Nieuwsbrief statenfractie GrienLinks Fryslân 89

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

In de Staten op 16 oktober 2013 werd bij de opening van de vergadering het overlijden van ús Oene, Oene Hofman, herdacht met een In Memoriam uitgesproken door de Commissaris van de Koning. Wij wensen de familie heel veel sterkte. Op dezelfde dag nam Irona Groeneveld afscheid van de Staten en werd Joop van der Heide als nieuw Statenlid benoemd. Beiden kenden Oene goed. Hieronder meer over deze gebeurtenissen.

De inbreng van de GrienLinks-Statenfractie op de diverse punten die deze Statenvergadering op de agenda stonden was een succes! Alle moties en amendementen die we hebben ingediend, werden aangenomen. Zo wordt meer aandacht geschonken aan biodiversiteit, biologische landbouw, zonnepanelen op huurhuizen en blijft ook de zorgeconomie punt van aandacht.

Wie het leuk lijkt, is van harte welkom om zich ook tegen groene of linkse punten ‘aan te bemoeien’. Bel of mail gerust!

Met vriendelijke groet,
Retze van der Honing, Joop van der Heide (statenleden), Johanna Welfing (commissielid) en Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter: GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Retze van der Honing: retzevdhoning

     

Oene Hofman overleden

Us Oene, Oene Hofman, oud-Statenlid, is dinsdagmorgen 15 oktober 2013 overleden aan een hersenbloeding. Wij wensen zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Veel leden zullen Oene kennen en zijn markante verschijning en persoonlijkheid voor zich zien. Oene heeft voor altijd een plekje in ons hart en we zullen zijn opmerkingen nog steeds horen klinken in onze oren: ‘onze groene vrienden zitten in Europa‘, ‘konkurearjend iepenbier ferfier‘ en ook: ‘mag ik nog even terugkomen op het vorige punt….’ Zijn liefde voor de natuur, voor de mensen om hem heen en zijn bevlogenheid voor linkse en groene politiek zijn nog steeds inspirerend voor ons. Maandag 21 oktober 2013 wordt er om 13.00 uur afscheid genomen van Oene. Plaats: Grote Kerk, Kerkpad 3 te Harlingen.
Ga naar volledige artikel….

Joop van der Heide volgt Irona Groeneveld op

Irona Groeneveld is wethouder op Terschelling geworden en nam – na tien jaar Statenlidmaatschap – afscheid van de Staten op 16 oktober 2013. Ze werd door velen geprezen voor haar degelijke en enthousiaste inzet in de Staten.” Altijd vriendelijk, nooit op de persoon, altijd op de inhoud”, zo sprak de Commissaris van de Koning in zijn afscheidswoord.

Joop van der Heide uit Harlingen volgt haar op. Hij werd in dezelfde Statenvergadering geïnstalleerd. Joop is 15 jaar raadslid geweest in Harlingen en heeft dus veel politieke ervaring. Hij stond nummer 7 op de kieslijst bij de Statenverkiezingen in 2011. De nummer 3 van de lijst, Johanna Welfing, wordt weer actief in de commissie van de Staten.

Ga naar volledige artikel….

‘Biodiversiteit’ yn it miljeuprogramma

It begryp ‘biodiversiteit’ – ‘ferskaat fan libbenssoarten’ yn it Frysk – komt amper út de ferve yn it lanlike en Fryske natoer- en miljeubelied. It is om samar te sizzen fuortbesunige. De ‘Ecologische Hoofdstructuur’ is der noch wol, mar it Fryske natoerbelied rjochtet him foaral op it beskermjen – foar safier ’t it net ál te djoer wurdt – fan greidefûgels én it ôfsjitten fan twa soarten guozzen, ek: foar safier’t it net ál te djoer wurdt. Nederlân as gehiel bongelet yn Europa mei de ‘biodiversiteit’ tegearre mei Malta en Cyprus sa ûngefear ûnderoan.

De GrienLinks-fraksje makket him hjir soargen oer. Yn de steatefergadering fan 16 oktober 2013 greep Retze van der Honing de oanpassing fan it Fryske miljeuprogramma oan, om oandacht te freegjen foar de biodiversiteit. “Us bern moatte hjir skielk ek noch in goed libben hawwe kinne”, sei Van der Honing

Ga naar volledige artikel….

Zonnepanelen op huurhuizen

Wie hoog inzet, moet niet verbaasd zijn, met iets minder genoegen te moeten nemen. Dat was in de statenvergadering van 16 oktober 2013 ook het geval. Het ging om het ‘Fûns Skjinne Fryske Enerzjy’ (FSFE) van negentig miljoen euro, waarmee de provincie Fryslân de duurzame energie in Fryslân een flinke impuls wil geven. De Staten zouden er die dag een besluit over nemen. Kersvers GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing wilde het nog wat aanscherpen: reserveer voldoende geld voor het leggen van zonnepanelen op daken van 50.000 huurhuizen in de provincie, ga daarover in overleg met de woningcorporaties en zorg bovendien dat de huurders op die manier lagere woonlasten krijgen.

Ga naar volledige artikel….

