Andere moties van GrienLinks bij de kadernota

Feilich fytsen en mear kuierpaden GrienLinks wilde via deze motie drie miljoen beschikbaar stellen uit de NUON gelden voor het veiliger maken van fietsroutes, het aanleggen van ‘fietssnelwegen’ en het uitbreiden van veilige wandelmogelijkheden. Gedeputeerde de Vries zegde alleen toe in de herfst terug te komen op de veiligheid van het fietsnetwerk. Onder het motto: ‘beter iets dan niets’, trok Irona de motie in. Maar onze inzet blijft natuurlijk onverminderd voor het stimuleren van fiets- en wandelpaden.

Kening fan de greide Op dinsdag 17 juli 2012 werd er aan de Staten een initiatief gepresenteerd: De Kening fan de Greide. Een samenwerkingsverband tussen boeren en natuurbeheerders over het opnieuw indelen van het land. Het is de bedoeling om het land dan zo te in te richten dat het aantrekkelijker wordt voor weidevogels, met de grutto (de ‘Kening fan ‘e greide’) voorop, om in Fryslân te blijven. Irona Groeneveld diende op 18 juli een motie in om dit project te ondersteunen met zes miljoen euro uit het NUON geld. Gedeputeerde de Vries zegde toe om op dit project terug te komen in de notitie weidevogels die na de zomer in de Staten wordt besproken. De motie werd ingetrokken, we wachten de discussie af.

Brede maatskiplike diskusje Frysk GrienLinks wil al jaren een maatschappelijke discussie over de toekomst van het Fries. Wat willen burgers zelf, wat vinden we van onze taal, op welke manier willen de inwoners van Fryslân dat er met hun taal omgegaan wordt? Gedeputeerde de Vries verwees naar onderzoeken (taalsurveys) die op dit moment werden gehouden en wilde daarom niet ingaan op voorstellen voor een maatschappelijke discussie. Irona Groeneveld trok toch de motie in: “Ik wil de initiatiefnemers van de brede maatschappelijke discussie over het Fries niet in de weg zitten met een afgestemde motie”.

Schrappen paragraaf sociaal beleid uit kadernota
Nu de kerntakendiscussie nog niet afgerond is, is er ook – nog steeds – onduidelijkheid over wat de provincie wel of niet op sociaal terrein gaat doen in 2013. In de kadernota stond een stukje over de omvorming van het sociale beleid van de provincie (lees: inkrimping). Dat stukje is er door een amendement van GrienLinks uitgehaald, want het amendement is unaniem aangenomen. De discussie komt zodoende nog terug in de Staten, net als de kerntakendiscussie.