Nieuwsbrief statenfractie GrienLinks Fryslân

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

De klap van de verkiezingsuitslag trilt nog na in de partij. Op de uitslagenavond heeft Irona Groeneveld al een korte reactie gegeven op Omrop Fryslân: “Ik baal van de uitslag”. We bedanken iedereen in Fryslân die zich heeft ingezet in de campagne én diegenen die op GroenLinks gestemd hebben.

En verder zijn we als GrienLinks-statenfractie met veel plezier begonnen aan een nieuw politiek jaar, want er is werk aan de winkel! Op de Statenvergadering van 19 september ondervroeg Irona Groeneveld via een interpellatie het college over de fouten bij de onteigeningsprocedures van grond voor de Centrale As en werd een motie aangenomen van Retze van der Honing voor Fryslân als proeftuin voor zorginnovatie, scholing en arbeidsmarkt.

U bent van harte uitgenodigd uw visie te geven op het Groene en Linkse in Fryslân dit komende jaar, want we gaan graag het gesprek met u aan.

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter:
GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Irona Groeneveld: ironagroeneveld
Johanna Welfing: welfjo
Retze van der Honing: retzevdhoning

     

Onteigening Centrale As: College moet hard aan het werk met herstellen vertrouwen

GrienLinks heeft woensdag 19 september 2012 in een interpellatie een motie van afkeuring ingediend tegen het College van Gedeputeerde Staten. Het ging over de kwestie van de onteigening van grond ten behoeve van de Centrale As. De provincie had de Kroon toestemming gevraagd om te gaan onteigenen, maar de Kroon heeft negentig procent van de aanvragen afgewezen vanwege onzorgvuldig handelen. Fractievoorzitter Irona Groeneveld heeft de gedeputeerde in de interpellatie onder andere gevraagd naar de analyse van haar eigen politieke handelen, en het besef van de ernst van de situatie en de uitstraling die deze kwestie heeft; mensen verliezen hun vertrouwen in de overheid. Ook vroeg Groeneveld naar de maatregelen die het college nam, dan wel zal nemen om de fouten te herstellen en te zorgen dat ze niet weer voorkomen. Groeneveld wilde ook weten hoe het college de burgers die zich niet goed behandeld voelen, tegemoet zal treden.

Groeneveld: “De Gedeputeerde treft stevige maatregelen, ze trekt de teugels flink aan in het apparaat. Er moet veel vaker worden gerapporteerd en ze wil echt de touwtjes in handen hebben. Maar er is naar de burgers die hun grond verkopen, niets ondernomen in de afgelopen weken. Dat vind ik niet goed. En ook proef ik bij het college niet het besef dat deze kwestie het vertrouwen in de overheid vermindert.“

Uiteindelijk bleef er geen andere keus dan een motie van afkeuring in te dienen. GrienLinks deed dat samen met de VVD. Groeneveld: “Het is een waarschuwing. We keuren het gedrag tot nu toe af, en sporen het college aan hard aan het werk te gaan om ervoor te zorgen dat dit niet weer gebeurt. En om het vertrouwen van burgers in de overheid te herstellen.”

Gedeputeerde Poepjes gaf aan dat een motie van afkeuring hard aankomt bij het college: “It giet der net om oft it fertsjinne is of net, wy moatte oan it wurk” zegt ze op Omrop Fryslân. En daar is de GrienLinks-fractie het helemaal mee eens.

Irona over de interpellatie op Omrop Fryslân: http://www.omropfryslan.nl/nijs/ds-gjin-flaters-mear

De interpellatie kunt u bekijken via: Provincie Fryslan » Provinciale staten » 19-09-2012 [fryslan.stateninformatie.nl].

» Shokkend aantal fouten bij onteigening Centrale AS

GrienLinks: Fryslân als proeftuin voor zorginnovatie, scholing en arbeidsmarkt

Bij de behandeling in de Statenvergadering op 19 september van de nota economie: “Groen, Slim en grensverleggend” diende Retze van der Honing een motie in over de zorg. Zorgeconomie is een kansrijke sector in Fryslân voor de werkgelegenheid en door de toenemende zorgkosten, de veranderende zorgvraag en verandering in wat consumenten willen, is het nodig dat er een nieuw soort zorg wordt ontwikkeld. Fryslân is daar uitermate geschikt voor, bepleitte van der Honing, er zijn hier al meerdere pilots op zorggebied gaande. “Meitsje no ek noch de ferbining mei de arbeidsmerk en it opliedingsbelied yn de soarchsektor en set Fryslân as ‘proeftún’ op ‘e kaart op it mêd fan de soarchekonomy! As it net hjir kin, dan kin it nergens, de ‘stakeholders’ wolle wol”. Gedeputeerde Hans Konst reageerde positief op de motie, maar wilde dat de Staten er expliciet een uitspraak over deden omdat dit voorstel, volgens de gedeputeerde, verder ging dan de economie-nota en het wel eens geld zou kunnen gaan kosten. De Staten stemden vóór de motie met 25 stemmen voor en 14 tegen.

