Nieuwsbrief statenfractie GrienLinks Fryslân

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

Het is midden in de zomer (hoe regenachtig ook) en in de Statenzaal werd op 18 juli 2012 de kadernota besproken, de opzet voor de begroting van 2013. De bezuinigingen van het Rijk hebben een grote invloed op de samenleving, óók op de financiën van de provincie. In het debat tussen de partijen komt het nu, meer dan ooit, op de principes aan. Lees hieronder meer over onze pogingen om het college en de Staten op andere – groenere – gedachten te brengen.

We wensen u allemaal een goede zomer!

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter:
GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Irona Groeneveld: ironagroeneveld
Johanna Welfing: welfjo
Retze van der Honing: retzevdhoning

     

Balletje-balletje met gelden spoorlijn

De spoorlijn Heerenveen-Drachten-Groningen wordt definitief geschrapt. Provinciale Staten van Fryslân stemden daar op 18 juli 2012 bijna unaniem mee in (alleen de fractie van de ChristenUnie was tegen). De investerings- en exploitatiekosten wegen niet op tegen het maatschappelijk nut, vindt de overgrote meerderheid van het provinciaal bestuur van Fryslân.

GrienLinks is het daarmee eens. “Want een spoorlijn is een middel, geen doel op zich”, zei GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld. GS hebben berekend dat de investeringen fors boven de beschikbare circa 600 miljoen euro uit zullen komen en dat de jaarlijkse exploitatielasten circa zes miljoen euro bedragen, waarvan Fryslân circa 3,5 miljoen zou moeten betalen. Over het geld dat door het schrappen beschikbaar komt, werd in dezelfde vergadering nog flink gediscussieerd. Het collegevoorstel was dusdanig complex, dat Groeneveld zelfs sprak van “balletje-balletje”: een illegaal gokspel op straat. Lees hier meer: Balletje-balletje met gelden spoorlijn.

Een groen alternatief: een kwestie van politieke wil en politieke keuze

De moties die GrienLinks tijdens de behandeling van de Kadernota 2013 op 18 juli 2012 indiende zouden – als ze werden aangenomen – de begroting voor 2013 een groene richting induwen. Er zou geld gestoken worden in de ‘groene infrastructuur’, de aanleg van de EHS, het uitvoeren van het Griene Manifest (een overeenkomst tussen boeren en natuurorganisaties) en steun voor de pilot “De Kening fan de Greide” (het behoud van de grutto in Fryslân).

Het geld daarvoor zou gehaald worden uit de NUON-gelden. Die NUON-gelden worden nu door de meerderheid van de Staten gestoken in de gebiedsontwikkeling van de Centrale As, de N381 en Harlingen-Franeker. Irona Groeneveld: “Die gebiedsontwikkeling (herstel van natuur) is nodig door de aanleg van wegen. Wij kiezen er voor het budget van die gebiedsontwikkeling uit het budget van die wegen te halen. Leg de wegen maar soberder aan.” Lees hier de beide moties: Een groen alternatief, een kwestie van politieke wil en politieke keuze.

Irona meldde bij het stemmen over de moties aan de Statenleden: “Wij bieden jullie met deze moties een groen alternatief. Hiermee laten we zien dat het een kwestie is van politieke wil, van politieke keuze.” De moties werden niet aangenomen.

Irona Groeneveld na de vergadering: “De keuzes die de coalitie maakt zorgen er daarnaast voor dat ons vermogen opgemaakt wordt. Er is nu nog maar 0,8 miljoen NUON-geld over. Terwijl er veel grote projecten zijn waar nog geen dekking voor is: University Campus, Fonds Schone Energie, depot Friese musea, Culturele Hoofdstad, Breedband, herstructurering bedrijventerreinen, etc. Dus het geld wordt én niet groen geïnvesteerd (want gestoken in de aanleg van wegen) én opgemaakt.”

Lees hier de tekst van de Algemene Beschouwingen van GrienLinks: Nu is het moment: algemene beschouwingen Grienlinks 18 juli 2012.

Andere moties van GrienLinks:

Fiets- en wandelpaden GrienLinks wilde via deze motie drie miljoen beschikbaar stellen uit de NUON gelden voor het veiliger maken van fietsroutes, het aanleggen van ‘fietssnelwegen’ en het uitbreiden van veilige wandelmogelijkheden. Gedeputeerde De Vries zegde alleen toe in de herfst terug te komen op de veiligheid van het fietsnetwerk. Onder het motto: ‘beter iets dan niets’, trok Irona de motie in. Maar onze inzet blijft natuurlijk onverminderd voor het stimuleren van fiets- en wandelpaden.

