Snel internet voor iedereen

pc In Fryslân zijn nog zogenaamde ‘witte’ gebieden, waar mensen nog via een telefoonlijn internet hebben. Dat is onwenselijk, vindt het college van GS én vinden ook de hele Provinciale Staten. Maar hoe dat op te lossen is, is een minder vanzelfsprekend verhaal. Twee jaar geleden hebben GS het idee geopperd een concurrerend bedrijf op te richten op het gebied van internetverbindingen. Die notitie is afgekeurd omdat er te veel haken en ogen aan dat plan zaten. In de PS van 20 maart 2013 lag een ‘startnotitie’ voor, een soort richtinggevend document. De uitwerking moet nog volgen, als PS zeggen dat het de goede oplossingsrichting is. GS stellen in de startnotitie voor ons te richten op de genoemde ‘witte’ gebieden en alleen het netwerk aanleggen (de fysieke structuur). De notitie is aangepast door een amendement van de coalitiepartijen (CDA, FNP, PvdA) en diverse moties van andere partijen. Gedeputeerde Poepjes nam een indrukwekkend aantal moties over (negen!), waarvan er vijf ook mee door GrienLinks waren ingediend. De notitie is vervolgens unaniem ‘ter kennis genomen’.

Retze van der Honing: “Het is belangrijk dat iedereen internet tot zijn beschikking heeft en de toegang ‘open’ is. Deze discussie is twee jaar geleden ook al gevoerd, het is nu tijd voor besluiten. De motie van de VVD, dat we snel aan de gang moeten, steunen we dan ook. De vraag is wel waarom je je als overheid met de internetvoorziening zou bemoeien, waarom doet de markt dat niet zelf. We hebben al eerder een motie ingediend (die ook aangenomen is, maar nog niet uitgevoerd) hoe we als overheid met ‘nutsvoorzieningen’ om gaan. De reactie van het college is, dat er geen aanleiding was hier iets van te vinden. Nou, hier ligt er een voor u. U heeft de motie niet uitgevoerd en dat wreekt zich nu. GS dragen als argument voor de bemoeienis nu alleen ‘marktfalen’ aan als reden. Dat is erg mager, dus we zouden graag zien dat u de motie toch nog in behandeling neemt. Wij vinden open internet van belang, iedereen moet in gelijke mate gebruik kunnen maken van internet. We zullen moties daarover dan ook ondersteunen. Op de moties over welke techniek er gebruikt zou moeten worden gaan we niet in. Wij stellen de doelen vast en dan mag GS kiezen hoe ze dat willen doen.”

De moties die GrienLinks mee indiende waren:
– VVD, D66, CU, GL: tempo maken, investeringsplan 1e kwartaal 2014
– D66, VVD, GL: bij uitwerkingsplan als criterium de gewenste ‘openheid van het net’ meenemen
– D66, GL, VVD, CU: ook kwaliteit verbinding in andere gebieden in Fryslân betrekken in uitvoeringsnotitie
– D66, GL, VVD: actief in gesprek gaan met Brussel en Den Haag
– D66, VVD, PVV, GL: lokale initiatieven voldoende ruimte geven