Nieuwsbrief statenfractie GrienLinks Fryslân 85

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

In de Statenvergadering van 24 april dit keer discussie over de manier waarop de provincie probeert duurzame energie te stimuleren, de overlast die boeren ervaren van ganzen op hun land en hoe dat op te lossen én hoe we 300 miljoen (NUON) euro’s uit gaan geven, op welke voorwaarden. We hebben ons best gedaan, vinden we zelf, maar helaas, het (groene) resultaat is nogal mager…… Een overgrote meerderheid van de partijen zet ‘groen’ niet vooraan. Misschien een reden voor u om reclame voor GroenLinks te maken bij de komende raadsverkiezingen?

We horen graag van u!

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden), Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter: GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Irona Groeneveld: ironagroeneveld
Retze van der Honing: retzevdhoning

     

Duurzame energie: gewoon doen!

Er gaat bijna geen Friese Statenvergadering voorbij of er wordt gesproken over duurzame energie. Niet dat het GrienLinks verveelt – je kunt Retze van der Honing en Irona Groeneveld er bijna voor wakken maken! – maar het zou zo mooi zijn als de provincie de handen écht uit de mouwen steekt. Onder het motto: ‘duurzame energie: gewoon doen!’

Woensdag 24 april 2013 was het weer raak. Dit keer stond het rapport ‘Energie in beweging’ van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) op de agenda. Voorheen werden dergelijke rapporten voornamelijk ‘afgehandeld’ in een Statencommissie, maar sinds kort komen ze in Provinciale Staten.

Het NRK-rapport is (zoals gebruikelijk) behoorlijk kritisch. Het stelt dat Fryslân onvoldoende realistisch is geweest als het gaat om de doelstellingen met betrekking tot duurzame energie. En dat de prestaties op dit gebied (beter) moeten worden bijgehouden, om het beleid zo nodig bij te kunnen sturen. Het rapport beperkt zich tot de twee vormen van duurzame energie die in Fryslân qua hoeveelheid het meest bijdragen: windenergie en biomassa (vergisting).

Retze van der Honing kwam met het voorstel, “ter zake vastgesteld beleid (te) toetsen aan de aanbevelingen van de NRK”, maar, na de toezegging van Hans Konst dat er in iedere notitie die met energie te maken heeft aandacht aan besteed zou worden, trok hij die later weer in. Lees hier meer: Duurzame energie: gewoon doen!

‘Gans in balans’ bijsturen is mislukt

De provincie Fryslân gaat proberen het aantal ganzen binnen de Friese grenzen te beperken. De elf andere provincies doen dat ook, op basis van een akkoord tussen alle provincies en zeven betrokken organisaties die het feitelijke werk moeten doen. Dat gebeurt op een manier die de statenfractie van GrienLinks niet zint. “Wij willen het natuurvriendelijker, zowel voor de ganzen als voor de landbouw. Dat is helaas mislukt. Daarom hebben we tegen ‘Gans in balans’ gestemd”, zegt fractievoorzitter en woordvoerster Irona Groeneveld.

Met diverse moties, de meeste samen met SP en Friese Koers ingediend, probeerde GrienLinks het voorgestelde beleid bij te sturen. Ook steunde GrienLinks moties die dezelfde richting op gingen als die van GrienLinks, maar ook die haalden het niet.

Bij het stemmen over het ‘finale beslút’ bleek dat GrienLinks niet alleen stond in het eindoordeel. Ook SP, Friese Koers en D66 stemden tegen. Maar de ChristenUnie, met wie Groeneveld diverse moties samen had ingediend, stemde uiteindelijk in. Ook de overige partijen deden dat, zodat de notitie van gedeputeerde Johannes Kramer met een ruime meerderheid werd aangenomen: 37 voor, 7 tegen. Lees hier meer: Gans in balans bijsturen is mislukt.

GrienLinks: duurzaamheid is geen hobby! Discussie over het uitgeven van het NUON-geld

In de discussie over hoe de 300 miljoen euro uit het NUON-vermogen besteed gaan worden in de Statenvergadering op 24 april 2013 leek het wel alsof duurzaamheid een hobby is. Een hobby die je alleen voor ‘erbij’ doet. Niet als er serieuze zaken, zoals het bestrijden van de crisis, aan de hand zijn. Meerdere Statenleden van andere partijen benadrukten tijdens het debat, evenals de gedeputeerde, dat duurzaamheid best één van de criteria mocht zijn, maar niet als alle projecten er aan moesten gaan voldoen. Heel raar, vinden de Statenleden van GrienLinks. Retze van der Honing: “Deze crisis is niet alleen een economische crisis. Er is ook sprake van een ecologische en sociale crisis. Zo’n soort diepgaande crisis is niet met alleen geldmaatregelen (bezuinigingen en/of het stimuleren van de economie) te overwinnen. Het is noodzakelijk dat we een omschakeling inzetten naar een gezondere maatschappij, een die uitgaat van duurzaamheid en solidariteit. Het NUON-geld zou juist deze transitie moeten ondersteunen. Vinden wij.” Lees hier meer: Grienlinks: duurzaamheid is is geen hobby! Discussie over het uitgeven van het NUON-geld.

