Nieuwsbrief statenfractie GrienLinks Fryslân 90

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

Allereerst, de GroenLinksers in Leeuwarden, Heerenveen en de Friese Meren: gefeliciteerd met het behaalde resultaat en succes met de nieuwe periode!

En verder hieronder, enigszins verlaat, maar nog steeds actueel: onze belevenissen tijdens de behandeling van de Begroting 2014 én de besteding van de 300 miljoen euro NUON-geld. Dat gebeurt niet elke dag, nee. We hebben echter niet veel steun voor onze plannen gekregen… Wel hebben we een duidelijk Groen en Links geluid laten horen.
Wie het leuk lijkt, is van harte welkom om zich ook tegen groene of linkse punten ‘aan te bemoeien’. Bel of mail gerust!  

Met vriendelijke groet,
Retze van der Honing, Joop van der Heide (statenleden), Johanna Welfing (commissielid) en Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter: GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Retze van der Honing: retzevdhoning

     

GrienLinks stemt tegen manier waarop het NUON-geld ingezet wordt

In de Provinciale Statenvergadering van 6 november 2013 stemden de twee GrienLinks Statenleden (als enige partij) tegen de begroting, inclusief het nieuwe programma 11. Dit programma: ‘Wurkje foar Fryslân’, is opgenomen voor de besteding van 300 miljoen euro uit het NUON-geld (verkregen door de verkoop van de NUON-aandelen). Fractievoorzitter Retze van der Honing: “Dit NUON-geld kun je maar één keer uitgeven. De samenleving staat voor een aantal grote transities; in de zorg, in de economie en wat milieu betreft. We moeten zorgen dat we goed voorbereid zijn op de toekomst. Het spaarbankboekjegeld inzetten in deze tijd van crises is verstandig, vinden wij. Maar dan wél om de transities te ondersteunen, níet om het al bestaande en ‘oude’ te versterken, zoals Gedeputeerde Staten (GS) voorstellen. Daarnaast hebben GS een mandaat gevraagd om zelf tot 5 miljoen euro te kunnen uitgeven. Dat betekent dat we als volksvertegenwoordigers geen zicht meer hebben op de besteding. Alle andere partijen hebben hiervoor gestemd. Al met al, een vergadering waarin we teleurgesteld zijn door de uitkomsten. We konden niet anders dan tégen de manier waarop het NUON-geld nu ingezet wordt stemmen.”

Lees hier de volledige bijdrage van Retze en meer over de ingediende amendementen..

Zorg als banenmotor genegeerd

Tijdens de behandeling van de Begroting 2014 werd ook de besteding van 300 miljoen euro van het NUON-geld besproken. Het geld wordt voornamelijk ingezet voor versterking van de sectoren Agrofood, Watertechnologie en Recreatie en Toerisme, met als argument dat daar de organisatie het sterkst is. Het speerpunt Zorgeconomie komt er maar bekaaid af, terwijl juist die sector een belangrijk aandeel van de werkgelegenheid in onze provincie verzorgt (17 % tegen de agrarische sector maar 5 %). Voor de toekomst van de zorg is het van groot belang dat de juiste zorg voor iedereen overal beschikbaar is. De manier waarop de zorg nu georganiseerd is, is daarvoor echter ontoereikend. Ook de financiële structuur van de zorg staat voor een ware omwenteling. Retze van der Honing pleitte daarom voor toevoeging van de sector Zorgeconomie aan de speerpunten én het verhogen van het budget voor ondersteuning van de transitie in deze sector naar 8 miljoen euro. Beide amendementen werden bij de stemming op 6 november 2013 met overgrote meerderheid verworpen (3 voor en 39 tegen en 5 voor en 37 tegen).
Lees hier de amendementen..

