Nieuwsbrief statenfractie GrienLinks Fryslân 80

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 28 november was er een Statenvergadering waarin niet veel onderwerpen op de agenda stonden, maar waar bij één punt veel geld te verdelen was en bij een ander punt emoties altijd meetellen. Het geld was de 24 miljoen die nog ‘over’ was uit de pot voor de trein Heerenveen-Drachten-Groningen (de trein die er nooit kwam) en de emoties kwamen los bij een motie om op korte termijn het plan om windmolens te plaatsen in Fryslân te bespreken.

Op 5 december komt er in de commissie nog zo’n onderwerp aan de orde: de herindeling van de gemeenten in Fryslân. U kunt hieronder meer lezen over de Statenvergadering van 28 november en de commissievergadering van 5 december.

Nooit een saaie dag in de politiek!

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter:
GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Irona Groeneveld: ironagroeneveld
Retze van der Honing: retzevdhoning

     

Jeugdzorg gaat per 1 januari 2015 naar de gemeenten

Gedeputeerde Tineke Schokker kreeg complimenten uit de Staten voor haar inzet om alles rond de Jeugdzorg goed te laten verlopen. De provincie en de gemeenten zitten midden in een transitieproces. De verantwoordelijkheid voor de toegang tot de Jeugdzorg wordt per 1 januari 2015 geheel de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Een spannende tijd, omdat onduidelijk is welk effect deze transitie zal hebben op de kwaliteit van de zorg voor de kinderen, waar het tenslotte om te doen is.

Motie GrienLinks aangenomen: onderzoek hoogwaardige OV-verbinding

Dankzij een stevige en gezamenlijke lobby van de drie noordelijke provincies stelde de rijksoverheid al weer elf jaar geleden (einde 2001) 2,73 miljard euro beschikbaar (zogenaamde Langmangelden) voor versterking van de economische structuur van Noord-Nederland. Met dit geld diende de werkloosheid teruggedrongen te worden met 43.000 arbeidsplaatsen. De noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Flevoland wilden het geld inzetten voor de aanleg van de Zuiderzeelijn tussen Amsterdam en Groningen.

Voor het Friese deel was 577 miljoen euro beschikbaar. De Zuiderzeelijn is inmiddels van de baan – de Staten van Groningen en Fryslân zien er van af – de spoorlijn wordt te duur – en van de 577 miljoen is nog maar 24 miljoen over, voor versterking van het Friese openbaar vervoer. Dat bedrag moet dan ook écht naar het openbaar vervoer, vindt GrienLinks. Dit kwam ter sprake in de statenvergadering van 28 november 2012, over het “herinvesteringsplan gelden vervallen spoorlijn Heerenveen – Groningen”.

Waar die overige 553 miljoen euro gebleven zijn? Die zijn gegaan en gaan nog naar de aanleg van de vierstrooks Centrale As (Dokkum-Nijega) en de nieuwe vierstrooks N381 (Drachten-Appelscha) en worden gebruikt voor het opvangen van bezuinigingen op verkeer en vervoer. Geen wonder, dat GrienLinks-statenlid Retze van der Honing er op aandrong, dat die 24 miljoen euro beslist niet minder mag worden!

GrienLinks diende 28 november 2012 samen met ChristenUnie en PVV een motie in, om een alternatieve hoogwaardige OV-verbinding tussen Lelystad en Groningen mogelijk te houden. Letterlijk: “de optie uitdrukkelijk te onderzoeken (….)” en “hiervoor in overleg te treden met de provincies Flevoland en Groningen.”

Gedeputeerde Sietske Poepjes wees die motie af. “Dat ynnnovatyf iepenbier ferfier is der al, nammentlik de Q-liner”, zei ze. “Ik ha der sels in tal jierren lyn ek gauris gebrûk fan makke.”

Maar Provinciale Staten – er waren slechts 37 leden aanwezig bij het stemmen – namen deze motie aan: 19 voor, 18 tegen (zes van de 43 statenleden waren verhinderd).

Een andere motie van ChristenUnie en GrienLinks: “Provinciale Staten (…) verzoeken het college duurzaam innovatief openbaar vervoer mee te nemen als randvoorwaarde bij het opstellen van het investeringsplan” (voor de genoemde 24 miljoen euro), werd door het college van GS overgenomen.

Geld Centrale As en gebiedsontwikkeling in één pot

Het geld voor de Centrale As (totaal budget van circa 230 miljoen euro, dat is inclusief de circa veertig miljoen die al is uitgegeven) en de 31,9 miljoen euro voor de gebiedsontwikkeling rond de Centrale As worden bij elkaar gestopt in één pot. Is dat wel verstandig, vroeg statenlid Anton van der Aar (VVD) woensdag 28 november 2012 in Provinciale Staten. “Houden we dan nog wel controle op de besteding?”

Gedeputeerde Jannewietske de Vries (PvdA, financiën) beloofde dat dit goed zou komen. En ze legde uit waarom deze aanpak nodig is: “Wy wolle oanbestegingsfoardielen meinimme kinne. Tink bygelyks oan it fiadukt by de Falom oer de Falomsterfeart (EHS-ferbining) hinne. Wy wolle dêr ek men- en ruterpaden oanlizze. Soks kin it goedkeapste yn ien oanbesteging meinommen wurde. Dêrom is der ek fyftjin persint oan oanbestegingsfoardielen besunige op de gebietsûntwikkeling.”

