn welkom als ze hier belangstelling voor hebben, maar meld je dan wel even bij de secretaris van de afdeling, Pyt Jon Sikkema. Zijn e-mailadres: pyt.jon@hetnet.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.

——————————————————————————–