GrienLinks prikt in regeling paalrot – funderingsschade

Op 19 februari 2011 namen de Friese Staten een voorstel aan van de PvdA-fractie om een financiële regeling op te zetten voor mensen die de dupe zijn van paalrot. Dat is verrotting van houten funderingen als gevolg van peilverlaging van het grondwater.
Het is een regeling met veel meer beperkingen dan aanvankelijk was bedacht door de FNP, gesteund door GrienLinks en ChristenUnie. Vandaar dat de BVFP, Belangenvereniging Funderingsproblematiek Fryslân, de regeling als onbruikbaar afwees.

Inmiddels is het mei 2013. In de Friese Staten zijn de ‘Jierstikken 2012’ besproken. Vooraf mochten de fracties ‘technische vragen’ stellen aan de ambtenaren. GrienLinks vroeg onder andere hoe het stond met de paalrot-regeling, officieel ‘regeling funderingsherstel’. Het antwoord was, dat er in 2012 één aanvraag ingediend is en dat die nog in behandeling is.

Daarop bedacht GrienLinks-fractievoorzitter een motie, met het verzoek aan het college van GS, “actief te overwegen om het eerder gedane initiatiefvoorstel van de FNP c.s. alsnog in te voeren, omdat deze regeling naar verwachting wel tegemoet komt aan de wensen en belangen van de gedupeerden” (van de paalrot).
De FNP, nu in het college vertegenwoordigd met gedeputeerde Johannes Kramer, was zo sportief onze motie te steunen. “As der mar ien in oanfraach yntsjinne hat, is dat wol in oanlieding om de regeling te evaluëarjen”, zei FNP-er Sybren Posthumus. De GrienLinks-motie haalde het overigens niet, want dezelfde fracties die in februari 2011 het PvdA-voorstel steunden, stemden nu tegen: PvdA, CDA en VVD. Oftewel: 18 stemden voor, 25 stemden tegen.