De VVD-fractie vertrouwde het antwoord blijkbaar niet, want diende een amendement in op de betreffende begrotingswijziging. Die werd met slechts de VVD (vijf stemmen) voor en 32 stemmen tegen (inclusief GrienLinks) verworpen. GrienLinks had nu dus meer vertouwen in het college dan de VVD.

GrienLinks: PS moeten besluiten over windenergie-bod aan het Rijk

Sinds begin 2012 kunnen Provinciale Staten een “motie vreemd aan de orde van de dag” indienen en bespreken tijdens een statenvergadering. Dan gaat zo’n motie (een verzoek aan Gedeputeerde Staten) over een onderwerp dat die dag niet op de agenda stond. VVD-statenlid Sylvia Hosman-Benjaminse diende 28 november 2012 zo’n motie in over windenergie. Strikt genomen ging haar voorstel niet over windenergie als zodanig, maar over een procedure.

Het Rijk en de twaalf provincies bakkeleien al geruime tijd over het ruimtelijk inpassen van windenergie op land en in het IJsselmeer. De regering én het Parlement vonden dat de provincies te laks waren met die ruimtelijke inpassing voor nieuwe (grote) windturbines. Vandaar dat de ‘Rijkscoördinatieregeling’ werd bedacht. Daarmee kan de regering de provincies (en gemeenten) als het ware opzij schuiven en de baas spelen op het gebied van ruimtelijke ordening, toegespitst op het terrein van de windenergie. Dit is al een keer gebeurd, namelijk bij de ruimtelijke inpassing van nieuwe windturbines in het IJsselmeer voor de kust van Flevoland.

Om die ‘Rijkscoördinatieregeling’ (op z’n minst tijdelijk) van tafel te krijgen (“hij zit nu in de ijskast”, zei Hosman), hebben de verantwoordelijke colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies (dus ook van Fryslân) met elkaar afgesproken, een gezamenlijk bod te doen om windenergie ruimtelijk mogelijk te maken. Daarbij wordt wel uitgegaan van de rijks-doelstelling: zesduizend MegaWatt op land. Het college van GS van Fryslân sluit daarbij aan, met als provinciaal “bod”: 525 MW op land. (Fryslân heeft nu circa 160 MW en streefde naar 400 MW op land).

Maar dat “bod” is niet vastgesteld door Provinciale Staten. “Wy dogge dat bod ‘onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten’”, legde gedeputeerde Hans Konst (PvdA, ruimtelijke ordening) uit.

Het voorstel van de VVD-fractie was niettemin, dat GS dit bod nu niet doen, voordat de Staten de Structuurvisie Windenergie hebben besproken en vastgesteld (of verworpen). Dit om ervoor te zorgen, dat er een democratisch besluit wordt genomen.

GrienLinks-statenlid Retze van der Honing zat met een dilemma (Irona Groeneveld was verhinderd): uit democratisch oogpunt wilde hij voor de motie van de VVD stemmen, maar hij voelde zich niet geroepen om zich aan te sluiten bij het anti-windmolenstandpunt van de VVD.

Toch heeft hij voor de VVD-motie gestemd. “Omdat dat demokratysk is én omdat it Struktuerplan wynenerzjy dêr’t no oan wurke is, net is wat GrienLinks wol. Wy wolle al wynenerzjy, mar yn in miks mei oare foarmen fan duorsume enerzjy, lykas sinne-enerzjy”.

Het mocht overigens niet baten, want de collegepartijen PvdA, CDA en FNP steunden het college en zij hebben de meerderheid. De VVD-motie werd verworpen met tien voor en 27 stemmen tegen.

Herindeling gemeenten in Fryslân: bevolking moet inspraak krijgen, vindt GrienLinks

Gedeputeerde Staten hebben een ‘totaalvisie’ geschreven over de herindeling van de gemeenten in Fryslân. Deze totaalvisie werd verlangd door de, bij de behandeling van de herindeling in Súdwest Fryslân in de Tweede Kamer aangenomen, motie ‘Heijnen’. De visie van GS komt 5 december 2012 in de Statencommissie Bestjoer en Mienskip (B & M).

Een advies geven aan de minister over een herindelingsverzoek van gemeenten is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten (GS). Maar nu het college van GS een deel van de herindeling als het ware van bovenaf lijkt te willen opleggen, vindt GrienLinks dat Provinciale Staten er over moeten spreken, met inspraak vanuit de samenleving.

De provincie zet in op herindeling van gemeenten in Noord-Fryslân per 1 januari 2015, accepteert de zelfstandigheid van de vijf gemeenten in de Zuidoosthoek en laat ook de gemeenten Achtkarspelen en Tytjerksteradiel (die met elkaar samenwerken) ongemoeid. Zie voor de totaalvisie van GS over de herindeling: 5 desimber 2012 Steatekommisje Boarger & Mienskip

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.