Nieuwsbrief statenfractie GrienLinks Fryslân 88

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

U heeft afgelopen woensdag het bericht van ons gekregen dat Irona per 24 september 2013 wethouder op Terschelling gaat worden. Ze gaat dit doen tot aan de raadsverkiezingen in maart 2014. Na tien jaar Statenlidmaatschap heeft ze voor deze kans gekozen. En wij juichen dit van harte toe. Hoe we het gaan oplossen met (de opvolging in) het Statenwerk, gaan we nog bekijken. We houden jullie op de hoogte!

De eerste Statenvergadering in dit politieke jaar was op 18 september 2013. De onderwerpen gaven genoeg aanleiding tot politieke discussie. Noordervisie 2040 (hoe ziet onze toekomst eruit?) leidde tot een debat over de Friese soevereiniteit en/of samenwerking met andere provincies, het onderwerp Thialf leidde tot een opdracht voor een verslag over de gang van zaken tot nu toe en onze motie voor een ‘Eetbaar Fryslân’ werd met brede steun aangenomen. Lees hieronder over nog meer onderwerpen!

We hopen op een vruchtbaar politiek jaar. Zowel voor de afdelingen waar de raadsverkiezingen het werk zullen bepalen als bij ons.

Met vriendelijke groet,
Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden), Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter: GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Irona Groeneveld: ironagroeneveld
Retze van der Honing: retzevdhoning

     

“Fryslân skalygaswinningsfrij!”

De GrienLinks-fraksje hat fuortdaliks ‘ja’ sein, doe’t SP-steatelid Fenna Feenstra foarstelde om Fryslân út te roppen ta ‘skalygasfrije’ provinsje. Ek de fraksjes fan PvdA en FNP en Jelle Hiemstra (Friese Koers) ûnderskreaunen de oanbelangjende moasje op 18 septimber 2013.

Deputearre Sietske Poepjes wiisde der “pedanterich” op, sei se sels, dat foar ‘skalygasfrij’ jo it gas krekt út de grûn helje moatte soene. “Jo bedoele grif: ‘skalygaswinningsfrij’.”

En dat wie yndie it gefal. Yn de moasje waard oanjûn dat foar de winning fan skalygas “in soad boarrings nedich binne”, dat der mooglik gefolgen binne foar it grûnwetter en dat it fuortlekken fan giftige gassen gefolgen hawwe kin foar folkssûnens en feiligens. Boppedat wol de provinsje Fryslân ta op in fossylfrije enerzjywinning.

Dêrom waarden Deputearre Steaten fersocht “Fryslân út te roppen ta skalygasfrije provinsje” en de moasje ûnder de oandacht te bringen fan de minister fan Ekonomyske Saken en de leden fan de Twadde Keamer. De moasje krige de stipe fan 33 fan de 41 oanwêzige steateleden. VVD, CDA, D66 en PVV stimden tsjin.

Ga naar volledige artikel….

Thialf-dossier: Hans Konst blijft nog zitten

GrienLinks-statenlid Retze van der Honing wilde 18 september (nog) geen motie van wantrouwen of zo indienen tegen gedeputeerde Hans Konst. De woordvoerders van oppositiepartijen dachten er na onderling beraad ook zo over. Onderwerp was de kwestie Thialf, waarover PVV-fractievoorzitter Otto van der Galiën een ‘interpellatie’ had aangevraagd. Dat is een verzoek om (uitgebreid) vragen over een onderwerp te kunnen stellen in Provinciale Staten. Retze’s werk gebeurde overigens vooral achter de schermen, tijdens een schorsing. Konst werd gevraagd werd met een feitenrelaas te komen over Thialf. Dat verzoek van diverse oppositiefracties kreeg ook de steun van CDA-fractievoorzitter Johan Tjalsma. Konst zegde daarop toe alle “formele” informatie te sturen en vertrouwelijke informatie ter inzage te geven. (Statenleden mogen hier niets over naar buiten brengen). “Ynformele ynformaasje stel ik net beskikber”, aldus Konst.

