Nieuwsbrief statenfractie GrienLinks Fryslân

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

In deze nieuwsbrief bericht van twee Statenvergaderingen (20 en 27 juni) en een commissievergadering (ook 20 juni). Dat klinkt misschien saai, maar dat is zeker NIET het geval! Spanning genoeg. De bezuinigingen van het Rijk (Bleker) op de natuur moesten besproken in de Staten (de nota natuur) en de opzet van de begroting (de kadernota). Bij deze twee onderwerpen komt het op de principes van de partijen aan: wil je meer of minder natuur én waar besteden we ons geld aan als provincie.

Verder wordt op 18 juli de kadernota (en daarmee impliciet ook de nota natuur) in de Staten besproken. Dan worden definitief de lijnen voor de begroting uitgezet. We zijn nog niet klaar! U bent van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u uw opmerkingen (over welk politiek onderwerp dan ook) sturen naar grienlinks@fryslan.nl

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter:
GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Irona Groeneveld: ironagroeneveld
Johanna Welfing: welfjo
Retze van der Honing: retzevdhoning

Nota natuur: GrienLinks wil van Fryslân dé weidevogelprovincie van Nederland maken

Politiek is soms best ingewikkeld: in het najaar van 2011 is er in Fryslân een ‘Grien Manifest’ vastgesteld in reactie op de aangekondigde bezuinigingen van het Rijk, waar zowel de boeren als de natuurorganisaties hun handtekening onder hebben gezet. Een unicum, want boeren en natuurorganisaties zijn het niet gauw eens over het beheer van de natuur. Op woensdag 27 juni 2012 bespraken de Staten de nieuwe nota Natuur waar die bezuinigingen van het Rijk in worden verwerkt. Gedeputeerde Staten stellen voor om niet voor het Griene Manifest (in de nota scenario 3) te kiezen, maar voor een ander scenario: Grien Fryslân (scenario 2). Het verschil: minder hectares voor de Ecologische Hoofdstructuur, geen aanzetten voor de ‘Natte As’, minder geld voor natuurbeheer. In het scenario van Grien Fryslan trekt Fryslan wel extra geld uit voor de natuur (8,5 miljoen plus 17 miljoen eenmalig geld), om de schade van de bezuinigingen van het Rijk enigszins te beperken.
GrienLinks heeft gepleit voor samenhangend beleid. Irona Groeneveld: “Het moet anders. Landbouwbeleid moet goed zijn voor de natuur, voor het landschap en voor de weidvogels.” Groeneveld pleitte voor een nieuwe blik op natuurbeleid: “Fryslân wordt dé natuur- en weidevogelprovincie: daarvoor stimuleren wij boeren om weidevogelvriendelijk te boeren. Met hogere waterpeilen, gemengd gras, extensief, met uitgesteld maaien. Dat levert heel veel op.”
De Staten kozen voor scenario 2, aangevuld met een amendement van de PvdA (ondersteund door GrienLinks) voor een zg. scenario 2+ (= wel streven naar aanleg EHS en Natte As, maar nog geen geld voor uitvoering). Ook GrienLinks diende (succesvol) een aantal moties en een amendement in. Lees verder over de moties en de volledige bijdrage van Irona : Nota Natuurj: Grienlinks wil van Fryslân de weidevogelprovincie van Nederland maken.

Lees hier een artikel uit het Friesch Dagblad van 28 juni 2012 over de behandeling van de nota natuur in de Provinciale Statenvergadering van 27 juni 2012: Fryslân houdt de deur op een kier voor Ecologische Hoofdstructuur (www.frieschdagblad.nl).

GrienLinks wil betere dekking Kulturele Haadstêd 2018

Niet om de inhoud, maar vanwege het ontbreken van financiële dekking stemde GrienLinks woensdag 20 juni in Provinciale Staten tegen het beschikbaar stellen van vier ton voor de Kulturele Haadstêd 2018. Datzelfde deden ook de fracties van SP, VVD, ChristenUnie en PVV. Maar de rest stemde voor en die had de meerderheid: PvdA, Friese Koers, FNP, D66 en CDA: 24 voor, 17 tegen.

Het was een ietwat onverwachte uitkomst van een debat met veel herhaling van zetten. GrienLinks is in beginsel voor het project Kulturele Haadstêd 2018, maar vindt dat de voorbereiding én de financiering wel goed geregeld moeten zijn. Lees hier verder: Grienlinks wil betere dekking kulturele haadsted 2018.

Polderhoofdkanaal nuttig voor recreatie én natuur

Het was een langdurige ‘worsteling’ voor de GrienLinks-fractie in de Friese Staten op 20 juni: voor of tegen het heropenen van het Polderhoofdkanaal stemmen? Uiteindelijk besloten Irona Groeneveld en Retze van der Honing voor te stemmen, omdat er niet alleen meer in recreatie, maar ook meer in natuur wordt geïnvesteerd. Daarover zijn goede afspraken gemaakt met de betrokken natuurorganisaties, zoals It Fryske Gea en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF).

‘Polderhoofdpijndossier’ noemde een statenlid het onderwerp. Vooral voor de gemeente Opsterland is het dat tot nu toe geweest. Er loopt ook nog een juridische procedure. De bezwaarmakers (diverse omwonenden) stellen dat de investering van circa 16,7 miljoen euro niet opweegt tegen het “maatschappelijk belang”. Maar nu in samenspraak met natuurorganisaties ook fors wordt geïnvesteerd in natuurcompensatie rondom het kanaal (tussen ruwweg Nijbeets en Veenhoop), vinden Provinciale Staten unaniem (dus inclusief GrienLinks) dat het project doorgang kan vinden.

Lees hier meer: Polderhoofdkanaal nuttig voor recreatie en natuur.

Waar was GrienLinks deze week?

Waar was GrienLinks deze week?
  » Waar was Grienlinks deze week: 15 mei – 2 juni 2012.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.