Armoede, crisis en banen in Wurkje foar Fryslân

TIjdens de begrotingsbehandeling op 6 november 2013 zei Retze van der Honing: “In deze tijd waarin de afstand tussen arm en rijk steeds groter wordt, is het belangrijk om te investeren in banen voor de allerarmsten. Het is toch schrijnend om op de televisie eerst een oproep van minister-president Rutte te horen voor het kopen van een auto, en direct daarop een spotje van Sire te zien, waarin ene Lisa niet met haar schoolvriendjes kan opfietsen, omdat haar ouders geen fiets voor haar kunnen betalen…..”. Daarom diende hij een amendement in voor het creëren van 200 additionele ‘leerwerkbanen’ (met een volwaardig salaris) voor mensen die nu geen baan hebben en op een absoluut minimum zitten, betaald uit Wurkje foar Fryslân. Ook dit voorstel kreeg geen steun (7 stemmen voor, 35 tegen).

Lees hier het amendement.

Controle op besteding NUON-geld nihil

Bij de behandeling van Wurkje foar Fryslân (de besteding van 300 miljoen euro van het NUON-geld) op 6 november 2013 probeerde de GrienLinks-fractie het door GS gevraagde mandaat – om het besteden van geld tot een bedrag van 5 miljoen door GS zelf te kunnen bepalen – in te perken. Retze van der Honing diende een amendement in waarin gevraagd werd om meer informatie voor Provinciale Staten (PS) over criteria, verordeningen en ook beter uitgeschreven resultaten over wat er met het geld gebeurt. Daar was bij GS en in de Staten geen gehoor voor. Retze van der Honing: “Dat is nogal vreemd, omdat er pas nog aanbevelingen zijn gedaan door de Noordelijke Rekenkamer, waarin benadrukt wordt dat er te weinig aandacht wordt gegeven aan controle op resultaten.” Het amdendement werd niet aangenomen.

Lees hier het amendement.

Lees hier de Te Gast die Retze van der Honing schreef: PDF.

Vrije, onafhankelijke pers

GrienLinks heeft zich bij gelegenheid vaker druk gemaakt over de aanwezigheid van een vrije pers. Ook de Friese Koers, PVV en anderen hebben hier in het verleden wel moties voor ingediend. De pers in Fryslân staat onder druk en beleeft moeilijke tijden. “Dat jildt sawol foar de skriuwende as de pratende pers”, zei Retze van der Honing, bij de behandeling van de begroting voor 2014 op 6 november 2013. GrienLinks maakt zich daar zorgen over, in die zin dat een kritische, onafhankelijke pers niet gemist kan worden. Maar vervlakking en verschraling dreigt in de nieuwsvoorziening over en voor de Fryske mienskip. “Wy fine it hiel normaal dat in omrop jild kriget om bygelyks de Kulturele Haadstêd yn byld te bringen, mar wy fine it soms minder fan belang in krityske en ûnôfhinklike ûndersykssjoernalistyk oerein te hâlden”, legde Van der Honing uit

Lees hier meer en het amendement.

GrienLinks tegen zoutwinning onder het Wad

Al diverse keren hebben de GrienLinksers zich uitgesproken tegen de zoutwinning onder het Wad. Op de volgende Provinciale Statenvergadering op 27 november 2013 staat de Waddenvisie op de agenda. Ook bij die gelegenheid zal GrienLinks pleiten voor het hanteren van het voorzorgsprincipe (bij twijfel niet doen!) voor de Waddenzee. Gezien de stapeling van effecten (bodemdaling door winning van zout, gas en schelpen, de zandhonger en het uitdiepen van de geulen), het onderlopen van zandplaten waardoor trekvogels minder eten kunnen vinden, het gevaar van erosie van de eilanden door de toenemende zandhonger in de Waddenzee, de niet onderzochte effecten voor de kustveiligheid en de onzekerheid over het effect van het ‘hand-aan-de-kraan’ principe, lijkt daarom onmogelijk met zekerheid te voorspellen wat de effecten van de zoutwinning onder de Waddenzee op de natuur zullen zijn. Niet doen dus, vinden wij.

Zie hier het laatste persbericht over het winnen van zout onder het Wad.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.