Zonnepanelen op huurhuizen in FSFE

zonnepaneel Wie hoog inzet, moet niet verbaasd zijn, met iets minder genoegen te moeten nemen. Dat was in de statenvergadering van 16 oktober 2013 ook het geval. Het ging om het ‘Fûns Skjinne Fryske Enerzjy’ (FSFE) van negentig miljoen euro, waarmee de provincie Fryslân de duurzame energie in Fryslân een flinke impuls wil geven. De Staten zouden er die dag een besluit over nemen. Kersvers GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing wilde het nog wat aanscherpen: reserveer voldoende geld voor het leggen van zonnepanelen op daken van 50.000 huurhuizen in de provincie, ga daarover in overleg met de woningcorporaties en zorg bovendien dat de huurders op die manier lagere woonlasten krijgen.

Het geld zou verstrekt moeten worden als een lening, maar dan niet tot 49 % van het benodigde bedrag, zoals in het collegevoorstel stond, maar tot honderd procent. “It giet om in liening, dus wy krije it jild werom.”
CDA-er Peter ten Hoeve vond dit “te fier gean”, want het zou de investeringen van het fonds te veel sturen. “Miskien komt der wol in folle bettere technyk om enerzjy op te wekken, dan litte wy dy kâns lizze!” Van der Honing erkende dat. “Fansels moatte wy de technyske foarútgong net keare wolle. As der bygelyks bettere sinnepanelen op de merk komme, dan moat it fûns dêr op ynsette. Mar dit foarstel jout wol de mooglikheid om én in grutte stap te setten yn it oergean op ‘griene’ enerzjy, én de wenlesten nei ûnderen te krijen foar in soad hierders!”
Gedeputeerde Hans Konst vond het voorstel te veeleisend, omdat Retze het als doelstelling in het statenbesluit opgenomen wilde zien. “As jo der in moasje fan meitsje, dan wol ik der wol nei stribje. En dan gean ik ek yn oerlis mei de wenningkorporaasjes om dizze doelstelling te heljen. En slagget it net, dan kom ik by jimme werom om út te lizzen wêrom’t it net slagget”, zei Konst.
Retze en zijn nieuwe fractiegenoot Joop van der Heide gingen in conclaaf met hun mede-indiener Fenna Feenstra van de SP. Ze kozen ‘eieren voor hun geld’ en het amendement werd veranderd in een motie, dus in plaats van een doelstelling van het fonds werd het een verzoek aan het college. Bovendien werd de ‘100 %’ veranderd in: “het mag meer zijn dan de 49 % financiering”. Dát voorstel haalde het in de Staten. Nu nog afwachten of het wordt uitgevoerd en of de vermelde doelstelling van 540 MW capaciteit ‘zonnestroom’ op de Friese daken wordt gehaald.

DE MOTIE
GRIENLINKS SP

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde
Statenvergadering 16 oktober 2013
Agendapunt FSFE — Fûns Skjinne Fryske Enerzjy PS 16 oktober 2013

De Staten, in vergadering bijeen op
gehoord hebbende de beraadslaging;

In aanmerking nemende:
– dat de Staten op 27 februari 2013 een motie hebben aangenomen (motie nr. 540) die er toe moet leiden dat de woningbouwcorporaties zonnepanelen gaan plaatsen op huurwoningen;
-dat GS als doelstelling hebben om 500 MW vermogen te halen middels zonnepanelen, er ruim 50.000 huurwoningen geschikt zijn om zonnepanelen op te plaatsen, waarmee een vermogen van 540 MW gehaald kan worden,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

– een businescase met woningcorporaties op te stellen om tenminste 50.000 huurwoningen te voorzien van zonnepanelen, er van uitgaand dat het college hierbij niet gebonden is aan een maximum van 49 % financiering vanuit het FSFE

en gaan over tot de orde van de dag

GrienLinks, Retze van der Honing
SP, Fenna Feenstra

Uit: besluitenlijst PS 16 oktober 2013
Moasje 2 GrienLinks, SP (ynstee fan amendemint 1)
Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten een businesscase met woningcorporaties op te stellen om tenminste 50.000 huurwoningen te voorzien van zonnepanelen, er van uitgaand dat het college hierbij niet gebonden is aan een maximum van 49% financiering vanuit het FSFE.
De moasje wurdt oannommen mei 20 stimmen foar (SP, PvdA, GrienLinks, Friese Koers, FNP, ChristenUnie) en 17 stimmen tsjin (D66, VVD, PVV, CDA).