Balletje-balletje met gelden spoorlijn

Wikipedia-balletje-balletje De spoorlijn Heerenveen-Drachten-Groningen wordt definitief geschrapt. Provinciale Staten van Fryslân stemden daar 18 juli 2012 bijna unaniem mee in (alleen de fractie van de ChristenUnie was tegen). De investerings- en exploitatiekosten wegen niet op tegen het maatschappelijk nut, vindt de overgrote meerderheid van het provinciaal bestuur van Fryslân.
GrienLinks is het daarmee eens. “Want een spoorlijn is een middel, geen doel op zich”, zei GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld. GS hebben berekend dat de investeringen fors boven de beschikbare circa 600 miljoen euro uit zullen komen en dat de jaarlijkse exploitatielasten circa zes miljoen euro bedragen, waarvan Fryslân circa 3,5 miljoen zou moeten betalen. Over het geld dat door het schrappen beschikbaar komt, werd in dezelfde vergadering nog flink gediscussieerd. Het collegevoorstel was dusdanig complex, dat Groeneveld zelfs sprak van “balletje-balletje”: een illegaal gokspel op straat.
Ze legde uit: “Het lijkt erop dat het college de vrijvallende middelen van de spoorlijn comfortabel gebruikt om knelpunten in de begroting op te lossen. Zoals ik de toelichting in de brief van het college lees, wordt dat geld opgemaakt om het ene potje aan te zuiveren, zodat een ander potje weer gebruikt kan worden.”

Dat ook de coalitiefracties PvdA, CDA en FNP, samen met D66, de becijferingen van het college niet helemaal leken te vertrouwen, viel op te maken uit het indienen van hun gezamenlijke motie. Daarin stelden ze voor “minimaal 24 miljoen euro” beschikbaar te houden voor openbaar vervoer in de provincie. CDA-woordvoerder Teus Dorrepaal had het over “het borgen van het bedrag; van wantrouwen is geen sprake”.
Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) nam deze motie over, maar CDA-fractievoorzitter Henk van der Veen vond dat de motie toch in stemming gebracht moest worden. Irona Groeneveld verklaarde dat GrienLinks tegen deze motie zou stemmen, “want dat geeft ons een vrijere positie in de komende discussie”. Ook de fracties van SP, FK, VVD en PVV stemden tegen de motie van coalitie + D66, maar die werd daarmee niettemin aangenomen.