Grondbeleid: starre houding coalitiepartijen leidt tot motie van wantrouwen

De GrienLinks-statenfractie heeft woensdag 17 oktober 2012 samen met VVD, PVV, SP, ChristenUnie en D66 een motie van wantrouwen ingediend, gericht aan de vijf gedeputeerden van het college van GS van Fryslân. De motie haalde het overigens niet, omdat deze door de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP werd weggestemd. En zij hebben de meerderheid.

Retze van der Honing vond het triest dat deze motie de uitkomst was van een lang debat, maar weet dit aan de starre houding van de coalitiepartijen: “wy hawwe ús maksimaal útrekt om de politike ferhâldingen te ferbetterjen. En om in goed polityk debat te fieren, dat misse wy eins al hiel lang. Dêr hawwe wy echt ús bêst foar dien. En dan rint it fêst op wêr’t it eigenlik altiten op fêst rint: dat de koalysjepartijen sizze: “ja jongens, wy ha jim heard, mar it gebeurt sa as wy it wolle en jimme hearre noch fan ús hoe ‘t it ôfrint.”

De motie – en de verwerping daarvan – was het voorlopige eindresultaat van een debat over het grondbeleid dat ’s middags rond half drie begon en duurde tot een uur of tien ’s avonds. Daarbij werd meerdere malen, één maal langer dan een uur, geschorst. Tijdens het debat leek het er even op, dat coalitie- en oppositiefracties elkaar zouden kunnen vinden.

De sfeer ontspande toen Commissaris van de Koningin Jorritsma duidelijk had uitgesproken dat hij zijn wettelijke coördinerende taak binnen het College sterk zou oppakken. Hij wilde een motie van Retze van der Honing wel overnemen: de knelpunten bij de politieke aansturing in beeld brengen en een plan van aanpak opstellen. Jorritsma kwam ook tegemoet vaan de wens van GrienLinks om de voortgang periodiek met het presidium – een orgaan van Provinicale Staten – te bespreken. Op deze mededeling trok Retze zijn motie in, omdat die met deze duidelijke toezegging overbodig was geworden. “ik bin hjir hiel bliid mei, dit jout my fertrouwen.”

Daarna ontstond ruimte om te praten over een soort ‘parlementaire enquête’ door Provinciale Staten die de meeste oppositiepartijen wilden houden. Het zou waarschijnlijk de eerste keer worden in de historie van de Friese Staten, maar het kwam er toch niet van.

De coalitiepartijen én de gedeputeerden vonden dat een onderzoek door Berenschot – in opdracht van GS – eerst moet worden afgewacht, voordat er wordt besloten of er zo’n enquête moet komen. Van der Honing wees echter op de eigen verantwoordelijkheid van de leden van Provinciale Staten: controleren en kaders stellen. “Dan doet u waar u voor gekozen bent, als Statenlid”, merkte hij op richting fractievoorzitter Remco van Maurik van de PvdA. Hij wilde niet dat de Staten voor de zoveelste keer moesten wachten op informatie van het college maar actief invulling zouden geven aan de controlerende taak van de volksvertegenwoordigers. Ondanks alle pogingen bleven de coalitiepartijen de parlementaire enquête halsstarrig blokkeren. Tijdens de vele schorsingen werden diverse pogingen gedaan de coalitie op andere gedachten te brengen.Toen ook een tussenoffensief van enkele fractievoorzitters, onder wie Irona Groeneveld, schipbreuk leed, restte er niets anders dat de motie van wantrouwen te steunen.

De motie hakte er stevig in. Niet alleen bij de coalitiepartijen maar ook bij de oppositiefracties die de motie indienden. De verhoudingen in de Friese politiek hebben een flinke deuk opgelopen. Retze zei dat de GrienLinks-fractie zich oriënteert op nieuwe mogelijkheden om inhoud te geven aan het politieke werk.

Op 31 oktober staan de grondaankopen opnieuw op de agenda van de Statencommissie Lân, Loft en Wetter. De concrete projecten zoals de Centrale As en de N381 en de maatregelen die GS nemen om daar verbetering in te brengen worden dan besproken.

Retze op de radio: Omrop Fryslân:

TV-opnames volgens nog op diezelfde site: www.omropfryslan.nl