Dertig miljoen voor Drachten en Heerenveen

no train to DrachtenIn plaats van een spoorverbinding tussen Heerenveen, Drachten en Groningen komen er 31 verschillende projecten ter verbetering van de bereikbaarheid en van de economie van beide plaatsen, c.g. gemeenten Heerenveen en Smallingerland. Het betreft een ‘schamele’ 75,25 miljoen euro die wordt geïnvesteerd door de provincie en door de gemeente Smallingerland.

Dat is een peulenschil in vergelijking met de honderden miljoenen die in de spoorlijn zouden worden geïnvesteerd. Dát geld gaat – helaas – vooral naar de nieuwe asfaltwegen: Centrale As, Noordwesttangent, N381 en Haak om Leeuwarden. (Dat werd al eerder besloten, GrienLinks was daar uiteraard tegen).

Provinciale Staten van Fryslân én de gemeenteraden van beide gemeenten hebben met de projectenlijst ingestemd. Ook de GrienLinks-statenfractie heeft er woensdag 3 juli 2013 fiat aan gegeven, zij het met spijt in het hart dat de genoemde spoorlijn er niet komt.

Irona Groeneveld heeft namens GrienLinks nog wel gewezen op een toezegging van gedeputeerde Jannewietske de Vries (PvdA, financiën): er komt nog een gesprek met de gemeente Heerenveen en vervolgens met de Staten over de financiële positie van Heerenveen. Die is, als gevolg van veel te hoge investeringen in bouwgrond, erg slecht. Zodoende staat de gemeente onder verscherpt toezicht van de provincie Fryslân. Heerenveen is dus géén artikel 12-gemeente, want dat betekent een soort curatele door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In november 2012 heeft GrienLinks samen met de ChristenUnie twee moties ingediend over de investeringsplannen. De eerste was het verzoek om duurzaam innovatief openbaar vervoer mee te nemen als voorwaarde bij het opstellen van het plan. Deze werd door het college overgenomen. Hieraan is uitvoering gegeven “door zowel ‘innovatiekracht’ en ‘duurzaamheid’, als ‘openbaar vervoer’ als criteria te beschouwen, waarmee projecten die innovatief en duurzaam zijn en betrekking hebben op ‘openbaar vervoer’ hoog zullen scoren in de beoordeling”, aldus het college van GS.

De tweede motie werd aangenomen en was het verzoek om de optie van een alternatieve hoogwaardige openbaar vervoer-verbinding uitdrukkelijk te onderzoeken bij het opstellen van het investeringsplan. Ook zou het college hiervoor in overleg moeten treden met de provincies Flevoland en Groningen. Helaas voelen Flevoland en Groningen er niks voor, aldus GS van Fryslân. GrienLinks en de ChristenUnie hebben zich hier bij neergelegd.

Het voert te ver om alle 31 projecten voor Smallingerland en Heerenveen op te sommen. Daarom hier alleen enkele opvallende zaken. Eerst Smallingerland:

Er komt 17 miljoen euro voor verbetering van het openbaar vervoer in Drachten, onder andere middels een transferium in Drachten-Oost en herinrichting plus verbetering van het busstation Van Knobelsdorffplein in Drachten. Ook de doorstroming van het busverkeer wordt verbeterd. Verbetering van de wegen(structuur) kost 30,5 miljoen euro, daarvan komt maximaal 25,5 miljoen uit de ‘investeringsagenda’.

Het ‘innovatiecluster’, een samenwerkingsverband van een tiental technologisch hoogwaardige bedrijven in Drachten, krijgt vooreerst twee miljoen euro, vooral om techniek beter te promoten onder jongeren en in het onderwijs en om samenwerking met dat onderwijs te versterken.

Het dorp Oudega bij Drachten krijgt een betere bereikbaarheid over water en wordt aantrekkelijker gemaakt voor watersporters. Er komt een nieuw onderzoek naar de mogelijkheden én nadelen van een nieuwe vaarweg naar Drachten, die de huidige vaarweg door natuurgebied De Alde Feanen zou moeten vervangen. (Een eerder onderzoek wees uit dat de maatschappelijke baten niet opwegen tegen de kosten).

Dan in het oog springende plannen voor Heerenveen: het openbaar vervoer wordt verbeterd tussen het NS-station, via de K.R. Poststraat naar de A32. Er komt een nieuw busstation (de provincie Fryslân is eigenaar). Aan de zuidkant van het Abe Lenstra-stadion komen geen kantoren (blijkt geen behoefte aan), maar er wordt een gebied voor buitensporten ingericht.

Het bedrijventerrein Kanaal-Haskerveen wordt ontsloten met een brug. Omrin wordt dan (beter) bereikbaar over water, bovendien ontstaat zo een calamiteitenroute voor het bedrijventerrein. Het IBF-terrein ten noordoosten van Heerenveen krijgt een betere ontsluiting op de A7, ten behoeve van de beide zuivelfabrieken die daar worden gebouwd.

Eén antwoord op “Dertig miljoen voor Drachten en Heerenveen”

  1. You need targeted traffic to your website so why not try some for free? There is a VERY POWERFUL and POPULAR company out there who now lets you try their traffic for 7 days free of charge. I am so glad they opened their traffic system back up to the public! Check it out here: http://xrl.us/bpiei7

Reacties zijn gesloten.