Motie van FNP over financiën bij NUON-geld zorgt voor grote consternatie

Een motie van de FNP tijdens de discussie over de NUON-gelden en de manier van begroten had nogal wat gevolgen. De motie ging over het dekken van het structurele gat in de begroting dat ontstaat als een deel van het NUON-vermogen uitgegeven wordt. De FNP stelde voor om de wegenprojecten vlugger af te schrijven, zodat er geld vrij zou komen en stelde meteen voor dat als uitgangspunt voor de begroting (kadernota) te nemen. Een nogal technisch verhaal, maar het zorgde wel voor een schorsing van een uur door de coalitiepartijen, voor verhitte koppen bij de oppositie in de Statenzaal en de opmerking van een toeschouwer: “Hoe leg je nou aan een gewone burger uit dat deze motie voor zoveel consternatie zorgt?”.

Van der Honing: “Wij gaan er van uit dat de uitspraak dat er 300 miljoen euro wordt uitgegeven een soort van intentieverklaring is vandaag. Hoe we dat gaan doen, welke criteria er voor gaan gelden, hoe we het gat in de begroting vervolgens op gaan lossen gaan we bij de kadernota (in juni) beslissen. Dit gaan we doen aan de hand van de – dan volledig uitgewerkte – door GS voorgestelde vijf scenario’s. Dan kunnen we ook politieke afwegingen maken. Deze motie van de FNP doorkruist dat, door uit te spreken dat één van de scenario’s (het vlugger afschrijven van wegen) leidend moet zijn voor de uitwerking van de kadernota. Lastig. Maar we gaan er wel van uit, dat de andere vier scenario’s ook uitgewerkt aan ons worden voorgelegd in juni. Zodat er toch een keus gemaakt kan worden. “

De schorsing van een uur werd door het CDA aangevraagd. De fracties van CDA, PvdA-Statenleden en FNP verdwenen in een zaaltje en bleven daar een uur. Nadien was de motie van de FNP enigszins aangepast (er was weer sprake van de vijf scenario’s in de motie, maar het leidend zijn van het vlugger afschrijven stond er ook nog in). Blijkbaar moest er in de coalitie een en ander worden besproken. De rest was er niet bij. Bij de behandeling van de kadernota (de opzet voor de begroting in 2014) in juni weten we meer.

Minder administratiedruk bij het aanvragen van ‘kleine’ subsidies

Samen met de PvdA en de FNP diende de GrienLinks-Statenfractie een motie in voor het verlichten van de administratiedruk voor organisaties bij het aanvragen van ‘kleine’ subsidies (lager dan 3000 euro). De motie vraagt om één beschikking voor drie jaar in plaats van elk jaar een beschikking moten aanvragen. De motie werd, met alleen de stemmen van de PVV tegen, aangenomen.

Stavering Frysk wurdt justjes oanpast

Op ûnderdieltsjes wurdt de stavering (‘spelling’) fan it Frysk justjes oanpast. Provinsjale Steaten hawwe dat 24 april 2013 yn begjinsel besletten. Dat barde ienriedich, yn tsjinstelling ta 1976. Want doe wiene net allinne de Steaten, mar ek de measte fraksjes ferdield oer de oanpassing fan de stavering. De Fryske Akademy kin no fierder oan ‘e slach mei it útwurkjen fan de oanpassing. Letter dit jier of begjin 2014 – is it stribjen – sille de Steaten gear oer de feitlike oanpassings. Wannear’t dy fan krêft wurde is lykwols noch ûnwis.

In pear skriftlike fragen fan GrienLinks yn april 2011 hawwe dit yn gong setten. Lees hier meer: Stavering Frysk wurdt justjes oanpast.

Uitdeelactie Earthday: bloemen voor de bij

Elk jaar schenkt GrienLinks aandacht aan Earth Day (22 april) tijdens de Statenvergadering. Dit jaar gaf de fractie bloemenzaadjes weg aan de andere Statenleden om aandacht te vragen voor het belang van biodiversiteit. Voor de bij, voor de natuur, voor onszelf. Laten we zeggen dat de aanhouder wint…….

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.