GrienLinks stemt tegen manier waarop NUON-geld ingezet wordt

In de Provinciale Statenvergadering van 6 november 2013 stemden de twee GrienLinks Statenleden (als enige partij) tegen de begroting, inclusief het niuwe programma 11. Dit programma: ‘Wurkje foar Fryslân’, is opgenomen voor de besteding van 300 miljoen euro uit het NUON-geld (verkregen door de verkoop van de NUON-aandelen). Fractievoorzitter Retze van der Honing: “Dit NUON-geld kun je maar één keer uitgeven. De samenleving staat voor een aantal grote transities; in de zorg, in de economie en wat milieu betreft. We moeten zorgen dat we goed voorbereid zijn op de toekomst. Het spaarbankboekjegeld inzetten in deze tijd van crises is verstandig, vinden wij. Maar dan wél om de transities te ondersteunen, níet om het al bestaande en ‘oude’ te versterken, zoals Gedeputeerde Staten (GS) voorstellen. Daarnaast hebben GS een mandaat gevraagd om zelf tot 5 miljoen euro te kunnen uitgeven. Dat betekent dat we als volksvertegenwoordigers geen zicht meer hebben op de besteding. Alle andere partijen hebben hiervoor gestemd. Al met al, een vergadering waarin we teleurgesteld zijn door de uitkomsten. We konden niet anders dan tégen de manier waarop het NUON-geld nu ingezet wordt stemmen.”

Lees de hele bijdrage van Retze: Bijdrage – uitgewerkt – GrienLinks begrotingsbehandeling 6 november 2013

Lees de hele bijdrage van Retze: Bijdrage – uitgewerkt – GrienLinks begrotingsbehandeling 6 november 2013

Duurzaamheid
De opmaat naar de begrotingsvergadering vond plaats tijdens de behandeling van de kadernota (de hoofdlijnen voor de begroting) op 3 juli 2013. In die Statenvergadering werden ook de criteria voor het uitgeven van een deel van het NUON-geld veranderd. Dit gebeurde vanwege de crisis. De GrienLinks fractie probeerde duurzaamheid als belangrijk criterium weer op de agenda te krijgen (want het was verdwenen). Dat mislukte ondanks het vurige pleidooi van Irona Groeneveld voor de transitie naar een groene economie. De beide Statenleden stemden tégen de kadernota.
https://www.grienlinks.nl/2013/07/05/grienlinks-college-ziet-duurzaamheid-als-showartikel/#more-5497

Zorgeconomie
Het geld wordt nu ingezet voor versterking van de sectoren Agrofood, Watertechnologie en Recreatie en Toerisme, met als argument dat daar de organisatie het sterkst is. Het speerpunt Zorgeconomie komt er maar bekaaid af, terwijl juist die sector een belangrijk aandeel van de werkgelegenheid in onze provincie verzorgt (17 % tegen de agrarische sector maar 5 %). Voor de toekomst van de zorg is het van groot belang dat de juiste zorg voor iedereen overal beschikbaar is. De manier waarop de zorg nu georganiseerd is, is daarvoor echter ontoereikend. Ook de financiële structuur van de zorg staat voor een ware onwenteling. Retze van der Honing pleitte daarom voor toevoeging van de sector Zorgeconomie aan de speerpunten én het verhogen van het budget voor ondersteuning van de transitie in deze sector naar 8 miljoen euro. Het beide amendementen werden met overgrote meerderheid verworpen. (3 voor en 39 tegen en 5 voor en 37 tegen)
PS 6 november 2013 – GrienLinks – Amendement zorgeconomie als speerpunt
PS 6 november 2013 – Begroting 2014 – amendement zorgeconomie (2)docx

Armoede/werkgelegenheid
“In deze tijd waarin de afstand tussen arm en rijk steeds groter wordt, is het belangrijk om te investeren in banen voor de allerarmsten. Het is toch schrijnend om op de televisie eerst een oproep van minister-president Rutte te horen voor het kopen van een auto, en direct daarop een spotje van Sire te zien, waarin te zien is dat ene Lisa niet met haar schoolvriendjes kan opfietsen, omdat haar ouders geen fiets voor haar kunnen betalen…..”, aldus Retze van der Honing. Daarom diende hij een amendement in voor het creëren van 200 additionele ‘leerwerkbanen’ (met een volwaardig salaris) voor mensen die nu geen baan hebben en op een absoluut minimum zitten. Ook dit voorstel kreeg geen steun (7 stemmen voor, 35 tegen)
PS 6 november 2013 – GrienLinks – Motie WFF-banen

Fryske vrije parse
Vrije, onafhankelijke pers
GrienLinks heeft zich bij gelegenheid vaker druk gemaakt over de aanwezigheid van een vrije pers. Ook de Friese Koers, PVV en anderen hebben hier moties voor ingediend. De pers in Fryslân staat onder druk en beleeft moeilijke tijden. “Dat jildt sawol foar de skriuwende as de pratende pers”, zei Retze. GrienLinks maakt zich daar zorgen over, in die zin dat een kritische, onafhankelijke pers niet gemist kan worden. Maar vervlakking en verschraling dreigt in de nieuwsvoorziening over en voor de Fryske mienskip. “Wy fine it hiel normaal dat in omrop jild kriget om bygelyks de Kulturele Haadstêd yn byld te bringen, mar wy fine it soms minder fan belang in krityske en ûnôfhinklike ûndersykssjoernalistyk oerein te hâlden”, legde Van der Honing uit.
GrienLinks zag aanleiding om deze tak van sport een beetje te ondersteunen en kwam daarom met een motie. Die voorzag er in, dat aan de regionale pers, bestaande uit in ieder geval het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân, wordt gevraagd een gezamenlijke redactie te vormen voor een spraakmakend onderzoeks-, nieuws- en discussieprogramma. “Want in selsstannige kulturele regionale ienheid kin net sûnder eigen ynstituten en in frije pers. Hawwe wy goed begrepen dat de PvdA dit ek wol? Dat soe moai wêze.”
PS 6 novimber 2013 – Begrutting 2014 – GL – amendemint – fryske parse

Mandaat GS versus zeggenschap PS
En ten slotte probeerde de GrienLinks fractie het door GS gevraagde mandaat – om het besteden van geld tot een bedrag van 5 miljoen zelf te kunnen bepalen – in te perken. Zij dienden een motie in waarin gevraagd werd om meer informatie voor Provinciale Staten (PS) over criteria, verordeningen en ook beter uitgeschreven resultaten over wat er met het geld gebeurt. LINK naar amendement. Daar was bij GS en in de Staten geen gehoor voor. Retze van der Honing: “Dat is nogal vreemd, omdat er pas nog aanbevelingen zijn gedaan door de Noordelijke Rekenkamer, waarin benadrukt wordt, dat er te weinig aandacht wordt gegeven aan controle op resultaten.”
PS 6 november 2013 – Begroting 2014 – mandaat GS