GrienLinks pleit voor duidelijk en controleerbaar bestuur

De GrienLinks-fractie hecht aan inzicht in wat de bestuurders (Gedeputeerde Staten) precies doen bij de uitvoering van de opdrachten die ze van de Staten krijgen. Op twee punten in deze Statenvergadering diende Retze van der Honing een motie of een amendement in om die controlerende functie van de Staten kracht bij te zetten. Retze van der Honing: “Ja, dat klinkt best saai. Maar zónder inzicht en controle, kun je als volksvertegenwoordiger geen politiek oordeel geven. Want dan weet je simpelweg niet waar je het over hebt “. Het amendement ging over de chaos in het grondbeleid die vorig jaar in opdracht van de Staten door een extern bureau was onderzocht en de motie ging over de kritiek die de Rekenkamer had in een rapport op controle van GS op de resultaten van verstrekte subsidies. Beide werden aangenomen.

Lees hier meer over het grondbeleid (aankopen van grond voor het aanleggen van wegen en natuur) en het rapport van de Rekenkamer over subsidies….

Biologische organisaties in het uitvoeringsprogramma Agrofood

De provincie wil kennis en innovatie in Fryslân bevorderen om werkgelegenheid te stimuleren. GS willen daarom 8 miljoen euro steken in een clusterorganisatie van agrarische organisaties (zoals Friesland Campina, de WUR landbouw, Dairy Campus, van Hall Larenstein etc.) die de uitwisseling van kennis moet bevorderen en in het opzetten van een doorlopende leerlijn (vmbo, mbo, hbo) (de zg. ‘Dairy Chain’) op het gebied van melkveehouderij die moet zorgen voor voldoende geschoold personeel. De transitie naar ‘met minder grondstoffen meer produceren’ moet worden gemaakt. Aldus de notitie “Agrofood”, die op 16 oktober 2013 aan de Staten voorlag.

Retze van der Honing: “Wij hebben echter het woord ‘biologisch’ niet kunnen vinden in de notitie. In de landbouwagenda wordt de uitwisseling van kennis tussen biologische en gangbare boeren nog noodzakelijk genoemd. Wij willen graag dat het college de organisaties die er zijn rond biologische landbouw, zoals het Louis Bolk instituut, de vakgroep biologische landbouw van de WUR e.d. bij de clusterorganisatie en bij het overleg rond de ‘Dairy Chain’ betrekt. “ De door hem daarvoor met de SP ingediende motie werd aangenomen.

Snelle treinen naar de Randstad

Als gevolg van het volledig mislukken van de Fyra-sneltreinen zijn de Nederlandse Spoorwegen van plan in te zetten op bestaande hogesnelheidstreinen, die hebben bewezen dat ze veilig en betrouwbaar 200 kilometer per uur halen. Daartoe moet op diverse trajecten in Nederland het spoornet worden aangepast. Dat geldt ook voor het traject Groningen-Zwolle-Randstad. Maar het traject Leeuwarden-Zwolle zit niet in deze plannen van NS en Prorail.

Provinciale Staten van Fryslân zit dat niet lekker. Daarom werd 16 oktober 2013 unaniem een motie aangenomen, mede ingediend door GrienLinks, waarin gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) werd gevraagd zich sterk te maken voor de aanpassing van het traject Leeuwarden-Zwolle.

Ga naar volledige artikel….

Provincie verzaakt hoedersplicht Waddenzee wegens winnen zout

Woensdag 16 oktober 2013 werden de ‘gebiedsontwikkelingscontracten Harlingen/Franekeradeel’ feestelijk ondertekend door de provincie Fryslân, de gemeenten Harlingen en Franekeradeel en Frisia, onderdeel van de zoutfabriek. De contracten gaan over de gebiedsontwikkeling in Noordwest Fryslân. Herstelwerkzaamheden voor de bodemdaling door de zoutwinning en schade ontstaan door het aanleggen van wegen kunnen gaan plaatsvinden. De GrienLinks-fractie vindt dat de provincie en de gemeenten Harlingen en Franekeradeel zich daarbij onterecht verplichten in te spannen om zoutwinning onder de Waddenzee mogelijk te maken.

Ga naar volledige artikel….

Waar was GrienLinks deze week?

Joop van der Heide en Gerrit van der Meer waren op de Westergoawei, Sanne van Wees bij Wurkje foar Fryslân, Retze van der Honing gaat naar “Zorg Vogelvrij?’

Ga naar volledige artikel….

Debat over de zorg op 25 oktober 2013 in Oentsjerk met Linda Voortman, Retze van der Honing en Thera van Osch.

Vrijdag 25 oktober is er van 19.30 uur tot 22.30 uur in Heemstra State, Rengersweg 64 in Oentsjerk een bijeenkomst van de GL-afdeling Tytsjerksteradiel in samenwerking met de provinciale statenfractie over de toekomst van de zorg, onder de veelzeggende vraag: ‘Zorg vogelvrij?’ GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman en GL-statenlid Retze van der Honing zullen onder andere deel uitmaken van het sprekerspanel. Aanmelden bij: Corien van der Linden tel. 058-8448804 k.linden3@upcmail.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.