Nota ‘Fyts feilich yn Fryslân’ mede dankzij GrienLinks

zebra De provincie Fryslân heeft op 20 maart de nota ‘Fyts feilich yn Fryslân’ gepubliceerd. Dit keer geen dik boekwerk (tien pagina’s), maar wel tamelijk concrete voorstellen én financiële dekking voor de uitvoering daarvan. Dit is mede het gevolg van de inbreng van Irona Groeneveld (GL) in de gecombineerde Statencommissie van 12 oktober 2011. Irona drong toen aan op een plan van aanpak op het gebied van fietsverkeer. Die is er nu dus. Hier kunt u meer lezen over de inhoud van de nota:

De maatregelen die de provincie in de nota noemt zijn, kort samengevat:
1. Onveilige situaties inventariseren en aanpakken; dit gebeurt samen met de Fietsersbond afdeling Fryslân en de Friese gemeenten.
2. Riskante fietsoversteken aanpakken: hier is zeven miljoen euro voor beschikbaar. In de nota worden 38 riskante fietsoversteken met name vermeld, zeven fietsvoorzieningsprojecten en veertien verkeersveiligheidsmaatregelen.
3. Landbouw- en fietsverkeer scheiden. Er is in januari een conceptnota ‘Kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer’ verschenen, met een lijst met maatregelen. De definitieve aanpak hiervan staat echter nog niet vast.
4. Op weg naar een ‘vergevingsgezind’ fietspad, een project van diverse provincies (inclusief Fryslân), Fietsersbond, Rijksuniversiteit Groningen en Royal Haskoning, om het aantal eenzijdige fietsongevallen terug te dringen. Dat project begint met kennis vergaren.
5. Voorlichting en educatie intensiveren in de jaren 2013 tot en met 2015, onder andere over het nut van (goede) fietshelmen en het houden van een ‘themadag’ over fietsveiligheid.
6. Handhaving: samen met de politie Noord-Nederland een gericht handhavingsplan opzetten.
7. Marktontwikkelingen volgen (denk aan veiliger fietsmodellen, de ‘fietsairbag’ op de bumper van auto’s: bekeken wordt of dit in Fryslân als proef kan worden ingevoerd.

Het streven van de provincie Fryslân is het halveren van het jaarlijks aantal ernstig verkeersgewonden in 2025 t.o.v. het gemiddelde van 2007-2009. Dat is niet eenvoudig, want het jaarlijks aantal ernstig gewonde fietsers is aan het toenemen, in plaats van aan het dalen. Het gaat in meerderheid om ‘eenzijdige’ ongevallen, dus zonder dat de ene verkeersdeelnemer op de andere botst.
Dat komt wellicht door diverse oorzaken: meer oudere fietsers, die bovendien meer gebruik maken van elektrische fietsen (daarmee kunnen ze sneller dan op gewone fietsen). Ook ‘de crisis’ zou wel eens mee kunnen spelen: meer mensen die overstappen van auto op fiets, met misschien weinig fietservaring.
Als het aantal autobestuurders écht fors daalt, heeft dat wellicht een gunstige invloed op het aantal fietsslachtoffers in het verkeer, maar zó fors is het aantal automobilisten kennelijk nog niet gedaald.
Ook allerlei obstakels, zoals paaltjes om autoverkeer tegen te houden, zijn beruchte ‘veroorzakers’ van eenzijdige ongevallen. De Fietsersbond (ook in Fryslân) is inmiddels druk bezig om dergelijke obstakels en slecht onderhouden fietspaden en wegen te inventariseren. Vervolgens is het aan de wegbeheerders (meestal de gemeenten) om die obstakels te verwijderen, c.q. het achterstallig onderhoud weg te werken. Kortom: aan de slag!