‘Gans in balans’ bijsturen is mislukt

WORKUM-BORDERCOLLIES-GANZEN VERJAGENDe provincie Fryslân gaat proberen het aantal ganzen binnen de Friese grenzen te beperken. De elf andere provincies doen dat ook, op basis van een akkoord tussen alle provincies en zeven betrokken organisaties die het feitelijke werk moeten doen. Dat gebeurt op een manier die de statenfractie van GrienLinks niet zint. “Wij willen het natuurvriendelijker, zowel voor de ganzen als voor de landbouw. Dat is helaas mislukt. Daarom hebben we tegen ‘Gans in balans’ gestemd”, zegt fractievoorzitter en woordvoerster Irona Groeneveld.

Met diverse moties, de meeste samen met SP en Friese Koers ingediend, probeerde GrienLinks het voorgestelde beleid bij te sturen. Ook steunde GrienLinks moties die dezelfde richting op gingen als die van GrienLinks, maar ook die haalden het niet.
Bij het stemmen over het ‘finale beslút’ bleek dat GrienLinks niet alleen stond in het eindoordeel. Ook SP, Friese Koers en D66 stemden tegen. Maar de ChristenUnie, met wie Groeneveld diverse moties samen had ingediend, stemde uiteindelijk in. Ook de overige partijen deden dat, zodat de notitie van gedeputeerde Johannes Kramer met een ruime meerderheid werd aangenomen: 37 voor, 7 tegen.

Lange termijn oplossingen
De eerste motie die GrienLinks mee ondertekende ging over het lange termijnbeleid. Daarin werd het college opgedragen, “met voorstellen te komen voor een structurele oplossing voor het ganzenprobleem op basis van feiten in plaats van belangen.” En: “Te zorgen voor bundeling van bestaand onderzoek en zo nodig aanvullend onderzoek te laten doen.” Daarbij dienen ervaring en kennis uitgewisseld te worden met andere overheden, zoals provincies die hier ook mee worstelen.”
Naast Groeneveld tekenden ook indiener Klaas Hettinga (D66) en Fenna Feenstra (SP) deze motie.
Gedeputeerde Johannes Kramer zei over deze motie, dat er al veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan en dat dit ook door moet gaan. Maar hij vond het niet nodig, dat de provincie daar mee aan de slag moest gaan. Bovendien: “As ik hûndert wittenskippers nei harren miening freegje, krij ik hûndert ferskillende mieningen.” De motie werd verworpen: 13 voor, 26 tegen (vier statenleden waren afwezig).

Diervriendelijke alternatieven
Een motie van GrienLinks met het verzoek aan te geven welke ideeën van de Dierenbescherming volgens GS bruikbaar zijn en wat de financiële consequenties daarvan zijn, daar zag Kramer niet in. “dat wordt al uitgewerkt op landelijk niveau, in een werkgroep van de IPO” zei hij. Dat vondt Groeneveld te mager en ze bracht de motie in stemming. De motie werd verworpen.

Geen extra maatregelen en afwijzen CO2
Het voorstel van GrienLinks, SP en Friese Koers om met het ganzenbeleid door te gaan op de begaande weg en dit niet te intensiveren, omdat er al sprake is van afname van het aantal ganzen, wees de gedeputeerde resoluut af. Er is met betrokken partijen (zoals boerenorganisaties, terreinbeherende organisaties en jagers), afgesproken dat er intensivering komt om te pogen het aantal ganzen fors naar beneden te krijgen en daar wil Kramer niet van afwijken. Wel is hij bereid, de resultaten halverwege te evalueren.
GrienLinks wijst samen met SP, Friese Koers en PVV het gebruik van CO2 voor het doden van ganzen af. “Fryslân mag best een eigen beleid voeren”, zei Irona Groeneveld hierover. Maar het voorstel van die strekking vond geen genade bij Kramer. “CO2 is noadich om de doelstelling te heljen”, was kortaf zijn antwoord. Alleen de indieners steunden de motie, de rest van PS was tegen.

Motie van Hoop als tegenhanger motie van Wanhoop
Opmerkelijk was dat gedeputeerde Kramer een “motie van wanhoop” van de CDA-fractie overnam. “Ik beskôgje dizze moasje dochs as in foarm fan ûndersteuning”, was het argument van Kramer. Groeneveld vond het maar een vreemde gang van zaken.
Samen met de SP diende ze als reactie een ‘motie van hoop’ in, voor het “stimulearjen fan streksum gers mei mear fariaasje oan krûden en blommen”, maar ook die werd weggestemd met 13 stemmen voor en 26 tegen. Het idee achter de motie was gebaseerd op de notitie ‘Gans in balans’, waarin staat dat Engels raaigras kennelijk zo smakelijk en voedzaam is voor ganzen, dat er (mede daardoor) steeds meer komen. Gedeputeerde Kramer wil boeren echter niet opleggen wat voor gras ze zaaien.
Een verzoek van ChristenUnie en GrienLinks om een jaarlijkse evaluatie en zo nodig (“in overleg”, werd later toegevoegd) bijstelling, wat betreft de verdeling van ‘fourageergebieden’ en ‘rustgebieden’, vond Kramer te ver gaan. “Alle jierren evaluearje en it belied oanpasse betsjut dat wy de boeren te folle yn ûnsekerheid bringe. Dy hawwe der rjocht op om foar langere termyn te witten wêr ’t se oan ta binne. Sy ferwite ús al te folle feroarings fan it belied en dêr hawwe se miskien wol gelyk oan”, was Kramers antwoord. Deze motie haalde het niettemin bijna, want er waren 18 voorstemmers en 21 tegenstemmers.