Sociaal beleid provincie afgeschaft, subsidies organisaties nog één jaar zeker

De discussie over de kerntaken van de provincie is in december 2012 afgesloten. Sociaal beleid maakt geen onderdeel meer uit van de kerntaken van de provincie. In het voorstel dat op 23 januari 2013 aan de Staten werd voorgelegd door het college werd een transitie van het sociaal beleid voorgesteld. Voortaan wordt sociaal beleid geïntegreerd in andere beleidsvelden. Daarvoor wordt een ‘sociaal team’ ingesteld (van vier ambtenaren) en subsidies aan maatschappelijke organisaties worden afgebouwd. GrienLinks heeft voorgesteld –samen met anderen – om dat transitietraject met een jaar te verlengen en de subsidiekorting een jaar uit te stellen, totdat helder is wat overgeheveld wordt naar gemeenten en hoe. Een amendement met die strekking is aangenomen.
Gemeenten zijn – zo vindt Gedeputeerde Staten (GS)– eerst verantwoordelijk voor sociaal beleid. Angel in dit verhaal is de subsidie aan een aantal maatschappelijke organisaties die opkomen voor de belangen van o.a. armen, ouderen, mensen die zorg nodig hebben, homo’s, doven. Er is een groot netwerk van vrijwilligers actief in deze organisaties. Subsidie aan deze organisaties stelt ze in staat het werk van die vrijwilligers op gedegen wijze te ondersteunen, de vrijwilligers te scholen en bijzondere projecten te starten. Veel gemeenten hebben echter aangegeven geen tijd of geld te hebben deze subsidies ‘over te nemen’ van de provincie. GS stelt in de notitie dat in het komende half jaar een ‘proces’ in gang wordt gezet met de organisaties en de gemeenten. In het voorstel van GS werd de subsidie voor de organisaties echter al gehalveerd in 2014 en stopgezet in 2015.

Retze van der Honing:”Wij vinden het helemaal niet duidelijk of zorgvuldig gaan tot nu toe. Wij hechten aan de juiste volgorde: eerst gaan praten met gemeenten en organisaties en daarna pas besluiten over subsidies. Daarnaast hechten we eraan om voor een aantal activiteiten waarborg af te geven, zoals voor het werk van het COC en het FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden), dit mag niet tussen de wal van de provincie en het schip van de gemeenten komen te vallen.” Voor beide zaken diende van der Honing voorstellen in. Uiteindelijk werd – mede door de inbreng en met de steun van Retze – een amendement van de meerderheid van de Staten aangenomen waar het traject, zoals voorgesteld in de nota, met een jaar wordt uitgesteld. Daardoor zijn de organisaties nog één jaar extra (2014) zeker van subsidie. Op die manier is er meer tijd voor een zorgvuldig proces. Voor de (andere) voorstellen van GrienLinks was geen steun.

De GrienLinks-fractie stemde tegen het voorstel van GS voor deze transitie. Van der Honing: “Wij vinden sociaal beleid (het gemeenteoverstijgende werk) wel een kerntaak van de provincie, het is – zeker niet in deze tijd – aan de orde om dat los te laten. Het instellen van een sociaal team vinden we een onduidelijk verhaal en nemen we voor kennisgeving aan.” Het voorstel van GS voor de transitie werd aangenomen met de stemmen van GL, SP, D66 en Friese Koers tegen (verhouding 34:8). De verwachting is dat over een klein jaar deze discussie een vervolg krijgt.