De Kening fan de Greide Op dinsdag 17 juli 2012 werd er aan de Staten een initiatief gepresenteerd: De Kening fan de Greide. Een samenwerkingsverband tussen boeren en natuurbeheerders over het opnieuw indelen van het land. Het is de bedoeling om het land dan zo te in te richten dat het aantrekkelijker wordt voor weidevogels, met de grutto (de ‘Kening fan ‘e greide’) voorop, om in Fryslân te blijven. Irona Groeneveld diende op 18 juli een motie in om dit project te ondersteunen met zes miljoen euro uit het NUON geld. Gedeputeerde de Vries zegde toe om op dit project terug te komen in de notitie weidevogels die na de zomer in de Staten wordt besproken. De motie werd ingetrokken, we wachten de discussie af.

Maatschappelijke discussie over het Fries GrienLinks wil al jaren een maatschappelijke discussie over de toekomst van het Fries. Wat willen burgers zelf, wat vinden we van onze taal, op welke manier willen de inwoners van Fryslân dat er met hun taal omgegaan wordt? Gedeputeerde de Vries verwees naar onderzoeken (taalsurveys) die op dit moment werden gehouden en wilde daarom niet ingaan op voorstellen voor een maatschappelijke discussie. .”Earst de útkomsten fan ‘Taal yn Fryslân 3’ ôfwachtsje”, aldus De Vries. Irona Groeneveld trok de motie in: “Ik wil de initiatiefnemers van de brede maatschappelijke discussie over het Fries niet in de weg zitten met een afgestemde motie”.

Transitie sociaal beleid uitgesteld Nu de kerntakendiscussie nog niet afgerond is, is er ook – nog steeds – onduidelijkheid over wat de provincie wel of niet op sociaal terrein gaat doen in 2013. In de kadernota stond een stukje over de omvorming van het sociale beleid van de provincie (lees: inkrimping). Dat stukje is er door een amendement van GrienLinks uitgehaald, want het amendement is unaniem aangenomen. De discussie komt zodoende nog terug in de Staten, net als de kerntakendiscussie.

Kijk hier voor de letterlijke tekst van de moties: Andere moties van Grienlinks bij de kadernota.

Takendiscussie provincie: Bureau Necker en Van Naem begeleidt de Staten

De kerntakendiscussie van de provincie Fryslân loopt al drie jaar. Het College van GS produceerde nota na nota, zonder dat het tot een echt besluit kwam. Na de verkiezingen in 2011 probeerden de PvdA, CDA en FNP de discussie via hun coalitieakkoord af te tikken door daar een passage over de kerntaken op te nemen. Dat accepteerden de oppositiepartijen (GL/VVD/PVV/SP/FrieseKoes/D66/CU) niet; zij dwongen in november 2011 alsnog een takendiscussie in Provinciale Staten af. Gedeputeerde Staten maakte daar begin 2012 een notitie voor, maar die werd door bijna de hele staten als onvoldoende beoordeeld. Daarop stelde Retze van der Honing voor dat Provinciale Staten zelf een notitie te laten maken voor de takendiscussie.

Daarvoor is op 18 juli 2012 in PS een bureau gekozen: Necker en Van Naem. Irona Groeneveld is daar erg tevreden mee, zei ze in Provinciale Staten: “We zijn erg blij met dit vervolg en het feit dat alle partijen hebben verklaard hier mee door te willen gaan. We zijn blij met dit bureau, hun heldere taal en kritische opmerkingen. Helemaal omdat ze ook een voorstel doen voor de externe communicatie. Hun insteek belooft veel: precies de manier waarop GrienLinks de maatschappij wil betrekken bij de kerntakendiscussie.” Naar verwacht wordt de notitie van Necker en Van Naem in oktober aan Provinciale Staten aangeboden.

‘BetterAs’ vraagt steun!

Dinsdagmiddag 24 juli vanaf 15.00 behandelt de bezwaarschriftencommissie van de provinsje Fryslân het door Provinciale Staten afgewezen verzoek van ‘BetterAs’, het alternatief voor de Centrale As. Zie ook www.betteras.nl GrienLinksers die Willem Verf en Frans Kuipers daarbij willen steunen, kunnen zich opgeven bij Willem Verf: willem.wilda@knid.nl

Maar wie zich niet opgegeven heeft en wel wil en kan komen om ‘BetterAs’ moreel te steunen, is alsnog van harte welkom. De bedoeling is dat de ‘BetterAssers’ elkaar al om 14.00 uur dinsdagmiddag ontmoeten in de ‘Irish Pub’, Tweebaksmarkt 49 in Leeuwarden, schuin tegenover het Provinsjehûs.

Waar was GrienLinks deze week?

» Waar was GrienLinks deze week? 30 juni – 18 juli.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.