Ga naar het volledige artikel…

Motie GrienLinks over ‘Eetbaar Fryslân’ aangenomen

Leeuwarden wordt in 2015 ‘Stad van de smaak’. Bovendien is sinds kort het project ‘Eetbaar Leeuwarden’ gaande. Beide draaien om de productie en promotie van goed, gezond, lekker en ecologisch verantwoord voedsel, dat zoveel mogelijk in de eigen stad en regio wordt verbouwd en verwerkt. ‘Stadslandbouw’ noemt men het ook wel. Voor GrienLinks is dit alles aanleiding om ook ‘Eetbaar Fryslân’ van de grond te krijgen. Vandaar dat Irona Groeneveld op 18 september een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ indiende. Zo’n motie (verzoek aan Gedeputeerde Staten) gaat over een onderwerp dat nog niet op de agenda stond, maar op de agenda kan worden gezet als een fractie daar belang aan hecht. De motie kwam tot stand in overleg met wethouder Isabelle Diks (PAL/GroenLinks) van Leeuwarden en de Friese Milieufederatie, die al betrokken zijn bij ‘Eetbaar Leeuwarden’.

Ga naar het volledige artikel…

Noordervisie 2040: hoe zien wij onze toekomst in het Noorden?

In de Statenvergadering van 18 september 2013 werd de ‘Noordervisie 2040’ besproken in de Staten. Het document (te vinden op www.noordervisie2040.nl) is tot stand gekomen door en met burgers in een langdurig proces. De bedoeling was om – samen met de inwoners van het noorden – een beeld te krijgen van hoe het Noorden er in 2040 uit zou moeten zien. Het document is op een andere manier tot stand gekomen dan de normale nota’s die de Staten behandelen. Het is een poging van de overheid om beter aan te sluiten op wat er gebeurt in de samenleving. Er staan 8 ambities in en een uitnodiging aan de inwoners om te komen met plannen om die ambities waar te maken. In de Staten strandde de bespreking van het document in een discussie over wel of niet samenwerken in het Noorden met andere provincies. Jammer, vonden de beide GrienLinksers, want de partijen lieten nu de kans liggen om hún toekomstvisie via een motie in het document te krijgen. Dat deed Irona Groeneveld wel.

Ga naar het volledige artikel…

GrienLinks stipet plan foar fytstunnel Hurdegaryp

Der komt, as de finânsjes it talitte, in spoartunnel ûnder of by it treinstasjon fan Hurdegaryp. GrienLinks hat dit foarstel mei de steatefraksjes fan FNP, VVD en PvdA stipe, woansdei 18 septimber 2013 yn Provinsjale Steaten. Foar de ekstra sneltrein (twa yn stee fan ien yn ‘e oere) tusken Ljouwert en Grins binne oanpassings nedich oan it spoar en de stasjons. Sa moatte bygelyks ferskate perrons langer makke wurde. GrienLinks fynt dit in goed plan, want it tal passazjiers op dizze treinferbining groeit stadichwei troch. Foaral yn de spitsoeren sitte de treinen soms tige fol.

Ga naar het volledige artikel…

Wacht niet te lang met station Werpsterhoeke

Als de nieuwe (woon)wijk Zuidlanden ten zuidwesten van Leeuwarden daadwerkelijk van de grond komt, dan moet niet te lang worden gewacht met de aanleg en ingebruikname van het nieuwe treinstation Werpsterhoeke. Ook moet de NS niet wachten met het in gebruik nemen van het station tot er minimaal duizend passagiers per dag in- en uitstappen. Vijfhonderd tot achthonderd passagiers per dag moet voldoende zijn voor een nieuw station.

Dat was de kern van een motie van ChristenUnie, GrienLinks, Friese Koers en PvdA, die woensdag 18 september 2013 door Provinciale Staten is aangenomen, met 32 stemmen voor en negen tegen.

“Ik ben het helemaal eens met het idee, dat het tijdig leveren van goed openbaar vervoer gunstig is voor het gebruik ervan”, zegt GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld.

Ga naar het volledige artikel…

Weidevogels en ‘Shared space’

Bij de behandeling van de nota natuur in juni 2012 hebben GrienLinks, VVD en CDA een motie ingediend die vraagt om een themabijeenkomst te organiseren met betrokkenen en deskundigen over de vraag: wat heeft de landbouw nodig om duurzaam renderend te zijn en tegelijk aantrekkelijk te zijn voor weidevogels? Deze bijeenkomst vond plaats op 5 september 2013 en was een groot succes. Uit alle geledingen: boeren, politiek en natuurorganisaties waren er vertegenwoordigers aanwezig. Tijdens de lunchpauze bood Irona Groeneveld een onderzoek aan dat Lineke Bakker voor de fractie heeft uitgevoerd. Het onderzoek betreft de mogelijkheid het instrument ‘Shared Space’ toe te passen als oplossing in de patstelling die er is tussen de belangen van weidevogels en intensieve landbouw.

Ga naar het volledige artikel…

Waar was GrienLinks deze week?

Ga naar het volledige artikel…

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.