De kerntaken van de provincie

statenzaal
Vlak nadat de meerderheid van de partijen op de Statenvergadering van 19 december 2012 50 miljoen euro voor Thialf hadden uitgetrokken, besloten ze ook dat het sociale beleid geen onderdeel meer uitmaakt van de taken van de provincie. Dat betekent dat de subsidies voor de maatschappelijke organisaties worden gestopt (vanaf 2014 gehalveerd, daarna gestopt). En dit gaat om een paar ton per jaar…..
De passie en ambitie die overduidelijk aanwezig waren bij de bespreking over Thialf, ontbraken geheel bij de takendiscussie. Kwetsbare groepen in de samenleving (homo’s, armen, gebruikers van de zorg, ouderen en gehandicapten) hebben te maken met een stapeling van problemen in deze crisistijd. De ondersteuning van deze groepen (door diverse organisaties) komt door dit besluit zwaar onder vuur te liggen. Daar zou je toch wat passie en ambitie bij kunnen gebruiken als politieke partijen, maar nee, dus.

Provinciale Staten van Fryslân hebben eindelijk een besluit genomen over wat ze beschouwen als de kerntaken van het Friese provinciaal bestuur. Niet dat GrienLinks tevreden is met het eindresultaat, want sociaal beleid is geen kerntaak meer. Maar het was toch vooral te danken aan de vasthoudendheid van GrienLinks-statenlid Retze van der Honing, dat ‘de takendiscussie’ van de provincie door de Staten zelf is afgerond, na bijna vier jaar touwtrekken, op woensdag 19 december 2012. Tijdens het debat was Irona Groeneveld overigens woordvoerster voor GrienLinks, omdat Retze z’n handen vol had aan Thialf.

De discussie over de kerntaken van de provincie begon in 2009, naar aanleiding van een landelijk advies. Mede door toedoen van GrienLinks bleven de Friese Staten zich verzetten tegen dit landelijk ‘keurslijf’. “Een opgedrongen takenschifting, met name ingegeven door Randstedelijke omstandigheden”, zei Irona Groeneveld. “Stellen dat sociaal beleid wel naar gemeenten kan, kan alleen maar bedacht zijn in het westen. De aard en schaal van Fryslân leent zich niet voor dergelijke opgelegde structuren. Het Frysk eigene is: we pakken het samen op, daar gaan we zelf over.” GrienLinks had behalve sociaal beleid ook ‘breedtesport’ als kerntaak willen benoemen. Maar een amendement met die strekking kreeg helaas geen enkele steun van andere fracties. “Wy binne teminsten stridend ûnder gien en der is no teminsten dúdlikens”, aldus Retze van der Honing. GrienLinks stemde tegen het ‘finale besluit’, omdat de meerderheid sociaal beleid als kerntaak inmiddels had geschrapt. Het verdwijnt niet helemaal, maar zal bij andere taken worden ondergebracht.
Gedeputeerde Staten en de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP dachten in 2011 de hele discussie te kunnen afronden door middel van het coalitie-akkoord van voorjaar 2012. Daar namen de oppositiepartijen echter geen genoegen mee. Hoewel onderling verdeeld over de inhoud, trokken ze één lijn waar het ging om de procedure: Provinciale Staten dienden de takendiscussie dan maar zelf ter hand te nemen, in samenwerking met de griffie en een extern adviesbureau. Zo geschiedde. Het bleek dat de fracties het op hoofdlijnen met elkaar eens waren over wat wel en wat geen kerntaak is van het Friese provinciaal bestuur. Op drie onderdelen kwamen verschillende visies naar voren: sociaal beleid + zorg, onderwijs en sport. Daartoe beperkten de woordvoerders in de statenvergadering van 19 december de discussie dan ook. Hoewel van discussie amper nog echt sprake was: het ging vooral om het uitwisselen van elf amendementen en tot slot het stemmen daarover. Met voor GrienLinks dus een teleurstellend resultaat: sociaal beleid is geen kerntaak meer.