Nieuwsbrief statenfractie GrienLinks Fryslân 86

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

‘Gewoon’ een politiek dag in de Staten: een interpellatie over Thialf, discussie over de exploitatie van het Fries Museum, zorgen over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en het bespreken van de jaarrekening 2012. Hieronder een beschrijving van onze inzet. Uw opmerkingen zijn van harte welkom!

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden), Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter: GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Irona Groeneveld: ironagroeneveld
Retze van der Honing: retzevdhoning

     

“Laat je niet opnaaien door dat stelletje … van de KNSB”

Eén ding is zeker: ook ná het schaatsseizoen blijft de kunstijsbaan Thialf in het nieuws. Of beter gezegd: het gedoe over de eventuele (ver-)nieuwbouw en de ‘concurrentie’ met Zoetermeer en Almere. Want een definitief besluit daarover is – eind mei 2013 – nog niet genomen. Dat gebeurt pas op 3 juni 2013.

GrienLinks-statenlid Retze van der Honing had tijdens de statenvergadering van 22 mei 2013 drie heldere adviezen voor gedeputeerde Hans Konst: “Dit is een vervolg op hoe de KNSB de laatste tijd gehandeld heeft. Mijn moeder zou zeggen: ga maar niet meer zoveel met zulke mensen om. ” En:”Hou nu maar op met het meedoen aan die beauty contest, laat je niet opnaaien door dat stelletje… (en toen zei Retze even niks)… van de KNSB.” Zijn conclusie: “Ga niet in beroep tegen welk besluit van de KNSB dan ook.” Lees hier meer: Discussie over Thialf: laat je niet opnaaien door dat stelletje van de KNSB.

Fries Museum moet het onmogelijke waarmaken

Op de Statenvergadering van 22 mei 2013 werd een verzoek behandeld van het Fries Museum voor een eenmalige subsidie van 750.000 euro van de provincie om bij te dragen aan de kosten van het ontslaan van een derde van het personeel. De museumdirectie zegt dat het museum aan een ‘kwaliteitsslag’ toe is en met een kleinere, flexibelere organisatie beter kan inspelen op de nieuwe doelen van het museum. Het verzoek werd ingewilligd door de Staten, maar er werden, ook door GrienLinks, diverse kanttekeningen gemaakt. Lees hier meer: Fries museum moet het onmogelijke waarmaken.

“Het is niet meer te doen”, aldus Irona Groeneveld namens GrienLinks tijdens de Statenvergadering op 22 mei 2013 bij het agendapunt over de Jaarrekening 2012. “Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker dat er essentiële informatie ontbreekt in een nota. Een verwarrende discussie in de commissievergadering en in de Staten is het gevolg. Daar gaat vandaag – als het aan ons ligt – een eind aan komen.” En ze diende een motie in met een lijstje voorwaarden waar een goede nota aan zou moeten voldoen. Gedeputeerde Jannewietske de Vries nam tot onze tevredenheid de motie over. Ook een motie over het meer op inhoud en resultaat van het beleid rapporteren in plaats van over het proces, werd door de Vries overgenomen. We zijn erg benieuwd hoe de moties uitgevoerd gaan worden. Want zonder goede informatie is het moeilijk om een goed afgewogen politiek besluit te nemen. Lees hier de motie: Grienlinks: politieke besluitvorming moeilijk door slechte kwaliteit stukken.

Campus het Bildt; goed idee, slechte nota

Een goed voorbeeld van dit dilemma (met te weinig informatie toch een besluit moeten nemen) was het punt van de campus het Bildt op dezelfde Statenvergadering. Dit voorstel gaat over een bijdrage van 2 miljoen euro van de provincie aan het samenvoegen van twee VMBO-scholen in één gebouw in St. Annaparochie. Het geld van de provincie is voor het inrichten van een Leerwerkplein op de nieuwe school. Het is een gebied waar de bevolking krimpt én er is een gebrek aan arbeidskrachten in o.a. de metaal en de zorg. Daarom hebben de scholen samen met het bedrijfsleven het initiatief genomen tot een samenwerkingsverband om de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt beter te verlopen. De gemeenten betalen het nieuw bouwen van de VMBO-scholen, het bedrijfsleven neemt deel in het ‘Leerwerkplein’. Hier kunnen de leerlingen opleidingen op MBO-niveau volgen in de genoemde sectoren (plus later ook nog op het gebied van landbouw, natuur/milieu, energie/duurzaamheid en de voedingsindustrie) en vinden ze, via dit Leerwerkplein, makkelijker een stage bij een bedrijf. GrienLinks vindt dit een goed idee.

Lees hier verder: Campus het Bildt: goed idee, slechte nota.

GrienLinks prikt in regeling paalrot

Op 19 februari 2011 namen de Friese Staten een voorstel aan van de PvdA-fractie om een financiële regeling op te zetten voor mensen die de dupe zijn van paalrot. Dat is verrotting van houten funderingen als gevolg van peilverlaging van het grondwater.

Het is een regeling met veel meer beperkingen dan aanvankelijk was bedacht door de FNP, gesteund door GrienLinks en ChristenUnie. Vandaar dat de BVFP, Belangenvereniging Funderingsproblematiek Fryslân, de regeling als onbruikbaar afwees.

Inmiddels is het mei 2013. In de Friese Staten zijn de ‘Jierstikken 2012’ besproken. Vooraf mochten de fracties ‘technische vragen’ stellen aan de ambtenaren. GrienLinks vroeg onder andere hoe het stond met de paalrot-regeling, officieel ‘regeling funderingsherstel’. Het antwoord was, dat er in 2012 één aanvraag ingediend is en dat die nog in behandeling is.

Lees hier verder: Grienlinks prikt in regeling paalrot.

Te hoge tariefstijgingen openbaar vervoer voor de zomer compenseren

Reizigers met het openbaar vervoer van Arriva in Fryslân krijgen misschien compensatie, als ze sinds begin 2013 geconfronteerd zijn met tariefsverhogingen van meer dan 25 procent. Daarover is de provincie Fryslân althans met Arriva in gesprek, hoorde GrienLinks. Inmiddels is er al geruime tijd onduidelijkheid over. GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld heeft er bij gedeputeerde Johannes Kramer (openbaar vervoer) op aangedrongen, haast te maken met zo’n compensatieregeling. De betrokken reizigers dienen voor de zomervakantie gecompenseerd te worden, met terugwerkende kracht, vindt Groeneveld. Lees hier meer: Te hoge tariefstijgingen openbaar vervoer voor de zomer compenseren.

GrienLinks: ‘Dielde romte’ als aanpak voor maatschappelijk natuurbeheer

Gedeputeerde Rein Munniksma van Drenthe stelde half mei 2013 dat vrijwillige kavelruil ervoor moet zorgen dat er grotere stukken natuur ontstaan, die zoveel mogelijk in handen van één eigenaar per gebied dienen te komen. Daardoor kan het beheer van de natuur makkelijker en goedkoper worden, aldus Munniksma. GrienLinks heeft een iets ander idee: Shared Space, oftewel ‘dielde romte’ voor weidevogels en eventueel andere natuur. GrienLinks sluit aan bij het advies van de Raad voor de Leefomgeving, in het donderdag 16 mei gepresenteerde rapport Weidevogels en ‘Shared Space’ 04-04: ‘Onbeperkt houdbaar; naar een robuust natuurbeleid’. Lees hier meer: ‘Dielde Romte’ als aanpak voor maatschappelijk natuurbeheer.

Waar was GrienLinks deze week?

» Waar was Grienlinks deze week?

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.