Nieuwsbrief statenfractie GrienLinks Fryslân 84

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

Het was ijs- en ijskoud op 20 maart 2013 tijdens de Statenvergadering, zowel binnen als buiten. Buiten vroor het, binnen gingen de gesprekken over ijshallen en liet de verwarming het trouwens ook wat afweten. Er werd verhit gediscussieerd over de kansen voor de aanleg van twee ijsbanen, één voor de breedtesport (scholen, vrijetijdssport, recreanten) in Leeuwarden en één voor de topsport en (internationale) wedstrijden in Heerenveen. Lees hieronder meer.

We wensen iedereen een warme, groene lente….

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden), Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter: GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Irona Groeneveld: ironagroeneveld
Retze van der Honing: retzevdhoning

     

IJshal Leeuwarden

Het gebruik van het koelmiddel Freon R22 is verboden en de IJshal in Leeuwarden moet als gevolg daarvan haar deuren sluiten per 1 januari 2015. Daarom heeft de IJshal Leeuwarden bij de provincie – in het kielzog van de discussie over een Nieuw Thialf – een subsidieverzoek ingediend voor 10 miljoen euro om een nieuwe ijshal te kunnen bouwen. Het subsidieverzoek is goedgekeurd door de meerderheid van de Staten, inclusief GrienLinks. De fracties van de SP, PVV en Friese Koers waren tegen. Lees hier meer: IJshal Leeuwarden.

Motie Thialf KNSB GrienLinks niet aangenomen

Een meerderheid in de Provinciale staten van Fryslân heeft woensdag 20 maart 2013 een motie van GrienLinks over Thialf verworpen. Alleen GL zelf, mee-indiener D66, de SP, Friese Koers en de PVV stemden voor (9 stemmen van de 43). GrienLinks wil dat met de KNSB wordt afgesproken dat alle internationale topwedstrijden die aan Nederland worden toegewezen, door Thialf mogen worden georganiseerd. De Provinciale Staten van Fryslân hebben het voornemen om 50 miljoen gemeenschapsgeld te investeren in een Nieuw Thialf. De ambitie is dat Thialf het onbetwiste schaatsmekka van de wereld blijft. Het was natuurlijk de bedoeling dat alle internationale topwedstrijden die in Nederland worden toegewezen door Thialf worden georganiseerd. De KNSB beloofde dat vorig jaar nog aan de provincie. Maar de KNSB heeft plotseling een wedstrijd uitgeschreven tussen drie initiatieven. Heerenveen, Almere en Zoetermeer moeten nu strijden om wie de eerste ijsbaan van Nederland gaat worden. Lees hier meer: Motie Thialf KNSB Grienlinks niet aangenomen.

Luister hier naar de reactie van Retze van der Honing: “Betingsten oan Thialf-jild”.

Snel internet voor iedereen

In Fryslân zijn nog zogenaamde ‘witte’ gebieden, waar mensen nog via een telefoonlijn internet hebben. Dat is onwenselijk, vindt het college van GS én vinden ook de hele Provinciale Staten. Maar hoe dat op te lossen is, is een minder vanzelfsprekend verhaal. Twee jaar geleden hebben GS het idee geopperd een concurrerend bedrijf op te richten op het gebied van internetverbindingen. Die notitie is afgekeurd omdat er te veel haken en ogen aan dat plan zaten. In de PS van 20 maart 2013 lag een ‘startnotitie’ voor, een soort richtinggevend document. De uitwerking moet nog volgen, als PS zeggen dat het de goede oplossingsrichting is. GS stellen in de startnotitie voor ons te richten op de genoemde ‘witte’ gebieden en alleen het netwerk aanleggen (de fysieke structuur). De notitie is aangepast door een amendement van de coalitiepartijen (CDA, FNP, PvdA) en diverse moties van andere partijen. Gedeputeerde Poepjes nam een indrukwekkend aantal moties over (negen!), waarvan er vijf ook mee door GrienLinks waren ingediend. De notitie is vervolgens unaniem ‘ter kennis genomen’. Lees hier meer: Snel Internet voor iedereen.

Nota ‘Fyts feilich yn Fryslân’ mede dankzij GrienLinks

De provincie Fryslân heeft op 20 maart de nota ‘Fyts feilich yn Fryslân’ gepubliceerd. Dit keer geen dik boekwerk (tien pagina’s), maar wel tamelijk concrete voorstellen én financiële dekking voor de uitvoering daarvan. Dit is mede het gevolg van de inbreng van Irona Groeneveld (GL) in de gecombineerde Statencommissie van 12 oktober 2011. Irona drong toen aan op een plan van aanpak op het gebied van fietsverkeer. Die is er nu dus. Hier kunt u meer lezen over de inhoud van de nota: Nota ‘Fyts feilich yn Fryslân’ mede dankzij GrienLinks.

‘BetterAs’ bij rechtbank tegen Centrale As

Woensdag 27 maart, vanaf half elf, behandelt de rechtbank in Leeuwarden de zaak van ‘BetterAs’ tegen Provinciale Staten van Fryslân. Publiek is daarbij welkom.

De kwestie gaat over de Centrale As, de nieuwe, vierstrooks weg tussen Dokkum en Nijega. ‘BetterAs’ heeft er op aangedrongen, het alternatief van ‘BetterAs’ voor de Centrale As in Provinciale Staten inhoudelijk te bespreken, dus op de agenda te zetten. Provinciale Staten hebben daar echter in meerderheid twee keer ‘nee’ op gezegd. De inhoudelijke en juridische argumentatie om dit burgerinitiatief (want daar gaat het om) opzij te leggen, vindt ‘BetterAs’ niet sterk, vandaar de gang naar de rechtbank. GrienLinks is het eens met de visie van ‘BetterAs’, dat de argumentatie van de meerderheid van Provinciale Staten rammelde.

De zitting van deze zaak zal vermoedelijk ongeveer anderhalf uur duren, dus tot circa 12 uur. Wie er naar toe wil, doet er verstandig aan wat eerder te komen dan half elf, in verband met de controle bij de ingang. Die kan bij een grote groep mensen wat tijd in beslag nemen.

Schriftelijke vragen GrienLinks over verzoek verhogen schoorsteen REC

De klankbordgroep REC Harlingen, waar vertegenwoordigers in zitten van bewoners en bedrijven, heeft het College van B&W van Harlingen verzocht het mogelijk te maken om de pijp van de afvaloven te verhogen. Reden van de aanvraag is aanhoudende zorg over de neerslag van de rook die uit de pijp komt. GrienLinks heeft naar aanleiding van dit verzoek vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Lees hier de vragen zelf en de uitleg van Irona Groeneveld: GrienLinks: nog steeds zorg over uitstoot REC – klankbordgroep wil pijp hoger.

Geef een groene kus!

Onze site: www.groenekus.nl is een tijdje ‘gekaapt’ geweest door voorstanders van de Centrale As. Grappig, vonden wij. Maar ook reden om de site onder uw aandacht te brengen! Dus: op naar een warme, groene lente: www.groenekus.nl.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.