Nota natuur: GrienLinks wil van Fryslân dé weidevogelprovincie van Nederland maken

Politiek is soms best ingewikkeld: in het najaar van 2011 is er in Fryslân een Grien Manifest Fryslan 040711[1] vastgesteld in reactie op de aangekondigde bezuinigingen van het Rijk, waar zowel de boeren als de natuurorganisaties hun handtekening onder hebben gezet. Een unicum, want boeren en natuurorganisaties zijn het niet gauw eens over het beheer van de natuur.

Op woensdag 27 juni 2012 bespraken de Staten de nieuwe nota Natuur waar die bezuinigingen van het Rijk in worden verwerkt. Gedeputeerde Staten stellen voor om niet voor het Griene Manifest (in de nota scenario 3) te kiezen, maar voor een ander scenario: Grien Fryslân (scenario 2). Het verschil: minder hectares voor de Ecologische Hoofdstructuur, geen aanzetten voor de ‘Natte As’, minder geld voor natuurbeheer. In het scenario van Grien Fryslan trekt Fryslan wel extra geld uit voor de natuur (8,5 miljoen plus 17 miljoen eenmalig geld), om de schade van de bezuinigingen van het Rijk enigszins te beperken.
GrienLinks heeft in de Staten gepleit voor samenhangend beleid. Irona Groeneveld: “Het moet anders. Landbouwbeleid moet goed zijn voor de natuur, voor het landschap en voor de weidvogels.” Groeneveld pleitte voor een nieuwe blik op natuurbeleid: “Fryslân wordt dé natuur- en weidevogelprovincie: daarvoor stimuleren wij boeren om weidevogelvriendelijk te boeren. Met hogere waterpeilen, gemengd gras, extensief, met uitgesteld maaien. Dat levert heel veel op.”
De Staten kozen voor scenario 2, aangevuld met een amendement van de PvdA (ondersteund door onder andere GrienLinks) voor een zg. scenario 2+ (= wel streven naar aanleg EHS en Natte As, maar nog geen geld voor uitvoering). Ook GrienLinks diende (succesvol) een aantal moties en een amendement in. Lees hier de Bijdrage Irona Groeneveld PS 27 juni 2012 nota natuur

Irona Groeneveld diende namens GrienLinks drie moties in en één amendement.
De moties motie GL weidevogels regie prov en motie GL themabijeenkomst landbouw en weidevogels zijn door gedeputeerde Johannes Kramer overgenomen. Het amendement om het landbouwhoofdstuk uit de nota natuur te halen amendement GL Nota Natuur – landbouwhoofdstuk en in de herfst te bespreken, samen met de evaluatie van de landbouwagenda, is door de Staten aangenomen met 33 stemmen voor en 8 stemmen (van het CDA) tegen. De derde motie nota natuer motie GL natte as en ecologische verbindingszones is weggestemd met 7 stemmen voor (GL/SP/D66) en 34 stemmen tegen. Op ditzelfde onderwerp heeft de PvdA een amendement ingediend (wel blijven streven naar ‘natte as en verbindingszones’ maar eerst scenario Grien Fryslân uitvoeren) en dat amendement is, met steun van onder andere GrienLinks, aangenomen. De weg naar de Natte As en een grotere EHS blijft dus open, maar door de bezuinigingen van het Rijk en vervolgens de keuze van de Provinciale Staten voor scenario 2: Grien Fryslân, geen geld voor uitvoering van dat streven. Irona Groeneveld:” De hoop is, dat er na de verkiezingen in september 2012 een andere wind gaat waaien uit Den Haag (en er geld wordt uitgetrokken). Dan kunnen we Fryslân het Griene Manifest alsnog uitvoeren en de EHS (en Natte As) afmaken. Het resultaat van deze vergadering is dus: verschraling van de natuur door de bezuinigingen van het Rijk, maar minder erg omdat de provincie toch een beetje extra geld erbij doet. Ook onze aangenomen moties helpen enigszins. En de grote discussie komt natuurlijk nog…… stapje voor stapje hopen we het beleid te vergroenen…! “.

Lees hier een artikel uit het Friesch Dagblad van 28 juni 2012 over de behandeling van de nota natuur in de Provinciale Statenvergadering van 27 juni 2012: http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=60381