GrienLinks niet akkoord met niet-groene begroting

“Het kan anders”, zei Irona Groeneveld al bij de behandeling van de kadernota (de opmaat naar de begroting) in juli 2012. En ze diende namens de GrienLinks-statenfractie een aantal moties in om ook echt andere politieke keuzes te maken over het besteden van het provinciale geld. GrienLinks wilde meer geld voor
groene initiatieven (zoals aanleggen EHS en weidevogelbeheer) en minder geld voor de wegenaanleg. Lees hier terug wat er precies in de moties stond:

De moties werden bij de kadernota echter niet aangenomen. Dat hield in dat de begroting voor 2013 die behandeld werd in de Statenvergadering van 7 november 2012 van dezelfde niet-groene keuzes uitging. De fractie stemde daarom uiteindelijk tegen de gehele begroting, maar probeerde door middel van een aantal moties toch nog wat veranderingen tot stand te krijgen. De volgende moties werden ingediend:

* In kreatyf alternatyf foar it aaisykjen betinke mei de belutsen partijen

* Ekstra geld (250.000 euro) voor projecten om de verdroging, verzuring en
vermesting van de natuur terug te dringen.

* 25.000 euro voor een wekelijks politiek discussieprogramma op Omrop Fryslân

* Geld voor inzet deskundigen bij de voorbereiding van de keuze voor verbouw
van Thialf

Alleen deze laatste motie – over inzet deskundigen bij het Thialf-dossier – werd
overgenomen door de gedeputeerde. (Zie een apart bericht in deze nieuwsbrief over
Thialf). De andere moties vonden geen gehoor bij de andere fracties. Het alternatief
voor het kievitseieren-zoeken werd niet enthousiast ontvangen. In een ander stukje
kunt u lezen waarom niet. De woordvoerders van de andere partijen leggen zich neer
bij het feit dat er geen rijksgeld meer is om de natuurdoelen op vermesting,
verdroging en verzuring te realiseren. Ze willen wel praten over bijgestelde doelen.
De Gedeputeerde zal in het voorjaar van 2013 met een notitie over bijgestelde
natuurdoelen komen. Dan zal GrienLinks opnieuw aangeven hoe belangrijk het is om er
wel geld voor uit te trekken. En de gedeputeerde legde uit dat er – om geld
beschikbaar te kunnen stellen voor een politiek discussieprogramma op Omrop Fryslân
– eerst een aanvraag moest liggen van de Omrop zelf. Die lag er, zei de Omrop, maar
de aanvraag was nog niet bekend bij de gedeputeerde.

Met het overnemen van de motie over de inzet van deskundigheid voor het dossier
Thialf was de fractie tevreden, maar gezien de niet-groene keuzes van deze begroting
kon de fractie niet instemmen met de begroting.