Polderhoofdkanaal nuttig voor recreatie én natuur


Het was een langdurige ‘worsteling’ voor de GrienLinks-fractie in de Friese Staten: voor of tegen het heropenen van het Polderhoofdkanaal stemmen? Uiteindelijk besloten Irona Groeneveld en Retze van der Honing voor te stemmen, omdat er niet alleen meer in recreatie, maar ook meer in natuur wordt geïnvesteerd. Daarover zijn goede afspraken gemaakt met de betrokken natuurorganisaties, zoals It Fryske Gea en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF).

‘Polderhoofdpijndossier’ noemde een statenlid het onderwerp. Vooral voor de gemeente Opsterland is het dat tot nu toe geweest. Er loopt ook nog een juridische procedure. De bezwaarmakers (diverse omwonenden) stellen dat de investering van circa 16,7 miljoen euro niet opweegt tegen het “maatschappelijk belang”. Maar nu in samenspraak met natuurorganisaties ook fors wordt geïnvesteerd in natuurcompensatie rondom het kanaal (tussen ruwweg Nijbeets en Veenhoop), vinden Provinciale Staten unaniem (dus inclusief GrienLinks) dat het project doorgang kan vinden.

Het kanaal ligt er al meer dan honderd jaar, maar in de jaren zestig werd het aan beide uiteinden afgedamd, omdat het niet meer nuttig was voor de (stopgezette) turfwinning. Dat afdammen bespaarde geld op de brug- en sluisbediening. Al sinds de jaren tachtig ijveren diverse mensen uit Opsterland voor heropening ten behoeve van de recreatievaart en de werkgelegenheid in de toeristische sector. De gemeente zag er brood in, maar onderschatte de tegenstand vanuit natuurorganisaties. Doordat het kanaal niet wordt gebruikt, is het namelijk een prachtig leefgebied geworden voor diverse zeldzame dier- en plantensoorten. Die organisaties werden door de Raad van State in het gelijk gesteld, vandaar het forse plan voor natuurcompensatie. De kosten zijn er wel door verdubbeld. Doordat diverse overheden meebetalen, lukt het toch om de financiering rond te krijgen. De provincie betaalt 5,35 miljoen euro.