Motie van wantrouwen over informatie beauty contest Thialf

hans-konst.jpg Om beslissingen te kunnen nemen heb je goede informatie nodig. Zeker in de politiek, omdat daar beslissingen worden genomen die voor de hele samenleving gelden. Niet voor niets geldt in de politieke arena dat niet of foutief informeren een halszaak is.

Woensdag 27 november 2013 werd gedeputeerde Konst (PvdA) aan de tand gevoeld (aan de hand van het ‘feitenrelaas’) vanwege het niet tijdig informeren van de Staten over de ‘beauty contest’ van de drie ijshallen. Het debat ontaardde in een kat-en-muisspel van de coalitie met de oppositie om de gedeputeerde buiten schot te houden. De oppositie (inclusief GrienLinks) reageerde daarop met een motie van wantrouwen en de mededeling geen tweede ronde in het debat noodzakelijk te vinden.

Dat is een pijnlijke zaak. Zowel het kat-en-muisspelletje van de coalitie als het niet meer deelnemen aan het debat van de oppositie geven een patstelling aan in het democratisch functioneren van de Staten. Dat moet beter kunnen lijkt ons.

Om twee redenen steunde GrienLinks woensdag 27 november 2013 de motie van wantrouwen tegen gedeputeerde Hans Konst. Die had in december 2012 Provinciale Staten van Fryslân niet goed geïnformeerd over de vergelijking die er aan zat te komen met de ijsbanenplannen in Almere en Zoetermeer. Bovendien heeft hij nog niets bereikt als het gaat om de zogeheten A-status (internationale wedstrijden) en de topsportfaciliteiten van Thialf.

Zo vatte fractievoorzitter Retze van der Honing zijn betoog samen: “Eins is it iennichste dat de deputearre berikt hat, dat der in twadde rekreaasjebaan komt (ien mei in bydrage fan 50 miljoen yn it Hearrenfean en ien foar 10 miljoen euro yn Ljouwert). Hjir gewoan mei trochgean, dat is wurkje mei in kokerfizy. Spierballepraat, dêr sjitte wy neat mei op.”

Retze begon zijn betoog met een terugblik op 13 mei 2009: tijdens die PS vergadering werd een motie van GrienLinks aangenomen (met alleen het CDA tegen) waarin gevraagd werd om een kaderstellende notitie over nieuwbouw op sportgebied in en bij Heerenveen. Zodat GS mét mandaat van PS slagvaardig aan het werk kon gaan. Eind dat jaar kwamen de plannen van de stuurgroep (inclusief toenmalig gedeputeerde Sjoerd Galema) naar buiten. Er was echter nog géén kaderstellende notitie. Tijdens een bijeenkomst schetste de stuurgroep het beeld van hoe het nieuwe ijsstadion kon worden. Maar Galema had als het ware een dubbele pet: van een soort ondernemer die Thialf wil vernieuwen, én van gedeputeerde die op de centen van de provincie moet passen.

“De fraach wie: wat hat in provinsje yn in iishal te sykjen? Moat de provinsje soks els dwaan of troch oaren dwaan litte, troch de merk?” Van der Honing drong aan op een politiek kader. Galema vond dat vervelend. “Dy woe gewoan mar oan de gong, dan komt der wol in plan, dan komt it polityk ek wol goed. Dat kader fûn ik hieltyd belangriker”, herinnerde Retze zijn toehoorders aan de voorgeschiedenis.
Uiteindelijk heeft de provincie (college én de meerderheid van PS) zich laten meeslepen in de concurrentie met een geheime Amerikaanse investeerder (zoals wordt genoemd als financier van het nieuwe ijsstadion in Almere). De provincie Fryslân is nu voor een groot deel eigenaar van Thialf, maar heeft zich laten verleiden tot het meedoen met een vergelijkingswedstrijd (‘beauty contest’) tussen de plannen van Almere, Zoetermeer en Thialf.
‘Hat de deputearre achternei besjoen gjin spyt, hjir oan meidien te hawwen?” vroeg Van der Honing dan ook aan Konst.

PvdA-fractievoorzitter Remco van Maurik: “Er zijn twee verschillende dingen aan de orde. Je ziet dat de steun van de KNSB moeizaam is. Bij ons was de ‘beauty contest’ op 19 december 2013 niet aan de orde. Hadden we het geweten, dan was het een extra argument: bouwen, niet wachten.”
Van der Honing reageerde gepikeerd: “Van Maurik wol foar in oar útmeitsje wat krusiaal is. Dêr kin er better mei ophâlde. In beauty contest plus ien ynternasjonale wedstriid, dat is is foar my krusiaal.”
Van het ‘schaatsmekka’ ‘Thialf’ is inmiddels weinig over, mede door de KNSB, zei Retze. In 2015 en 2016 heeft Nederland geen internationale wedstrijden. De ISU is blijkbaar uitgekeken op de KNSB. Die heeft zich, wat betreft Thialf, gedragen als een ontevreden puber: constant méér vragen, was het oordeel van Van der Honing over de landelijke schaatsbond.

De motie van wantrouwen haalde het uiteraard niet, want de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP trokken één lijn en die hebben samen de meerderheid: 23 tegen de motie, 18 voor. Twee statenleden waren afwezig, beide van de oppositie.
Frappant was dat na één ronde (die wel vier uur duurde) de oppositie na de schorsing (voor het eten en voor overleg) geen behoefte had aan een tweede ronde. De motie werd ingediend, de coalitie-fractievoorzitters zeiden er kort nog wat van en toen kon er over worden gegaan tot stemming (over alle moties en amendementen van de hele dag).