GrienLinks pleit voor duidelijk en controleerbaar bestuur

statenzaal De GrienLinks-fractie hecht aan inzicht in wat de bestuurders (Gedeputeerde Staten) precies doen bij de uitvoering van de opdrachten die ze van de Staten krijgen. Op twee punten in deze Statenvergadering diende Retze van der Honing een motie of een amendement in om die controlerende functie van de Staten kracht bij te zetten. Retze van der Honing: “Ja, dat klinkt best saai. Maar zónder inzicht en controle, kun je als volksvertegenwoordiger geen politiek oordeel geven. Want dan weet je simpelweg niet waar je het over hebt “.
Het amendement ging over de chaos in het grondbeleid die vorig jaar in opdracht van de Staten door een extern bureau was onderzocht en de motie ging over de kritiek die de Rekenkamer had in een rapport op controle van GS op de resultaten van verstrekte subsidies. Beide werden aangenomen.
Meer over het grondbeleid
: (aankopen van grond voor het aanleggen van wegen en natuur) en het rapport van de Rekenkamer over subsidies.

Amendement over het grondbeleid: Vorig jaar (herfst 2012) bleek bij de bespreking in de Staten van het ‘grondbeleid’, dat de administratie van het aankopen van grond (voor het aanleggen van wegen en natuur) totaal niet op orde was. Ook was er, volgens een onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer, grond van boeren gekocht voor meer dan de marktprijs, maar papieren daarvan waren ook niet in orde. Het geheel was voor de Staten daarmee oncontroleerbaar. Gedeputeerde Staten kregen – via een motie van Retze van der Honing – de opdracht de problemen in de organisatie op te lossen en er over te rapporteren. Lees hier meer over deze vergadering.
Nadat de Staten in juni 2013 een plan van aanpak toegestuurd hadden gekregen, wilden GS de motie als afgehandeld laten afvoeren van hun ‘to do’ lijst. Retze van der Honing wil echter dat de stand van zaken wat betreft de knelpunten in de organisatie besproken wordt in een commissievergadering. Retze van der Honing: “Wij willen gewoon weten hoe het er nu voor staat. Daar zijn we voor, als Statenleden, om dat te vragen. “ En hij diende daarvoor een amendement in. Dat werd door de meerderheid in de Staten aangenomen. De GrienLinkser diende ook een motie in over het punt van het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de kenniseconomie. De Rekenkamer concludeert in haar rapport dat de provinciale subsidiebijdragen onvoldoende tot controleerbare effecten hebben geleid en dat de evaluatie van het beleid te wensen overlaat.

Retze van der Honing: “De provincie als medebetaler kan ook daardoor medebepalen en hiervoor moeten sturingsmogelijkheden aanwezig zijn die zo optimaal mogelijk worden benut. Als de GS veranderingen in hun subsidiebeleid aanbrengen, moet je wel kunnen meten of dat dan wel het gewenste effect heeft. Een goed werkend monitoringssysteem is dus wel noodzakelijk. Wij willen dat vóór 1 januari 2014 zien.” De motie die hij daarvoor indiende werd ook met meerderheid van stemmen in de Staten aangenomen.