Fryslân betaalt NS voor extra treinen Leeuwarden-Zwolle

Het lijkt misschien wat raar, dat de provincie Fryslân meebetaalt aan het inzetten van extra treinen tussen Leeuwarden en Zwolle. Maar het lijkt de enige manier te zijn om dit voor elkaar te krijgen, ook al maakt dit tracé deel uit van het hoofdlijnennet. Daarop zijn de rijksoverheid, NS en Prorail verantwoordelijk zijn voor het treinverkeer en niet de provincies. Minister Schultz van Haegen was echter niet bereid voldoende geld uit de rijkskas bij te leggen voor drie of vier treinen per uur. Daarom heeft de statenfractie van GrienLinks er met een meerderheid van Provinciale Staten van Fryslân woensdag 19 september 2012 mee ingestemd, dat de provincie eerst anderhalf en later 2,5 miljoen euro betaalt voor het laten rijden van eerst één en later twee extra treinen per uur tussen Leeuwarden en Zwolle en terug. Dat worden dus vier treinen per uur, maar helaas pas in ongeveer 2020. Dat het nog zo lang duurt heeft met geld te maken, maar ook met een technisch probleem bij het knooppunt Herfte in Overijssel. Dat moet eerst worden aangepast – door Prorail – voordat er gedurende een groot deel van de dag vier treinen per uur kunnen rijden naar en van Zwolle.

Irona Groeneveld: “Meebetalen vinden wij niet erg, omdat wij de trein beschouwen als integraal onderdeel van het openbaar vervoer-stelsel in het Noorden. Punt is dan wel dat de aansluitingen op de buslijnen en de ketenmobiliteit goed geregeld moeten zijn.” En net als bij Rijkswegen die we belangrijk vinden, kan de provincie wellicht eigen geld steken in knooppunt Herfte, in overleg met de provincie Overijssel.”

Er zal in de toekomst wel vaker overgestapt moeten worden. GrienLinks vindt dat aanvaardbaar. “En welke treinmaatschappij er rijdt maakt ons niet zoveel uit, als de treinen maar op tijd rijden”, vatte GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld samen in haar positieve stemverklaring.

PS lizze boargerinisjatyf ‘BetterAs’ opnij oan kant

t fersyk fan ‘BetterAs’ om it idee foar in (folle) goedkeapere en minder romte fergjende Sintrale As yn Provinsjale Steaten (PS) fan Fryslân te besprekken, is opnij ôfwiisd, woansdei 19 september 2012. Ta spyt fan GrienLinks en inkele oare steatefraksjes.

De hiele kwestje is in juridysk stekspul wurden. GrienLinks-fraksjefoarsitter Irona Groeneveld fynt dat spitich. Sy hie leaver sjoen dat PS it fersyk fan ‘BetterAs’ – yn de foarm fan in Boargerinisjatyf, stipe troch mear as twatûzen minsken mei harren hantekening – honorearre hiene. “It is yn it foarste plak in kwestje fan politike wil”, neffens Groeneveld (by de mearderheid fan politike ûnwil), “om serieus mei de ynbring fan boargers om te gean”.

De mearderheid fan PS basearret him ûnder oare op in advys fan de kommissie foar berop- en beswierskriften. ‘BetterAs’ hie him by dy kommisje melden, neidat foar de simmerfakânsje PS yn mearderheid it fersyk fan ‘BetterAs’ ôfwiisden. Want neffens ‘BetterAs’ doogde de argumintaasje fan it kolleezje fan Deputearre Staaten net, dat PS oer dizze saak advisearre hie. En ek de arguminten fan it Presidium, as reaksje op it advys fan de ‘Commissie voor beroep- en bezwaarschriften’, is juridysk net sterk, mient ‘BetterAs’. Daarom giet ‘BetterAs’ wierskynlik meikoarten nei de rjochter.

OPROEP: Megastallen en landbouwagenda

Op landbouwgebied blijft het rommelen. Landelijk is er in juni nog gedebatteerd over de grens aan de megastallen, is het onderzoek van de gezondheidsraad besproken Tweede Kamer, 95e vergadering, 13 juni 2012 en is er nu inmiddels een andere Tweede Kamer-samenstelling. Die biedt hoop op een groenere politiek, aangezien de partijen die ‘groen’ voorop zetten een meerderheid hebben. Maar of dat ook groenere Kamerstandpunten op het gebied van landbouw op gaat leveren, hangt volledig van de formatie van het kabinet af. In de provincie is er al wel een standpunt ingenomen over de grens aan de megastallen. Dat vonden de GrienLinks-statenleden een voorbarige keus Schaalvergroting melkveehouderij gaat door in Fryslân. Ook de discussie over al dan niet intensieve melkveehouderij blijft voortduren. Zie hier een blog van Irona Groeneveld over het pleidooi van ‘de baas’ van Wageningen voor meer intensieve melkveehouderij: Niet meer intensieve landbouw maar meer biologisch.

En verder wordt in oktober de landbouwagenda in de Staten geëvalueerd. Een nieuwe ronde over landbouw waar we ons biologische geluid zeker weer zullen laten horen….

Gentech expertmeeting

Verder is er – op initiatief van GrienLinks – op 26 september een (openbare) expertmeeting voor Statenleden over genetisch gemodificeerde teelt in Fryslân. GrienLinks vindt dat er in de gangbare landbouw te gemakkelijk wordt gedacht over de risico’s van genetisch gemodificeerd voedsel. Deze week werd ook in een Frans onderzoek de gevolgen (voor muizen) van het nuttigen van gemodificeerde maïs aan de orde gesteld. Transgene mais ter discussie gesteld [www.presseurop.eu]. De Staten gaan kijken of er in Fryslân ook gentechvrije zones ingesteld kunnen worden.

We hebben uw hulp hard nodig!

We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen in uw gemeente met megastallen, gentech en de standpunten over landbouw. U kunt mailen naar grienlinks@fryslan.nl of bellen naar 058 2925805.

Waar was GrienLinks deze week?

» Waar was Grienlinks deze week: 3 – 10 september.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.