Biologische organisaties in het uitvoeringsprogramma Agrofood

EKO-certificaat De provincie wil kennis en innovatie in Fryslân bevorderen om werkgelegenheid te stimuleren. GS willen daarom 8 miljoen euro steken in een clusterorganisatie van agrarische organisaties (zoals Friesland Campina, de WUR landbouw, Dairy Campus, van Hall Larenstein etc.) die de uitwisseling van kennis moet bevorderen en in het opzetten van een doorlopende leerlijn (vmbo, mbo, hbo) (de zg. ‘Dairy Chain’) op het gebied van melkveehouderij die moet zorgen voor voldoende geschoold personeel. De transitie naar ‘met minder grondstoffen meer produceren’ moet worden gemaakt. Aldus de notitie “Agrofood”, die op 16 oktober 2013 aan de Staten voorlag.

Retze van der Honing: “Wij hebben echter het woord ‘biologisch’ niet kunnen vinden in de notitie. In de landbouwagenda wordt de uitwisseling van kennis tussen biologische en gangbare boeren nog noodzakelijk genoemd. Wij willen graag dat het college de organisaties die er zijn rond biologische landbouw, zoals het Louis Bolk instituut, de vakgroep biologische landbouw van de WUR e.d. bij de clusterorganisatie en bij het overleg rond de ‘Dairy Chain’ betrekt. “ De door hem daarvoor met de SP ingediende motie werd aangenomen.